Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

172/2018. (9. 25.) az MTA Agrártudományi Kutatóközpontját érintő együttműködési megállapodás módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

172/2018. (IX.25.) határozata

az MTA Agrártudományi Kutatóközpontját érintő

együttműködési megállapodás módosításáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a martonvásári agrár-innovációs centrum kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló három kormányhatározatok eredményes végrehajtásával összefüggő - a Martonvásár, 176 és 1076 hrsz-ú nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő megállapodást a jelen határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal módosítani kívánja.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti, esetlegesen továbbiakban még felmerülő további szükséges egyeztetések lefolytatására, illetőleg azok tartalmát figyelembe véve a megállapodás módosításának aláírására.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a határozat 1. mellékletét érdemben nem érintő, önkormányzatunkra nézve nem jelentős többletterhet jelentő módosítás történik a megállapodás szövegében, úgy utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett írja alá a megállapodás módosítását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2018. október 31.

 

172/2018. (IX.25.) határozat 1. melléklete:

 

„Együttműködési megállapodás

 

 

amely létrejött egyrészről a

név: Magyar Tudományos Akadémia

székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

adószáma: 15736527-1-41

KSH statisztikai jelzőszám: 15736527-8411-341-01

törzskönyvi azonosítószám: 736525

képviseletében eljár: Dr. Lovász László elnök

a továbbiakban: MTA,

 

másrészről a

név: Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

adószáma: 15300519-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15300519 7219 342 07

törzskönyvi azonosító szám: 300519

képviseletében eljár: Dr. Balázs Ervin főigazgató

a továbbiakban: ATK,

 

harmadrészről

név: Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

a továbbiakban: MVÖ

 

negyedrészről

név: Martonvásár Római Katolikus Plébánia

székhelye: 2462 Martonvásár, Dózsa György út 16.

adószáma: 19821443-1-07

KSH statisztikai jelzőszám: 19821443-9491-559-07

képviseletében eljár: Kovács Zoltán plébános

a továbbiakban: Plébánia

 

a továbbiakban együttesen: Felek

 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

 

Előzmények

 

A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozatban, a martonvásári agrár-innovációs centrummal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozatban, valamint az ezek végrehajtására kiadott, a Martonvásár város külterületén fekvő földrészletekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozatban (a továbbiakban mindhárom együttesen: kormányhatározatok) foglaltak eredményes végrehajtása, valamint az azok szerinti beruházások (a kormányhatározatok szerinti beruházás a továbbiakban: projekt) maradéktalan és határidőben történő megvalósítása érdekében a Felek az együttműködésük koordinálására, illetőleg az MTA tulajdonában és az ATK használatában álló Martonvásár belterület 176. hrsz. alatti, valamint a Plébánia tulajdonában álló Martonvásár belterület 1076. hrsz. alatti ingatlanoknak az együttműködéssel érintett területrészei használatára a Felek az alábbi szerződéseket kötötték:

 

-     a 2016. július 14. napján kelt megállapodás az MTA, az ATK és MVÖ között az együttműködésről (a továbbiakban: Megállapodás);

-     a 2016. július 14. napján kelt haszonkölcsön-szerződés az MTA, az ATK és MVÖ között az MTA tulajdonában és az ATK használatában álló Martonvásár belterület 176. hrsz. alatt felvett, a valóságban 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. szám alatt található, összességében 36 ha 8932 m2 területű, területi elhelyezkedésében összefüggő ingatlanból (a továbbiakban: Ingatlan I.) cca. 1,4 ha területrész (e haszonkölcsön-szerződésben: Brunszvik kert) 25 évre történő haszonkölcsönbe adásáról MVÖ részére (a továbbiakban: 2016. július 14-i Haszonkölcsön-szerződés vagy Haszonkölcsön-szerződés 1.) (a Brunszvik kert területét a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező vázrajz mutatja be, melyen az MTA tulajdona piros színnel jelölt);

-     a 2016. november 24. napján kelt haszonkölcsön-szerződés MVÖ és a Plébánia között a Plébánia tulajdonában álló Martonvásár belterület 1076. hrsz. alatt felvett, 5471 m2 területű „kivett templom” megnevezésű ingatlanból (a továbbiakban: Ingatlan II.) 5.272 m2 területrész (e haszonkölcsön-szerződésben: Templomkert) 25 évre történő haszonkölcsönbe adásáról MVÖ részére (a továbbiakban: 2016. november 24-i Haszonkölcsön-szerződés vagy Haszonkölcsön-szerződés 2.) (ezen területrészt a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti vázrajz zöld színnel jelöli).

 

Figyelemmel ezen szerződésekre, illetőleg a Haszonkölcsön-szerződés 1. jelen megállapodás aláírásával egyidőben történő módosítására, valamint arra, hogy az ezen szerződések aláírásakor a felek által ismert körülmények részben megváltoztak, a még nem ismert és előre nem látható körülmények pedig tisztázódtak, továbbá arra a tényre, hogy a beruházás egy része a Plébánia tulajdonában álló területen valósul meg, a Felek a korábbi megállapodásaikat felülvizsgálva és azokat a megváltozott körülményekkel összhangba hozva az együttműködésüket az alábbiakban szabályozzák (a jelen szerződés a továbbiakban: Négyoldalú megállapodás):

 

 1. A haszonkölcsön-szerződésekkel összefüggő további megállapodások:

 

 1. A felek megállapítják, hogy a projektnek a Templomkertet érintő szakasza megkezdésekor MVÖ Templomkertnek a 2016. november 24-i Haszonkölcsön-szerződéssel haszonkölcsönbe kapott területét munkavégzés céljából az ATK birtokába adta, amelyhez a Plébánia hozzájárult. 

 

 1. A Plébánia megerősíti a hozzájárulását, hogy a projektnek a Templomkertet érintő részét az ATK az MTA javára megvalósítsa.

 

 1. A Brunszvik kert és a Templomkert egymással határosak, a területeket a korábbiakban kerítés választotta el, amely kerítést a projekt beruházás miatt el kellett bontani. A felek megállapodnak, hogy a kerítést a haszonkölcsön-szerződések fennállta alatt nem építik vissza.

 

 1. A Felek megállapodnak, hogy a Templomkertben az 1.2. pont szerint végzett beruházások nem kerülnek a Plébánia tulajdonába, azok az MTA tulajdonában maradnak, a beruházás az ATK könyveiben kerül feltüntetésre és nyilvántartásra az MTA-val fennálló ingatlan használati megállapodás alapján. A Haszonkölcsön-szerződés 2. lejártát követően, ha az bármely okból nem kerül meghosszabbításra, az MTA, az ATK és a Plébánia külön megállapodást kötnek ezen beruházások további jogi sorsáról azzal, hogy ennek ki kell terjednie a beruházás Templomkertre eső része műszaki leválasztására vagy az egység további fenntartására a megfelelő feltételek mellett. Ha a Haszonkölcsön-szerződés 2. a lejárat előtt szűnik meg, az MTA, az ATK és a Plébánia kötelesek megállapodni a beruházás műszaki leválasztásáról. A beruházásnak a Templomkertre eső része a Plébánia tulajdonába kerül és a felek az akkor hatályos szabályok alapján elszámolni kötelesek egymással.

 

 1. MVÖ kötelezettséget vállal, hogy a felújítás után a Templomkertre kötött haszonkölcsön-szerződés tartama alatt a Templomkertet a saját költségén folyamatosan karban tartja, a szükséges pótlásokat, javításokat a saját költségén elvégzi és a Templomkert felújítás utáni állagát fenntartja.

 

 1. MVÖ mind a haszonkölcsön-szerződések lejárta, mind a bármely okból a lejárat előtti megszűnése esetére kijelenti, hogy az üzemeltetésért, az eszközök karbantartásáért és pótlásáért sem az MTA-val, illetve az ATK-val, sem a Plébániával szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt (térítési igény, jogalap nélküli gazdagodás, stb.) nem támaszt.

 

 1. A látogatóközpontra és a közparki funkció biztosítására, illetőleg a Brunszvik kert üzemeltetésére vonatkozó megállapodások:

 

 1. Az MTA a tulajdonában álló területen elhelyezkedő, a vázrajzon „kiskastély” megnevezéssel feltüntetett épületet az előzményekben hivatkozott kormány-határozatokban foglalt kötelezettsége szerint az ATK-n keresztül felújítja, és abban az ökológiai és agrártudományok iránt érdeklődő látogatók számára korszerű, interaktív látogatóközpontot hoz létre (előreláthatólag 2018. év december végéig), amelynek a beruházás során felépülő új szárnyában kávézó és ajándékbolt is helyet kap. MVÖ és a Plébánia támogatják a látogatóközpont kialakításának megvalósítását. Ennek keretében a Felek a szükséges koordinációkban részt vesznek és együttműködnek, a Plébánia pedig az 5. sz. mellékletben (Brunszvik kert helyszínrajz) foglalt műszaki tartalom szerint tűri a Templomkertnek az építési területbe való bevonását és szükséges munkálatok elvégzését azok járulékos vonzataival együtt (pl. építőanyag deponálása, stb.).

 

 1. Az MTA és a Plébánia kijelentik, hogy a Brunszvik kertet és a Templomkertet egybenyitják, amelyhez az MTA, az ATK és a Plébánia hozzájárulnak, MVÖ pedig az egybenyitást, valamint azt a tényt és kötelezettséget, hogy az egybenyitott parkot egységben kell üzemeltetnie, tudomásul veszi és elfogadja.

Az MTA tulajdonú Ingatlan I.-nek a Brunszvik kerttel csökkentett, további területrészének a megnevezése a továbbiakban: Kastélypark.

 

A Felek megállapodnak, hogy a projekt lezárását követően a „Brunszvik kert” nevet a Templomkertre is kiterjesztően használni kívánják, így a jövőben a felújítással érintett, egybenyitott parkrész (a Brunszvik kert és Templomkert együtt) neve Brunszvik kert lesz.

Az MVÖ üzemeltetési kötelezettsége a módosított Haszonkölcsön-szerződés 1. hatálybalépésének napján kezdődik. Ezen a napon az ATK a felújított, a Templomkertet is magába foglaló Brunszvik kertet MVÖ birtokába adja jegyzőkönyv felvételével, illetve a Haszonkölcsön-szerződés 1-ben részletezettek szerint.

Az üzemeltetés zavartalansága érdekében a felek megállapodnak, hogy az ATK, mint beruházó a Templomkertet is magába foglaló Brunszvik kert felújításával kapcsolatosan a kivitelezőkkel szembeni jótállási és szavatossági jogait a jelen megállapodás aláírásával MVÖ-re engedményezi. Ennek keretében a szükséges okiratokat MVÖ-nek külön jegyzőkönyv keretében átadja, és erről a kivitelezőket is írásban tájékoztatja. Az engedményezésre tekintettel MVÖ közvetlenül jogosult a jótállási és szavatossági igényeket a kivitelezőkkel szemben érvényesíteni.

 

 1. Az MTA és ATK az előzményekben hivatkozott kormányhatározatok rendelkezéseinek megfelelően a látogatóközpontra biztosított keret terhére a Templomkertet is magába foglaló Brunszvik kertet korszerűen és esztétikusan, egységesen – a jogszabályi lehetőségekre is figyelemmel – felújították (átadás előreláthatóan 2018. év október hónap), amelyhez a Plébánia, mint a Templomkert tulajdonosa hozzájárult, amelyet a jelen megállapodás aláírásával is megerősít.

 

 1. A felek megállapodnak és rögzítik, hogy a Brunszvik kert fő funkciója a közpark, amelyben rendezvények csak korlátozottan és kivételesen, az MTA-hoz, az ATK-hoz és a Plébániához illő módon rendezhetők, figyelemmel a felek közötti megállapodásokban foglaltakra, illetve a felek eseti megállapodásaira.

 

 1. A Felek megállapodása alapján a Brunszvik kert és Templomkert kialakításával egyidejűleg a külső kerítéssel történő körülhatárolásuk is elkészült, ugyanakkor a Brunszvik kertet és a Templomkertet elválasztó belső kerítés az 1.3. pontban foglaltak szerint megszűnik.

 

A Felek megállapodnak, hogy a Brunszvik kert és a Templomkert egybenyitása nem akadályozhatja a Templomkert egyházi, liturgikus használatát, amelyet a Felek a felújítást követően is mindenkor biztosítanak.

 

A Felek megállapodnak, hogy a felújított Brunszvik kertet a látogatók térítésmentesen használhatják, a Kastélyparkba a látogatóközponton keresztül – térítés ellenében – juthatnak be. A pénztárban a látogatók az interaktív kiállításra, a parklátogatásra és a Beethoven Emlékmúzeum megtekintésére is válthatnak jegyet.

A felek megállapodnak, hogy Anna napi búcsú esetén (melyre minden év július hónap utolsó vasárnapján kerül sor rendszerint) a búcsújárók a Kastélypark területén található tavon lévő szigetre kizárólag a Brunszvik utca felől, az erre a célra megnyitott bejáraton keresztül juthatnak be, nem a látogatóközponton keresztül.

 

 1. MVÖ által vállalt üzemeltetési kötelezettség, illetve tevékenység kiterjed a haszonkölcsön-szerződésekkel érintett teljes területen a közparki jelleg fenntartásához és a közparki funkciók biztosításához szükséges mindennemű tevékenységre és feladatra (parkgondozás, karbantartás, szükség esetén veszélyelhárítás, szükséges mértékű őrzés stb.), amelyhez MVÖ jogosult és köteles használni a projekt keretében a területeken kiépítésre kerülő ATK tulajdonú eszközöket és infrastruktúrát. MVÖ kijelenti, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakismeretekkel rendelkezik és e tevékenységét kizárólag a megfelelő tudású szakemberekkel vagy ilyeneket alkalmazó cégeken keresztül végzi. E pont megsértése MVÖ részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

 1. MVÖ vállalja, hogy a felújított, a Templomkertet is magába foglaló Brunszvik kertre az üzemeltetés kezdő napjától annak teljes tartamára az üzemeltetési tevékenységével összefüggésben teljes körű felelősségbiztosítást köt és tart fenn azzal, hogy az esetleges önrészt is MVÖ viseli.

Az MTA kijelenti, hogy (a Templomkert nélkül értve) a Brunszvik kert területére és az azon lévő épületekre, építményekre és ingóságokra vagyonbiztosítással rendelkezik.

MVÖ vállalja, hogy a projekt megvalósítása során a Templomkertbe beépítésre kerülő ATK tulajdonú vagyontárgyakra teljes körű vagyonbiztosítást köt és tart fenn az üzemeltetés teljes tartamára.

 

 1. További megállapodások

 

 1. MVÖ vállalja, hogy a kutatótömb projektelem befejezéséig (legkésőbb az Agrárinnovációs Centrum átadásáig) megvalósítja a Malom utca teljes rekonstrukcióját, amelyet legkésőbb ezen időpontig átad.

 

 1. MVÖ vállalja továbbá, hogy a Brunszvik kert megfelelő funkcionális működése érdekében megvizsgálja a terület melletti 81108 számú főúton a forgalomcsillapítás lehetőségét, és ennek eredményeként a saját költségén a forgalomcsillapítást – azaz legfeljebb két gyalogátkelőhely megépítését – meg is valósítja a Látogatóközpont átadásáig. Amennyiben az MVÖ érdekkörén kívül eső okból a forgalomcsillapítás nem, vagy ezen határidőig nem megvalósítható, úgy MVÖ mentesül e kötelezettség alól, illetőleg a felek későbbi határidőben állapodnak meg.

 

 1. A felek megállapodnak, hogy a Brunszvik kert főbejárata előtti közterületen, valamint a templom előtt (a Haszonkölcsön-szerződés 2.-vel érintett egyházi területen) a látogatók eligazodását segítő tájékoztató táblákat helyeznek el. A táblák feliratainak tartalmáról és külső megjelenésének konkrét formájáról, valamint a pontos helyéről a kihelyezést megelőzően a felek egyeztetnek. A tájékoztató táblákat az ATK tervezteti meg és készítteti el, illetve helyezi ki a felek által kölcsönösen egyeztetett helyekre a projekt költsége terhére. A táblák karbantartásáról MVÖ köteles gondoskodni.

 

 1. A Felek a közös céljaik elérése érdekében szükség esetén külön megállapodást fognak kötni a jelen megállapodásban tett nyilatkozataik pontos kifejtésére, valamint a jelenleg még nem meghatározható részletek – így különösen: látványelemek, beléptetési rendszer –, technikai kezelése, kidolgozása kapcsán, vagy erre vonatkozóan közös nyilatkozatokat tesznek, ha ez szükséges.

 

 1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kormányhatározatok végrehajtása érdekében egymással szorosan együttműködnek, és a szükséges információkat, tájékoztatásokat egymásnak megadják, illetőleg ezzel összefüggésben szükség esetén az egyes részfolyamatokban való együttműködéshez a felelős kapcsolattartókat kijelölik.

 

 1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik fél a jelen megállapodást súlyosan megszegi, úgy legfeljebb a ténylegesen felmerült és igazolt költségeket köteles a szerződésszegés miatt károsodott félnek (feleknek) megfizetni.

 

 1. A jelen megállapodást a Felek a Látogatóközpont projekt megvalósításának tartamára, majd a megvalósítást követően a hivatkozott haszonkölcsön-szerződések tartamára kötik. A Felek tudomásul veszik, hogy a kormányhatározatokban foglaltak végrehajtása érdekében a jelen megállapodás felmondására – súlyos szerződésszegés esetét kivéve – a projekt megvalósításáig nincs lehetőségük, azt követően pedig a felmondásra a haszonkölcsön-szerződésekben meghatározott esetekben van lehetőség. Megállapodnak a felek továbbá, hogy a jelen megállapodást önállóan nem lehet felmondani, azaz MVÖ a felmondás jogát csak a Haszonkölcsön-szerződés 1. és Haszonkölcsön-szerződés 2. egyidejű felmondásával, az MTA és az ATK a Haszonkölcsön-szerződés 1., a Plébánia pedig a Haszonkölcsön-szerződés 2. egyidejű felmondásával gyakorolhatják. A jelen megállapodás a benne foglaltak teljesítésével, illetve a Látogatóközpont projekt teljesítését követően a haszonkölcsön-szerződések megszűnésével szűnik meg, melyet a Felek külön írásos dokumentumban rögzítenek.

 

 1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Négyoldalú megállapodás szoros összefüggésben áll a Látogatóközpont projekt megvalósítása érdekében kötött haszonkölcsön-szerződésekkel. Kijelentik, hogy a szerződéseket kifejezetten egymásra tekintettel, együttesen és az azok összefüggéseivel kötötték meg, ezért megállapodnak, hogy a szerződések önállóan nem, hanem kizárólag együttesen (ide értve a mellékleteket is) értelmezhetőek és alkalmazhatóak.

 

 1. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen, de nem kizárólagosan az 1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 3.1., 3.2. és 3.6. pontokban vállalt kötelezettségek megsértése.

 

 1. A jelen Négyoldalú megállapodás a valamennyi fél általi aláírásának napját követő napon lép hatályba és azt az MTA, az ATK és MVÖ közötti, 2016. július 14. napján kötött háromoldalú megállapodással együtt kell alkalmazni azzal, hogy ha valamely kérdésben a két megállapodás eltérő rendelkezést tartalmaz, ez esetben a jelen Négyoldalú megállapodás rendelkezései az irányadók.

 

 1. A Felek kapcsolattartói:

 

Kapcsolattartó az MTA részéről:       ...................../név, beosztás/

                                                                                 telefon: ................... , e-mail: ...........................

 

Kapcsolattartó az ATK részéről:        ...................../név, beosztás/

                                                                                 telefon: ................... , e-mail: ...........................

 

Kapcsolattartó az MVÖ részéről:      ...................../név, beosztás/

                                                                                 telefon: ................... , e-mail: ...........................

 

Kapcsolattartó a Plébánia részéről:   ...................../név, beosztás/

                                                                                 telefon: ................... , e-mail: ...........................

 

A kapcsolattartók a jelen szerződés módosítását eredményező jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

 

 1. Az MTA képviseletében eljáró Dr. Lovász László elnök kijelenti, hogy jelen megállapodás aláírására felhatalmazással rendelkezik.

 

 1. Az ATK képviseletében eljáró Dr. Balázs Ervin főigazgató kijelenti, hogy jelen megállapodás aláírására felhatalmazással rendelkezik.

 

 1. MVÖ képviseletében eljáró Dr. Szabó Tibor polgármester kijelenti, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Négyoldalú megállapodást a ....../2018. (.......) számú határozatával elfogadta és annak aláírására a polgármestert felhatalmazta, amelyre tekintettel a polgármester jogosult a jelen egységes szerkezetű együttműködési megállapodás aláírására.

 

 1. A Plébánia képviseletében eljáró Kovács Zoltán plébános kijelenti, hogy jelen megállapodás aláírására felhatalmazással rendelkezik, tekintettel arra, hogy Spányi Antal megyéspüspök a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében a jelen együttműködési megállapodás megkötéséhez hozzájárult.

 

A megállapodást a szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet:        vázrajz

2. sz. melléklet:        az MTA, az ATK és MVÖ között az együttműködésről 2016. július 14. napján kötött megállapodás

3. sz. melléklet:        az MTA, az ATK és MVÖ között 2016. július 14. napján kötött haszonkölcsön-szerződés, valamint annak a jelen Négyoldalú megállapodással egyidejűleg aláírt módosítása

4. sz. melléklet:        a Plébánia és MVÖ között 2016. november 24. napján kötött haszonkölcsön-szerződés

5. sz. melléklet:        Brunszvik kert helyszínrajz

 

Martonvásár, 2018. ................

 

                                Dr. Lovász László                                                            Dr. Balázs Ervin                        

elnök                                                                          főigazgató                                           

Magyar Tudományos Akadémia                   Magyar Tudományos Akadémia    

                                                                                                              Agrártudományi Kutatóközpont      

 

Pénzügyi ellenjegyző:                                       Pénzügyi ellenjegyző:                

 

Mizsei Zsuzsanna                                                              Kiss-Bander Marianna

gazdasági igazgató                                                            gazdasági igazgató

Magyar Tudományos Akadémia                   Magyar Tudományos Akadémia    

                                                                                                             Agrártudományi Kutatóközpont      

 

 Szabó Tibor                                                                       Kovács Zoltán

polgármester                                                                           plébános

    Martonvásár Város Önkormányzata           Martonvásár Római Katolikus Plébánia

 

Pénzügyi ellenjegyző:”