Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

173/2018. (9. 25.) a Martonvásár, 176 hrsz-ú ingatlant érintő haszonkölcsön szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

173/2018. (IX.25.) határozata

a Martonvásár, 176 hrsz-ú ingatlant érintő haszonkölcsön szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a martonvásári agrár-innovációs centrum kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló három kormányhatározatok eredményes végrehajtásával összefüggő - a Martonvásár, 176 hrsz-ú, nem önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő 2016.07.14. napján kelt haszonkölcsön szerződést a jelen határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal módosítani kívánja.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti, esetlegesen továbbiakban még felmerülő további szükséges egyeztetések lefolytatására, illetőleg azok tartalmát figyelembe véve a haszonkölcsön szerződés módosításának aláírására.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a határozat 1. mellékletét érdemben nem érintő, önkormányzatunkra nézve nem jelentős többletterhet jelentő módosítás történik a haszonkölcsön szerződés szövegében, úgy utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett írja alá a szerződésmódosítását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. október 31.

 

 

173/2018. (IX.25.) határozat 1. melléklete:

 

„HASZONKÖLCSÖN-SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

amely létrejött egyrészről a:

név:                 Magyar Tudományos Akadémia

székhelye.      1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

adószáma:     15736527-1-41

KSH statisztikai jelzőszám: 15736527-8411-341-01

Törzskönyvi azonosítószám: 7376525

képviseletében eljár: Lovász László elnök

mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),

 

másrészről a:

név:                 Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

székhelye:      2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

adószáma:     15300519-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15300519 7219 342 07

képviseletében eljár: Dr. Balázs Ervin főigazgató

mint jogszerű használó, a továbbiakban: Használó,

 

harmadrészről:

név:                 Martonvásár Város Önkormányzata

székhely:        2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószám:       15727433-2-07

önkormányzati törzsszám: 727431

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

 

mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között, a mai napon az alábbiak szerint:

 

Előzmények

 

A felek megállapítják, hogy a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozatban – tekintettel annak a martonvásári agrár-innovációs centrummal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozatban történő módosítására is –, valamint az ennek végrehajtására kiadott, a Martonvásár város külterületén fekvő földrészletekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozatban foglaltak hatékony végrehajtása érdekében 2016. július 14. napján Martonvásárott egymással haszonkölcsön-szerződést (a továbbiakban: 2016. július 14-i Haszonkölcsön-szerződés vagy „Haszonkölcsön-szerződés 1.”) kötöttek, amely szerződéssel az abban meghatározott feltételek szerint a Kölcsönadó a Kölcsönvevő használatába adta a tulajdonában álló, Martonvásár belterület 176. hrsz. alatti ingatlan meghatározott részét. Ugyanezen célból a Kölcsönvevő a 2016. november 24. napján kelt szerződéssel (a továbbiakban: 2016. november 24-i Haszonkölcsön-szerződés vagy „Haszonkölcsön-szerződés 2.”) haszonkölcsönbe vette a fenti ingatlannal szomszédos, a Martonvásár Római Katolikus Plébánia tulajdonában álló Martonvásár belterület 1076 hrsz. alatti ingatlannak a kormányhatározatok szerinti fejlesztéssel érintett területrészét. Megállapítják a felek továbbá, hogy 2016. július 14. napján egymással megállapodást kötöttek a fentiekben hivatkozott kormányhatározatok végrehajtására, az akkor rendelkezésre álló információk alapján meghatározva az együttműködésük főbb elemeit, a felek feladatait és kötelezettségeit.

Figyelemmel a fejlesztés előrehaladására és a már elért szintjére, a felek a 2016. július 14-i Haszonkölcsön-szerződést a jelen okiratban foglaltak szerint módosítják:

 

1.      A haszonkölcsön-szerződés 3. pontjának második mondatát a felek törlik, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Ingatlan bevételeinek megosztásáról a felek az üzemeltetés megkezdésétől számított legkésőbb 60 napon belül külön megállapodást kötnek. A külön megállapodás megkötéséhez a felek a jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatják egymást, hogy milyen használathoz kapcsolódóan milyen bevételekre számítanak. A külön megállapodást a felek egy év elteltével az addigi tapasztalatok alapján felülvizsgálják.”

 

2.      A haszonkölcsön-szerződés 4. pontja kiegészül az alábbiakkal:

 

„A Kölcsönvevő jelen pont szerinti fenntartási, karbantartási és üzemeltetési kötelezettsége (és az ezzel kapcsolatos költségviselési kötelezettsége) kiterjed az Ingatlant körülvevő kerítésre is.”

 

3.      A szerződés 6. pontjának első mondatát a felek az alábbiak szerint pontosítják:

„Kölcsönadó és Kölcsönvevő kizárólag együttesen jogosultak az Ingatlannak a jelen szerződés hatálybalépéskori állapotán, megjelenésén, az azon lévő dolgok elhelyezkedésén, állagán, megjelenésén változtatni a szerződés hatálya alatt.”

 

4.      A haszonkölcsön-szerződés 8. pontjának szövegét a felek törlik, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A felek rögzítik, hogy az Ingatlan elsődleges és fő funkciója a közparki funkció és az ennek megfelelő jelleg, amelynek fenntartása és megőrzése a legfontosabb szempont, amelyre a felek kötelesek. Az Ingatlanon a Kölcsönvevő által rendezvények tartása nem kizárt, de csak korlátozott számban és esetben lehetséges.

A Kölcsönvevő a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig megküldi a Használónak az Ingatlant érintő önkormányzati eseménynaptár tervezetet, amely alapján a Használó igényeire figyelemmel a felek legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig egyeztetik és véglegesítik a tárgyévi eseménynaptárt.

Az így kialakított eseménynaptárban nem szereplő rendezvények megtartásáról, illetve a jelen megállapodásban foglaltaktól eltérő célú használatról a Kölcsönvevő az eseményt megelőző 30 nappal egyeztetni köteles a Használóval.

Amennyiben a Használó kíván az Ingatlanon az eseménynaptárban nem szereplő rendezvényt tartani, erről a Kölcsönvevőt 30 nappal korábban értesíti, amely alapján a Kölcsönvevő lehetővé teszi a megjelölt időszakban az Ingatlanra való bejutást.

 

A Kölcsönvevő által rendezett rendezvények esetére a Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az általa rendezett eseményekhez kapcsolódóan a Látogatóközpont mosdói nem használhatóak, és köteles a rendezvény látogatói létszámához igazított mennyiségű mobil WC-t a saját költségén felállítani az Ingatlanon kívüli közterületen, valamint amennyiben ez szükséges, a helyi művelődési ház mosdóit megnyitni a rendezvény látogatói előtt. A Kölcsönvevő köteles továbbá a rendezvény jellegének és látogatói létszámának megfelelő szemetest a saját költségén felállítani és azok ürítéséről gondoskodni. Köteles továbbá az elektromos- és vízellátásról a saját költségén gondoskodni. A Kölcsönvevő nem tarthat olyan rendezvényt (még engedéllyel sem), amely szennyvizet keletkeztet.”

 

5.      A haszonkölcsön-szerződés 9. pontjának második mondatából a „vagyonbiztosítás” kifejezés törlésre kerül, e mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

         „A kölcsönvevő vállalja, hogy a haszonkölcsön teljes tartama alatt teljes körű felelősségbiztosítást tart fenn.”

 

6.      A haszonkölcsön-szerződés 10. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a Kölcsönvevő nem jogosult a jelen haszonkölcsön-szerződést átruházni (Ptk. 6:208. §), illetve a jelen haszonkölcsön-szerződésből eredő jogait átruházni (Ptk. 6:202. §) azzal, hogy a Kölcsönvevő a haszonkölcsön-szerződésből eredő jogait a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságon keresztül is gyakorolhatja (pl. megbízással).”

 

7.      A haszonkölcsön-szerződés 11. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

         „A fentieken túl súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen szerződés vonatkozásában az e szerződést aláíró felek, valamint a Martonvásár Római Katolikus Plébánia között az e szerződéssel egyidejűleg aláírásra kerülő négyoldalú megállapodás azon pontjainak megsértése, amelyet a négyoldalú megállapodás annak minősít.”

 

8.      A haszonkölcsön-szerződés 14. pontja kiegészül az alábbiakkal:

A Kölcsönvevő a jelen szerződés szerinti használat tartama alatt kulcsot biztosít az Ingatlan parkolója felőli bejárathoz, a Használó részére. Zárcsere esetén a Kölcsönvevő a Használót erről értesíti és egy napon belül biztosítja a Használó részére az új kulcsot. A fentieken túl a Kölcsönvevő az Ingatlan valamennyi bejáratán lévő zárhoz kulcsot helyez el a tűzkazettában, mely kulcsok kizárólag azonnal közbeavatkozást igénylő rendkívüli esemény (pl. tűzeset) esetén használhatól fel dokumentált módon.”

 

9.      A haszonkölcsön szerződés 19. pontja az alábbiak szerint módosul:

         „A jelen haszonkölcsön-szerződés az aláírást követő napon lép hatályba lép hatályba.”

 

10.    A Kölcsönadó képviseletében eljáró Dr. Lovász László elnök kijelenti, hogy a jelen haszonkölcsön-szerződés módosítás aláírására felhatalmazással rendelkezik.

 

11.    A Használó képviseletében eljáró Dr. Balázs Ervin főigazgató kijelenti, hogy a jelen haszonkölcsön-szerződés módosítás aláírására felhatalmazással rendelkezik.

 

12. Kölcsönvevő képviseletében eljáró Dr. Szabó Tibor polgármester kijelenti, hogy Martonvásár Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint működő települési önkormányzat.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ...../2018. (.......) számú határozatával a jelen haszonkölcsön-szerződés módosítást elfogadta, és annak aláírására a polgármestert felhatalmazta.

 

13.    A szerződés módosítással nem érintett kérdésekben az eredeti haszonkölcsön-szerződés rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

14.    A jelen haszonkölcsön-szerződés módosítás az eredeti haszonkölcsön-szerződésben maghatározottak szerint lép hatályba azzal, hogy az eredeti haszonkölcsön-szerződésnek a jelen módosítással érintett rendelkezései nem, vagy a módosítás szerint lépnek hatályba.