Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

44/2019. (2. 12.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

44/2019. (II.12.) határozata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról szóló 125/2018. (VI.19.) számú határozatának 1. c) pontját és a közbeszerzéssel érintett építési beruházás költségeihez szükséges további többlet forrásigényt az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi fejlesztési tartalékok és megtakarítások terhére, áthúzódó költségként biztosítja.
  2. A Képviselő-testület a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

44/2019. (II.12.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

10/2018. (II.13.) - az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról – az év során több alkalommal módosításra került, tekintettel arra, hogy bizonyos közbeszerzések elindítása késedelembe ütközött

 

30/2018. (II.13.) - a polgármester 2018. évi szabadságáról – polgármester úr a 2018. évre megállapított valamennyi szabadságát tárgyévben kivette.

 

31/2018 (II.13.) - a polgármester 2018. évi célfeladatairól - a polgármester értékelése és ahhoz kapcsolódó juttatásának kifizetése a határozatban foglaltak szerint megtörtént.

 

53/2018. (III.27.) - az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról – ld. 10/2018. (II.13.) határozatnál

 

125/2018. (VI.19.) - „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalróla Képviselő-testülete az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról a TOP-4.1.1 Egészségház pályázathoz kapcsolódóan, az építési beruházó kiválasztásáról döntött. Mivel a pályázati forrás és az ahhoz vállalt önerő, valamint a beruházáshoz korábban meghatározott és a 2018. évi költségvetésben elkülönített többlet forrás sem fedezte a szerződéskötéshez szükséges forrásigényt, további többletforrás biztosításáról is határozott a testület a kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati beruházások soron lévő, a 2018. évi önkormányzati költségvetésben lévő előirányzat terhére, valamint 26 millió Ft összeg erejéig többlet támogatási igény benyújtásából, ha ez nem lehetséges 2018.12.20-ig megvalósuló önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséből kívánta fedezni a kiadásokat.

Mivel a határozat 1. pontjának b.) és c.) alpontjában rögzített utóbbi források nem realizálódtak megadott határidőn belül, szükséges a határozat módosítása a fedezet forrásának megjelölésével.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a testület a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön arról, hogy a hiányzó fedezetet 2019. évi költségvetésben, a 2018. évi fejlesztési tartalékok és megtakarítások terhére, áthúzódó költségként kívánja biztosítani.

 

154/2018. (VIII.28.) - a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2018. évi V. Magyar Népdal Napja megvalósításához –az előfinanszírozás megtörtént, az elszámolás folyamatban van

 

186/2018. (XI.27.) - az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról - ld. 10/2018. (II.13.) határozatnál

 

197/2018. (XI.27.) - közmeghallgatás tartásáról – A közmeghallgatás 2019. január 24. napján megtartásra került.

 

199/2018. (XI.27.) - a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIII. számú módosításáról – folyamatban van, az ügyvezető intézkedik annak cégbírósági bejegyzése felől

 

205/2018. (XI.27.) - a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak, Martonvásár városa közbiztonsága érdekében teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról – A Martonvásári Rendőrőrs állományába beosztott három fő részére a jutalmat polgármester úr 2018. december 19-én átadta, továbbá a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a jutalmak átutalásáról 2019. január 31. napjáig beszámolt.

 

212/2018. (XII.6.) - az MTA kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 053/21, 0119, 064/26, 0108/3, 063/4 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról - A pályázat nyert, a szerződés aláírása került, az ingatlan nyilvántartási bejegyzés folyamatban van

 

220/2018. (XII.18.) - a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel kötendő bérleti szerződésről – a szerződés aláírása folyamatban van, tekintettel az adategyeztetésekre

 

221/2018. (XII.18.) - a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú és a 025/25 ingatlanokat érintő, HITELES Kft-vel kötendő bérleti szerződésről – szerződés aláírása még folyamatban van, tulajdonosi egyeztetést igénylő okok miatt

 

223/2018. (XII.18.) - a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIV. számú módosításáról – ld. a 199/2018. (XI.27.) határozatnál

 

226/2018. (XII.18.) - megállapodás fogorvosi rendelőhelyiség költségeinek megosztásáról – még folyamatban van az érintett önkormányzattal és a Martongazda Nonprofit Kft-vel történő egyeztetés miatt

 

228/2018. (XII.18.) - a Forum Martini főszerkesztőjének határozatlan időre történő megbízásáról – a szerződés aláírása megtörtént

 

229/2018. (XII.18.) - a Martonvásári Mentőállomás támogatásáról, eszközállomány használatba adásáról (határidő: 2019. január 31.) – a támogatásként megítélt eszközök beszerzése folyamatban van

 

240/2018. (XII.18.) - a Fejér Megyei Önkormányzat díjaira történő felterjesztésről (határidő: 2019. január 20.) – A felterjesztés 2019. január 9. napján megtörtént.

 

4/2019. (I.22.) - pályázat benyújtásáról közszolgálati tisztviselőket érintő kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra – a pályázat benyújtása határidőben megtörtént, feldolgozása a visszajelzések alapján folyamatban van.