Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

37/2019. (2. 12.) a "Martonvásárért" Alapítvány kérelmének támogatásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

37/2019. (II. 12.) határozata

a „Martonvásárért” Alapítvány kérelmének támogatásáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Martonvásárért” Alapítvány kérelmének helyt ad és támogatja a 2017. évben megítélt támogatási összeg elszámolási határidejének 2019. december 31. napjára történő módosítását.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban foglaltaknak megfelelően a határozat mellékletében foglalt tartalommal a támogatási szerződés módosítást aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. december 31.


37/2019. (II. 12.) határozat melléklete:

 

„Szerződés száma: Ph/                        -           /2019.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: Dr. Szabó Tibor, polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

„Martonvásárért” Alapítvány

(2462 Martonvásár, Budai út 13.)

képviseli: Bártol Botond elnök

(a továbbiakban: Támogatott)

 

- együttesen Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Bártol Botond elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET 57800040-10000032

Adóigazgatási azonosító száma:

18481116-1-07

Telefon száma:

06 30 650-1784

E-mail címe:

botond.bartol@gmail.com

 

Előzmények: A Támogató 245/2017. (XI. 28.) határozatában 200.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott a Martonvásárért Alapítvány részére növények, fák és hulladékgyűjtő edények vásárlására az Illyés Gyula téren lévő játszótér környezetének megújításához.

A felek erre vonatkozóan 5277-2/2017 számon, 2017. december 7.napján Támogatási szerződést kötöttek. A támogatási szerződés 5.5. pontja előírja a támogatott részére, hogy 2018. december 31. napjáig köteles szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni. A kuratórium elnöke 2018. december 20. napján kelt levelében azzal a kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a 2017. évben megítélt támogatási összeggel 2019. december 31. napjáig számolhassanak el, mert az Illyés Gyula téri játszótér megújítási munkái csak 2019. évben fognak megvalósulni.

 

Fentiek alapján a Felek a 2017. december 7. napján kötött 5277-2/2017. számú támogatási szerződést a következők szerint módosítják.

 

1. Támogatási szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

“5.5. Támogatott köteles szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni a Támogató számára.

A beszámolók benyújtási határideje: 2019. december 31.”

 

A Támogatási szerződés további pontjai változatlanok maradnak.

 

2. A szerződés módosítás 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

3. Felek a szerződés módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Kelt, Martonvásár, 2019. február „……..”.

 

………………………………………….

Támogató

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi

és jogi ellenjegyző

 

 

Melléklet:

  1. Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: ……./2019. (II.12.) számú határozat”