Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

74/2019. (3. 26.) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

74/2019. (III.26.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beszámolójáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, a Társulás Elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 74/2019. (III.26.) határozatának 1. melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

 

A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai a társulási megállapodásban foglaltak szerint az alábbi feladatokat látják el a Társulás keretén belül:

 • egészségügyi tevékenység
 • szociális alapellátás
 • gyermekvédelmi alapellátás
 • belső ellenőri tevékenység
 • főépítészi feladatok
 • településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége

 

 

 1. A Társulás egészségügyi tevékenysége

 

 1. A 2018. évben továbbra is a Társulás látta el a tagönkormányzatok közigazgatási területén a háziorvosi ügyeletet, Ercsi székhellyel és az érdi feladat-ellátási hely igénybevételének lehetőségével. Az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban Ercsi Város Önkormányzata panasszal élt, amelyet a Társulás kivizsgált a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály bevonásával.

 

 1. A 2018. évben a fogorvosi ügyeleti szolgáltatást a Szép és Ép Fog Kft. nyújtja, érdi székhellyel. Az ügyeleti ellátást a forgalmi jelentések szerint a kistérség lakosai folyamatosan igénybe veszik, a visszajelzések pozitívak.

 

 1. A Társulás szociális és gyermekjóléti tevékenysége

 

 1. A Társulás a szociális és gyermekjóléti tevékenységét a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton keresztül végzi továbbra is. A 2018. évre vonatkozóan nem történt olyan jogszabályi változás, amely szükségessé tette volna az ellátórendszer átszervezését. A Segítő Szolgálat tevékenységét a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizte. Észrevételeik alapján a Társulás a család- és gyermekjóléti központ vonatkozásában hatósági szerződés megkötését kezdeményezet a jogszabályban előírt 1 fő esetmenedzseri státusz létesítésére, valamint az egyéb észrevételekkel kapcsolatban az intézményvezető megtette a szükséges intézkedéseket. Ezek alapján a hatósági ellenőrzést és az ehhez kapcsolódó utóellenőrzést. a Szociális és Gyámügyi Osztály lezárta.

Az intézmény szakmai programjának többszöri módosítására a 2018. évben jogszabályváltozások valamint a hatósági ellenőrzés során tett észrevételek miatt volt szükség.

 

 1. A gyermekjóléti alapellátás feladatkörben a gyermekek napközbeni ellátását a Segítő Szolgálat keretein belül családi bölcsőde hálózat formájában biztosítja a Társulás. A bölcsőde mindhárom csoportja 21 fővel, teljes kihasználtsággal működik. A Segítő Szolgálat igazgatója a jogszabályban előírt gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elkészítette a szociális tevékenységgel kiegészítve, tekintettel arra, hogy a Segítő Szolgálat integrált intézményként működik.

 

 1. A Társulás belső ellenőri tevékenysége

 

 1. A 2018. évben a tervezettnek megfelelően zajlottak a belső ellenőri vizsgálatok. A tagönkormányzatok kezdeményezésére 2018. január 1. napjától a belső ellenőr tevékenységének elszámolása óra alapú lett minden, feladatellátásban érintett település vonatkozásában.

 

 1. A Társulás településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége

 

 1. Az területfejlesztés körében a Társulás tagjai az őket együttesen érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodtak meg.

 

 1. A Társulás a tagönkormányzatok befizetéseiből tartalékot képez, amely a területfejlesztési célok megvalósítására is fordítható.

 

 1. A Társulás főépítész feladati

 

A Társulás Tanácsa döntött arról, hogy – tagönkormányzati igényekkel összhangban – térségi főépítészt alkalmaznak társulási formában. Tekintettel azonban a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokra és az igen kevés szakemberre, végül a főépítészi feladatok ellátását a tagönkormányzatok önállóan biztosították, így a főépítészi feladatellátás 2019. január 1-jei hatállyal kikerült a Társulás ellátott feladatainak köréből.

 

 1. Szakmai és adminisztratív feladatok

 

 1. A Társulás számára továbbra is az állami támogatások és az önkormányzati hozzájárulások képezték a források jelentős részét. A pótlólagos források bevonására a Társulás és intézményei esetében továbbra sem volt lehetőség, az intézmények vezetői folytatták tervszerű és fegyelmezett gazdálkodásukat.

 

 1. A Társulás költségvetésére vonatkozó, éves munkatervnek megfelelő módosításokról és beszámolókról szóló előterjesztések az éves munkatervnek megfelelően elfogadásra a Tanács elé kerültek.

 

 1. A Társulási Tanács által hozott határidős feladatok végrehajtása határidőre megtörtént, az egyéb határozatokban foglalt döntések azonnal végrehajtásra kerültek, vagy végrehajtásuk folyamatos.

 

 1. Pénzügyi Bizottság tevékenysége

 

 1. A Pénzügyi Bizottság a 2018. évben a Társulás gazdálkodásával összefüggő előterjesztéseket minden alkalommal véleményezte.

 


 

A Társulás a 2018. év során 5 alkalommal ülésezett, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

Ülések időpontjai

Főbb napirendi pontok:

2018. február 15.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására
 • Javaslat a Társulás belső ellenőri szerződésének módosítására
 • Egyebek

2018. április 26.

 • A központi orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt. beszámolója a 2017. évről
 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének III. módosítására
 • Beszámoló a Társulás 2017. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása, a 2017. évi pénzmaradvány megállapítása
 • Javaslat a Segítő Szolgálat szakmai programjának módosítására
 • Egyebek

2018. június 28.

 • A központi orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt. beszámolója a 2017. évről
 • A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének I. módosítása
 • Beszámoló a Társulás 2017. évi belső ellenőri tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről
 • Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2017. évi tevékenységéről
 • Javaslat foglalkozás-egészségügyi szerződés felülvizsgálatára
 • Egyebek

2018. október 25.

 • Javaslat a 2018. évi költségvetés II. módosítására
 • Beszámoló a Társulás I. féléves gazdálkodásáról
 • Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére
 • Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakmai programjának módosítására
 • Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel
 • Javaslat az illegális hulladék elhelyezések visszaszorítására
 • Egyebek

2018. november 28.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetés III. módosítására
 • Beszámoló a Társulás III. negyedéves gazdálkodásáról
 • Javaslat a Társulás 2019. évi költségvetési koncepciójának megalkotására
 • Javaslat a Társulás 2019. évi munkatervére
 • Egyebek