Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

153/2018. (8. 28.) kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

153/2018. (VIII. 28.) határozata

kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról

 

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a nemzetközi kapcsolatok sor terhére 150.000,- Ft összegű támogatást nyújt a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatására.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak alapján a határozat mellékletét képező Megállapodást aláírja és felkéri, hogy az abban foglaltak szerint gondoskodjon az 1.) pont szerinti összeg átutalásáról Bicske Város Önkormányzatának e célra megjelölt számlaszámára.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

153/2018. (VIII. 28.) határozat melléklete:

 

Megállapodás

 

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószám: 15727433-2-07), képviseletében eljár: dr. Szabó Tibor polgármester, mint Adományozó - a továbbiakban: Adományozó -

 

másrészről a Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4., adószám: 15727048-2-07, képviseletében eljár: Pálffy Károly polgármester , mint Kedvezményezett - a továbbiakban: Kedvezményezett - (továbbiakban együtt: Felek)  között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

 1. A szerződő felek rögzítik, hogy az Adományozó Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …………/2018. (VIII.28.) határozata alapján a Kedvezményezett részére 150.000,- Ft azaz bruttó százötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt céljelleggel és elszámolási kötelezettséggel.

 

 1. Kedvezményezett az Adományozó által megítélt bruttó 150.000,- Ft-ot azaz bruttó százötvenezer forintot a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésére (Zánka) használhatja fel.

 

 1. A támogatási összeg a szerződés aláírását követően, de legkésőbb 2018. 09. 15. napjáig egy összegben kerül átutalásra a Kedvezményezett OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736020-15727048-10501629 számú számlájára (Közlemény rovat: Kárpátaljai magyar fiatalok Mo-i üd.”

 

 1. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeget kizárólag a 2. pontban meghatározott cél költségeinek fedezésére használja fel, elszámolásra kizárólag az ilyen célú felhasználásnak megfelelő kimutatást nyújt be.

 

 1. A pénzügyi elszámolás a Kedvezményezett által a 2. pontban meghatározott célra beérkezett számlák hitelesített másolati példányainak, valamint egy szöveges beszámolónak Adományozó részére való átadásával történik. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2018. 07. 01. végső határideje: 2018. 08. 31.

 

 1. A támogatási összeg felhasználásáról a Kedvezményezett elkülönített nyilvántartást vezet, valamint legkésőbb 2018. 12. 31. napjáig teljes körű, összesített pénzügyi elszámolást készít az Adományozó részére.

 

 1. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a Kedvezményezett a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben, az elszámolási határidő leteltét követő 8 banki napon belül egy összegben haladéktalanul köteles visszafizetni az Adományozó 11736082-15727433-00000000 számú központi költségvetési számlájára.

 

 1. Amennyiben a Kedvezményezett pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a Kedvezményezett köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a mindenkor érvényes, a támogatás felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben, az elszámolási határidő leteltét követő 8 banki napon belül visszafizetni Adományozó 11736082-15727433-00000000 számú központi költségvetési számlájára.

 

 1. Amennyiben a Kedvezményezett a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben nem kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles az Adományozónak bejelenteni, és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a Kedvezményezett a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül köteles kamatmentesen visszafizetni.

 

 1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás alapján a támogatási összeg erejéig elszámolt költségeket más adományozó felé nem számolhatja el.

 

 1. A Kedvezményezett biztosítja annak feltételét, hogy az Adományozó vagy az általa megbízott személy a támogatás felhasználását a jelen szerződés aláírásától számított 10 évig ellenőrizze, ennek érdekében a szerződést, továbbá a bizonylatokat és minden más okiratot 10 évig köteles megőrizni.

 

 1. Kedvezményezett jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy nem részesülhet támogatásban a jelen megállapodás aláírásának évét következő naptári évben, amennyiben a megállapodásban foglalt feltételeket megszegi.

 

 1. Adományozó kijelenti, hogy Magyarországgal szemben köztartozása nincs.

 

 1. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

 

 

A jelen megállapodást, – mely egymással mindenben megegyező 4 eredeti példányban készült – a Felek képviselői elolvasás után, azt azonosan értelmezve, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

 

Martonvásár, 2018. 09. „…….”                                 Bicske, 2018. 09. „……”

 

 

 

 

 

        ………………………………………                         ………………………………………

      Martonvásár Város Önkormányzata                          Bicske Város Önkormányzata

                       dr. Szabó Tibor                                                         Pálffy Károly

                          polgármester                                                             polgármester

                         Adományozó                                                        Kedvezményezett