Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

157/2018. (8. 28.) a mezőkölpényi tehetséges tanulók támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

157/2018. (VIII.28.) határozata

a mezőkölpényi tehetséges tanulók támogatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújt a Mezőkölpényi Református Egyházközségen keresztül négy tehetséges, jól tanuló, nehéz anyagi helyzetben lévő mezőkölpényi fiatal középiskolai tanulmányainak folytatásához, a 2018/2019-as tanévben az iskolába járás költségeire.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti támogatás összegét az alábbiak szerint biztosítja:

a)      300.000.-Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére, továbbá

b)      az előző évi támogatásból megmaradt, a 157/2018. (VIII.28.) határozattal engedélyezett 280.000,- Ft-ot.

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően, annak 1. melléklete szerinti tartalommal a Támogatási szerződést kösse meg.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

 

………../2018. (VIII.28.) határozat 1. melléklete:

 

Szerződés száma: …………./2018.

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Mezőkölpényi Református Egyházközség

Mezőkölpény 74, 547143 Románia

Képviseli: Imreh Jenő lelkipásztor

 (a továbbiakban: Támogatott)

 

- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

Mezőkölpény, Fő u. 74, 547143, Románia

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Imreh Jenő, lelkipásztor

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

PAROHIA REFORMATA CULPIU

BANCA COMERCIALA ROMANA

Str. GH. DOJA, NR.1-3, TG. MURES, MURES

IBAN: RO95 RNCB 0188 0349 6105 0001

SWIFT: RNCB ROBU

Adóigazgatási azonosító száma:

4838558

Telefon száma:

0040 74 33 09 093

E-mail címe:

jenci_nico@yahoo.de

 

1. Támogatott feladata

  1. Támogató a Támogatottat - annak Nyilas Misi Ösztöndíjprogramjához kapcsolódóan - négy tehetséges, jól tanuló mezőkölpényi fiatal tanulmányainak folytatása, és az iskolába járás költségeihez való hozzájárulás céljából támogatja.

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy Támogatottnak 4 fő vonatkozásában összesen 580.000,- Ft, azaz ötszáznyolcvanezer Forint támogatást nyújt, mely az alábbiakból tevődik össze:

  1. 300.000.-Ft 2018. évben megítélt támogatás, továbbá
  2. az előző évi támogatásból megmaradt, a …./2018. (…) határozattal engedélyezett 280.000,- Ft  támogatás felhasználása.

2.2.   A támogatás formája: célzott vissza nem térítendő támogatás.

 

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

3.3.   A támogatás ütemezése: Támogató a Támogatott részére a támogatást a 2.1. pontban megjelölt összegből kizárólag annak a) pontjában megjelölt 300.000,- Ft  összegben 2018. szeptember 10. napjáig fizeti ki, amennyiben a Támogatottnak ezen időpontban a Támogató felé fennálló tartozása, visszafizetési kötelezettsége nincs.

 

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:      Dr. Szabó Tibor, polgármester

b) Támogatott képviseletében:    Imreh Jenő, lelkipásztor

 

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: 2018. szeptember 1.

         végső határideje:    2019. június 30.

5.3    A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel és fizeti vissza.

5.5. Támogatott köteles elszámolást készíteni a Támogató számára. A beszámoló benyújtási határideje: 2019. július 31.

5.6.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.7.   Támogatott az 5.5. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítéséről.

5.8. Az elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítása egyértelműen beazonosítható és egymással megfeleltethető.

         Az elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok, bizonylatok felsorolása:

  • a vezető testület döntése a támogatott személyéről,
  • igazolás a támogatási összeg támogatott részére történő átadásáról,
  • valamint egy szakmai beszámoló mely részletes tájékoztatást ad a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatott fiatalok előrehaladásáról, annak megítélésére alkalmas módon, hogy a támogatás célja teljesült-e.

5.9.   A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártáig.

5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 99. §-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

5.12. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a Támogatottnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.10. pont szerinti feltételek mellett.

 

 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1.   A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

  1. .  Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.

Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy

a.)     megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b.)     részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c.)     kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d.)     az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.

 

7.     A szerződés megszűnése

7.1.   A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.

7.2.   Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 96. §-ában foglalt okok miatt, különösen, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:

a.)     a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;

b.)     a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;

c.)     a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocsátja rendelkezésre;

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1.   Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs.

8.2.   Támogatott aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás visszakövetelhető, visszatartható.

8.3. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk és csatolt dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

8.4. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződéssel támogatott tevékenységére vonatkozóan korábban Martonvásár Város Önkormányzatától kapott támogatást, melyről határidőben benyújtotta beszámolóját. Jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozóan ezzel egyidejűleg máshonnan támogatásban nem részesül.

8.5. Támogatott kijelenti, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

8.6. Támogatott kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

8.7. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltak szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

8.8.   Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét teljesíti, és vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait e rendeletben, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

8.9. Támogatott a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal

 

            rendelkezik                                                                nem rendelkezik.

 

8.10. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.

8.12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV.29.) számú rendelete.

8.11. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba.

8.12. A szerződés 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

 

Martonvásár, 2018. szeptember „……”.

 

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi és jogi ellenjegyző

 

 

 

 

Melléklet:

  1. Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: ……/2018. (VIII.28.) számú határozat