Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

133/2018. (6. 26.) a mezőőr 2017. évi munkájának beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

133/2018. (VI. 26.) határozata

a mezőőr 2017. évi munkájának beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, Csiki Botond mezőőrnek a 2017. évi mezőőri feladatok elvégzéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

133/2018. (VI. 26.) határozat melléklete:

 

„Beszámoló a 2017 –es évben végzett martonvásári mezőőri tevékenységről

 

A 2017-es év elteltével időszerűvé vált az éves beszámoló, amely jó alkalom áttekinteni az elvégzett munka eredményeit és hiányosságait. Közel egy évtizede folytatott mezőőri munkám tapasztalata alapján kijelenthetem, hogy az eredményes munka érdekében nagyon fontos, hogy a társszervezetekkel (rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelet, hegybíró) együttműködve történjen a megelőző és felderítő tevékenység, amely a mezőőri feladatok fővonalát képezi.

A továbbiakban beszámolok ezen szervezetekkel való közös munkánkról, eredményeiről,  illetve javaslatot teszek arra, hogyan lehetne az együttműködés eredményességét tovább növelni:

 • A rendőrséggel, mint a kiemelt helyi rendvédelmi szervvel, leszámítva az első tevékenységi évemet, folyamatos és jó az együttműködésünk. Kölcsönösen informáljuk egymást a felmerülő problémákról, konkrét megoldandó esetekről. Tanácsokat és hasznos információkat kérünk és adunk egymásnak, sok esetben naponta frissítve, megkönnyítve így egymás munkáját. Ilyen eset volt tavalyi év folyamán, amikor a rendőrség már több napon keresztül figyelt két kisteherautót, amelyek az állomás mögötti erdőből szoktak rendszeresen megjelenni. Mivel lakossági bejelentés alapján észlelték, megkerestek, tájékoztattak erről, én pedig tudomásukra hoztam, hiszen ismertem a szóban forgó két járművet és annak vezetőit, hogy a VADEX megbízásából csemeteültetést végeznek az állomás mögötti erdőrészben.
 • Az Erdészeti Hivatallal jól kiépített kapcsolatom van, folyamatosan tájékoztatnak a soron levő vagy éppen betervezett erdei munkákról (vágás, ritkítás, szállítás, telepítés), illetve közlik az arra jogosultak, kinevezettek nevét, autók rendszámait és a munkálatok idejét. Ennek a kapcsolatfelvételnek én voltam a kezdeményezője, miután órákig, napokig követtem autónyomokat a területen. Az erdészeten kívül a magántulajdonosokkal is kapcsolatban állok, arra figyelmeztetve és kérve őket, hogy ezeket a bejelentéseket (megbízott munkás, tevékenység jellege, időtartama, stb.) saját érdekükben tegyék meg. Ezen kérésem vonatkozik a terményekre is, sőt újabban a trágyaszarvasokra (trágyadomb) is, mivel előfordult, hogy illetéktelenek helyeztek el trágyát külterületen, nem saját telken. Egyesek sajnos szemétdombnak gondolják a trágyadombot, amit utána körülményes vagy lehetetlen a szeméttel való keveredés miatt kiszórni a termőföldekre.
 • A közterület-felügyelő kollégával igyekszünk úgy szervezni a mindennapi munkánkat, hogy minden héten legalább két alkalommal tudjunk közösen járőrözni bel- és külterületen egyaránt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átbeszéljük az előző hét tapasztalatait, majd közös bejárást tartunk a szükséges bel-és külterületi helyeken. Nagyon hasznos és jó dolog, hogy a közterületes kolléga lovagolni is tud, így lóháton is szoktunk együtt járőrözni.
 • A polgárőrséggel szoros kapcsolatot ápolok már évek óta, ami szintén kölcsönösen hasznos. Tájékoztatjuk egymást az eseményekről, esetleges incidensekről, negatív jelenségekről.

A polgárőrségnek van egy lovas tagozata is már három éve. A tagság négy főből áll, akik vizsgát is tettek az Országos Polgári Szövetség lovas tagozata által előírt pályán, így teljes értékű munkát tudunk közösen végezni. Heti két-három alkalommal járőrözünk együtt 2-4 lóval néhány órán keresztül, így be tudunk járni olyan területeket is, amelyek gyalog vagy terepjáró autóval nehezen megközelíthetők.

 • További rendszeres tevékenységem közé tartozik a keddenkénti ún. településbejárás közösen a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézőjével, illetve a közterület-felügyelővel. A bejárás során felszólítjuk az elhanyagolt, a város/utca összképét romboló telektulajdonosokat, hogy a következő napokban, de legkésőbb az egy hét múlva esedékes szemléig hozzák rendbe (fűnyírás, gallyazás, stb..) saját telkeiket, azok előkertjeit észrevételeink betartásával. Téli időszakban a síkosságmentesítés, hóeltakarítás elvégzésére, fontosságára figyelmeztetjük néhány városlakónkat, telektulajdonosunkat.
 • Amennyiben olyant tapasztalunk, ami saját hatáskörben történő jelzéssel megoldható és az önkormányzatra háruló feladat (kátyú , hiányzó közúti tábla, áteresz problémák, stb..), értesítjük az önkormányzat Műszaki Csoportjának illetékes dolgozóit vagy a Martongazda Nonprofit Kft. vezetőjét és javaslatokat teszünk a megoldásokra.
 • Az Önkormányzat adóhatósági dolgozóit, hagyatéki és szociális ügyintézőjét rendszeresen szoktam kiszállítani olyan helyszínekre, ami nehezen megközelíthető (Orbánhegy, Kismarton, Erdőhát) vagy helyismeret hiányában fordulnak hozzám kérve a segítségemet.

 

Tavalyi beszámolóban tett javaslataim, észrevételeim megvalósulása kapcsán felmerülő ismételt, újabb javaslataim:

 • A tavalyi év tervei között szerepelt egy teljes körű feltérképezése a szőlőhegynek, a hegybíró segítségével, annak érdekében, hogy pontosan lehessen beazonosítani azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek elhanyagolt, műveletlen az összképet rontó telke, ingatlana van. Ez az eljárás gyakorlatilag folyamatos jelenleg is, azonban egyértelműen megállapítható, hogy körülbelül mindig ugyanazon kb. 15 telekről van szó, akiket az elhanyagoltság érint.
 • Az illegális szemétlerakás problémája folyamatos, azonban véleményem szerint kicsi javuló tendencia figyelhető meg ezen a területen.
 • A tavalyi évben a 2017. évre vonatkozóan javaslatot tettem, hogy a tavaszi nagytakarítást jó lenne megtartani bevonva a civil szervezeteket, önkénteseket, iskolákat a „Föld Napja „országos szemétgyűjtési akció országos megrendezésével kapcsolatban. Erre a helyi összefogásra 2016 óta nem került sor, elmaradt a tavalyi év során, és egyébként 2018-ban is. Javasolom a civil szervezetekkel való önkormányzati kapcsolatfelvételt, hogy ezt az egyébként szemléletformáló akciót évről-évre megtarthassuk városunkban is.
 • A tavalyi beszámolómban javasoltam, hogy illegális szemétlerakást tiltó táblák elhelyezését azon területekre, ahol gyakran észlelek ilyeneket. Az általam legkritikusabbnak tekintett területek - továbbra is -, ahová ezeket a táblákat mihamarabb ki kell majd helyezni a következők: megyehatár (70-es főút mentén Pest-Fejér megye határán); erdőháti bekötőút; Baracska-Martonvásár határán; Ráckeresztúr-Martonvásár határán; kismartoni bekötőút; esetleg további néhány olyan dűlőút elejére, amelyek a főútra kifutnak. Erre nem került sor a tavalyi év során, így továbbra is javaslom ennek megvalósítását, illetőleg lehetőség szerint kamerák elhelyezését.

 

Csiki Botond

mezőőr

 

Martonvásár,

2018. május 30.