Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

27/2019. (2. 12.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

27/2019. (II.12.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központalapító okiratának módosításáról szóló 106/2017. (IV. 11.) határozatát visszavonja, és jelen határozatával az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. Az alapító okirat 1.1.1. alpontjában a „Kulturális Központ” szövegrész helyébe a „Közösségi Ház és Könyvtár” szövegrész lép.
 2. Az alapító okirat 1.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1.2. rövidített neve: BBK”

 1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjában a „Dózsa György út 13.” szövegrész helyébe az „Emlékezés tere 1.”, a „Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ” szövegrész helyébe a „BBK”, a „Szent László út 2. 650/3/C hrsz.” szövegrész helyébe a „Deák Ferenc utca 1.” szövegrész lép.
 2. Az alapító okirat 4.1. pontjában a „pontjában meghatározott feladatok működési feltételeinek biztosítására létrehozott, szolgáltató feladatokat ellátó helyi önkormányzati költségvetési szerv.” szövegrész helyébe a „pontja szerinti kulturális szolgáltatás, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési alapszolgáltatások, nyilvános könyvtári ellátási szolgáltatások és muzeális intézményi szolgáltatások biztosítása.” szövegrész lép.
 3. Az alapító okirat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

 1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

 • A közművelődési alapszolgáltatások körében:

......... Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín, bemutatkozási lehetőség biztosítása: Művelődő közösségek számára fórum szervezése a feladatellátással kapcsolatos észrevételek, javaslatok meghallgatására. A művelődő közösségek számára adminisztrációs és irodatechnikai támogatás nyújtása.

......... A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: Közösségfejlesztési folyamatokra motiválni a lakosságot. Önkéntes tevékenységre motiválni a lakosságot. Gyermekeknek szóló valamint ifjúsági programok szervezése. Az idősek művelődő közösségi tevékenységének támogatása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok létrejöttének támogatása.

......... Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása: Amatőr művészeti csoportok, körök, klubok, szakkörök működése számára helyszín biztosítása, bemutatkozási lehetőségek megteremtése. Alkotótáborok, képzési alkalmak, szabadegyetemek szervezése, azok megvalósításának támogatása.

 • Nyilvános könyvtári ellátás: városi könyvtár működtetése, iskolai nevelés elősegítése.
 • Muzeális intézményi szolgáltatások: Óvodatörténeti gyűjtemény működtetése, helyi értékek megőrzése
 • Közművelődési helyszín biztosítása: a művészeti tevékenységek és a sport támogatása, idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős tevékenységek színterének biztosítása és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatási feladatok.
 1. Az alapító okirat 4.4. pontjában az alábbiak elhagyásra kerülnek:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

3

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

4

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

5

081045

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

6

082020

Színházak tevékenysége

7

083020

Könyvkiadás

8

083030

Egyéb kiadói tevékenység

9

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

10

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

11

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

12

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

13

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

 „

 1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. évi (XI.20.) Korm. rendelet szerint a költségvetési szerv magasabb vezetőjét Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg - nyilvános pályázat útján - legfeljebb 5 év időtartamra, közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony létesítése mellett. A költségvetési szerv vezetője felett a munkáltatói jogkört, magasabb vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”

8. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül.

 

 

II.

A Képviselő-testület az alapító okiratot az I. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

III.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését követő 8 napon belül a hozott határozatot, a módosító okiratot és a – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot aláírja és a Magyar Államkincstár számára küldje meg törzskönyvi bejegyzés céljából.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    I. pont – azonnal

                                                                       II. pont – azonnal

                                                                       III. pont – 2019.02.20.

 

27/2019. (II.12.)  Kt. határozat 1. melléklete:

 

Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Brunszvik-Beethoven Kulturális  Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.   A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.       A költségvetési szerv

1.1.1.    megnevezése: Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár

1.1.2.    rövidített neve: BBK

1.2.       A költségvetési szerv

1.2.1.    székhelye: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

1.2.2.    telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe