Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

80/2019. (3. 26.) a Rákóczi Szövetség támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

80/2019. (III.26.) határozata

a Rákóczi Szövetség támogatásáról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények terhére 100.000,- Ft összegű támogatást ítél meg a Rákóczi Szövetség részére, mellyel a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű gyerekek magyar iskolákba történő beiratkozását segíti.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti támogatási szerződést aláírja.

 

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 1) pont – azonnal, 2) pont – 2019.04.15.

 

1. melléklet a Rákóczi Szövetség vissza nem térítendő támogatásáról szóló 80/2019. (III.26.) határozathoz

 

„Szerződés száma: ……………/2019.

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: Martonvásár, Budai út 13. , adószáma: 15727433-2-07

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a

Rákóczi Szövetség

székhelye: 1027 Budapest, Szász Károly u. 1. 4. em. 1., adószáma: 19719029-1-41, képviseli: Csáky Csongor, elnök (a továbbiakban: Támogatott)

 

a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi helyen és időben, az alábbiak szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

 

Pontos címe:

1027 Budapest, Szász Károly utca 1. 4. em. 1.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Csáky Csongor elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

11705008-20488172

OTP Bank

Adóigazgatási azonosító száma:

19719029-1-41

Telefon száma:

06 1 212 3854

 

1. Támogatott feladata

Támogató a Támogatottat a Felvidéki magyar iskolákba beíratott gyermekek beiratkozási ösztöndíja tekintetében támogatja.

 

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.     Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint támogatást nyújt.

2.2.     A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.     A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott OTP Banknál vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

3.2.     A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

3.3.     A támogatás ütemezése: A támogatási összeg a szerződés aláírásától számított 10 napon belül kerül átutalásra a Támogatott bankszámlájára.

 

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:               Dr. Szabó Tibor, polgármester

b) Támogatott képviseletében:             Csáky Csongor elnök

 

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség:

5.1.     Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.     A támogatás felhasználásának

            kezdő időpontja: jelen támogatási szerződés aláírásának napja

            végső határideje: 2019. szeptember 30.

5.3      A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel és fizeti vissza.

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

            A beszámoló benyújtási határideje: 2019. december 31.

5.6.     Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.7.     Támogatott az 5.4. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladata teljesítéséről.

5.8. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések, és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők.

5.9.     Az elszámolás elkészítésének és átadásának, valamint a támogatási részletek visszafizetésének határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.

5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100%-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 8 napon belül.

5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése:

6.1.     A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

6.2    .   Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy

a.)       megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b.)       részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c.)        kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d.)       az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.

 

7.     A szerződés megszűnése:

7.1.     A szerződés megszűnik a Felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.

7.2.     Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:

a.)       a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;

b.)       a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást vagy a részleteket határidőre nem fizette vissza;

c.)        a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocsátja rendelkezésre.

 

8. Egyéb rendelkezések: