Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

102/2018. (5. 29.) a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

102/2018. (V.29.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Martongazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) legfőbb szerveként eljárva - a Kft. 2017. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolót nem fogadja el, egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ellenőrzésének határidejét 2018. november 30-ig hosszabbítsa meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

102/2018. (V. 29.) határozat melléklete:

Martongazda Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

 

Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.

 

2017. évi

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2018. május 23.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Vörös Péter

                                                                                                                       ügyvezető

 


 

 

BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉGRŐL

 

I. RÉSZLETES PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS

 

Az elszámolási időszak: 2017. január 01. – december 31.

 

A tájékoztató tartalmaz minden olyan feladatot, amelyek szerepeltek az előzetes költségvetés tervezetben, valamint az olyan elvégzett munkákat is, melyek nem voltak tervezve, de a város fejlesztése, a működés fenntartása, illetve a lakossági közérzet javítása miatt kerültek elvégzésre a karbantartási feladatokra elkülönített összegekből, valamint egyéb az Önkormányzattól kapott pénzeszközből vagy más átcsoportosított forrásokból. A kiadások és bevételek részletezése táblázatok a 2017. 03. 28-án elfogadott éves üzleti terv, illetve I.-XII. havi tény értékeket, a teljesítés dátuma szerint könyvelt tételeket tartalmazzák. A rendszeres heti hulladékszállításra, amely éves szinten 1 230 E Ft, csak az első negyedévi számla érkezett meg, így az érték egynegyede szerepel. Március hónapban megérkezett az FB elnök tiszteletdíjának különbözete (1 408 E Ft), melyet az elfogadott üzleti terv már tartalmazott. A Sportközpont és a Sportcsarnok 2016. évről áthúzódó és tavaly fizetett rezsi számlái jelentős többlet-terhelésként (4 116 E Ft) jelentkeztek, melyet a tulajdonos május hóban utalt. Az év közben bekövetkezett menetrend módosítás többletköltségét (295 E Ft) a tulajdonos szeptember hóban rendezte. A KLIK fizetési fegyelme sajnos kevéssé teljesült, gyakran késett az utalás. A számlákat, fizetéseket és a járulékokat határidőre utaltuk, ám ehhez az első időkben félhónapnyi előrefizetést kellett kérnünk a tulajdonos által biztosított éves működési keretből. Tulajdonosi elvárásra jelentősen visszafogott túlóra kalkuláció került az üzleti tervbe, melyet munkaidőért pihenőidő biztosításával tudtunk betartani. Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettségünk a többszörösére nőtt (12 176 E Ft) a jelentős értékű Tankerületnek kibocsájtott számláknak köszönhetően, melyekkel szemben kevés szállítói számlát és visszaigényelhető áfát tudtunk érvényesíteni. Az év során felvetettünk egy tartalék keret képzést a nem várt kiadásokra és az esetleges likviditási problémákra, melyet a tulajdonos nem támogatott. Ehelyett a piaci szereplőkkel folytatott üzleti viszonyból származó egyéb megtakarításokat forgattuk be önkormányzati tevékenységekre. Év közben a következő havi Tankerületi átutalás megelőzte az áfa fizetési határidőt, így a likviditás decemberig biztosított volt. A Tankerületek felügyelete alá került ingatlanjaink üzemeltetése során sikerült megtakarításokat elérnünk, melynek egy része az önkormányzati oldalt erősítette, másik része a területi, légköbméter, vagy létszám megosztások miatt (6 392 E Ft) visszautalandó tétel. Mivel az áfa különbözet a megtakarítást elvitte, most a tulajdonostól kell kérnünk kiegészítő forrást, melyből a később részletesen bemutatott elszámolást rendezhetjük. A kiadások többletének forrását a banki és házipénztári nyitókészlet, a kiegészítő működési hozzájárulás és árbevételek biztosították.

 

A felmerülő költségek konkrét költséghelyen szerepelnek (különválasztva az önkormányzati támogatásokból és a KLIK-el kötött szerződésekből származó feladatokat), míg azon cég működéséből következő személyi és általános költségek, melyek minden tevékenységhez kapcsolódnak, az egyes költséghelyekre az időráfordítással arányosítva kerültek felosztásra. Ezek, a teljesség igénye nélkül: az irodai dolgozók, könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó, jogász, üzemorvos, továbbképzés, telephelyi (villany, gáz, víz, szippantás, riasztó, rágcsálóirtás, tűz-, és villámvédelem), üzemeltetési és fenntartási (járművek és gépjárművek, fénymásoló, nyomtató, telefon, internet, számítógépes hálózat működtetése, karbantartása, javítása, vizsgáztatása), postai, biztosítási, banki, illeték, kamarai tagsági, munkavédelmi költségek.

 

 

 

Az alábbi, 1. melléklet mutatja be az önkormányzati támogatásból és átengedett bevételekből teljesített feladatokat.

Az áfa értékek a soron jelentkező számlákból és az arányosítással ráosztott közvetett bevételek/költségek értékéből együttesen jelentkeznek.

 


 1. melléklet

 

 

 


 

A fenti táblázatban szereplő költséghelyek kiadásait a főbb tételek kiemelésével mutatjuk be.

 

Városüzemeltetés

 

 A települési hulladék gazdálkodás jelentős erőforrásokat köt le. Folyamatosan nő a településen kihelyezett szemétgyűjtők száma, de így sem tudunk lépést tartani a kommunális szemét szabálytalan elhelyezőivel. A hulladék gazdálkodás személyi költsége 5 496 E Ft volt, téli síkosság-mentesítésre 762 E Ft, cégköltségre 1 731 E Ft ment el. Jelentős költség (1 290 E Ft) Erdőhát szennyvizének szippantása, az elavult csőrendszer tisztítása. Az ellenértéket részben kérnénk megtéríttetni a lakók által, fogyasztásarányosan, a városban szokásos díjért. Az egyenleg -875 E Ft.

 

 Az út, járda karbantartás területén a személyi költség 1 376 E Ft, a cégköltség 3 117 E Ft, az anyag-, és alvállalkozói költség 2 062 E Ft. Az egyenleg 2 191 E Ft, a padka és útjavítási elmaradások miatt.

 

 A köztemető fenntartása kapcsán az üzemeltetésre költöttük a legtöbbet (2 472 E Ft). Gépjárművek: tőketörlesztés 2 040 E Ft, kamatok 198 E Ft, anyag és alkatrész 234 E Ft. Személyi költség 2 846 E Ft, cégköltség 2 770 E Ft. A lakossági igények alapján mintegy 3 890 E Ft bevételt realizáltunk a sírhely megváltásból, gondozásból, temetéshez kapcsolódó szolgáltatásból és a fenntartási hozzájárulásból. Az egyenleg 1 390 E Ft, a fizetendő áfa 788 E Ft.

 

 A helyi közösségi közlekedés személyi jellegű kiadása 3 901 E Ft. A gépjármű fenntartás költsége 3 969 E Ft, a cégköltség 1 731 E Ft. Emellett sikerült 709 E Ft bevételt elérni a menetrendszerű tevékenység utas oldali ellentételezéséből. A visszaigényelt áfa 29 E Ft, az egyenleg -1 797 E Ft a szelepszár szakadás következtében a vártnál magasabb fenntartási költségek - autóbusz főegységek (motor, kéttárcsás tengelykapcsoló) és kisfődarab (turbótöltő) teljes felújítása, illetve cseréje miatt, pótló busz bérlése - miatt.

 

 A közvilágítás üzemeltetése és karbantartása során a villamos áram fogyasztásra 6 193 E Ft, rendszerhasználati díjra 4 132 E Ft, a karbantartásra 1 401 E Ft összértékű számlák érkeztek, a cégköltség 1 039 E Ft. Az egyenleg -1 737 E Ft, a teljes körűen bevont új hálózat és a kissé magasabb energiafogyasztás miatt.

 

 A zöldterület kezelés igen munkaerő-igényes tevékenység: 10 063 E Ft személyi jellegű ráfordítás, 3 117 E Ft cégköltség, 220 E Ft ültetésre, 40 E Ft faápolásra és lombgyűjtésre, 341 E Ft szállításra és 1 286 E Ft kaszálásra fordított anyagköltség jellemzi. A tulajdonos döntése értelmében 2016. év júniusától a Martongazda Nonprofit Kft. nem végezhet külső megrendelésre zöldterület kezelést, út és járdakarbantartást, hulladékgazdálkodást. Korábban kötött szerződés szerint vállalkozásoknak végzett zöldterület gondozás bevételei csupán 284 E Ft-tal járulnak hozzá a vállalkozási bevételhez. Az egyenleg 1 418 E Ft.

 

 A városgazdálkodás soron jelentkezik a közkifolyók 74 E Ft-os költsége és 3 117 E Ft cégköltség. Folyamatos a martonvásári katolikus karitász szervezet támogatása. Az egyenleg 1 188 E Ft, az árkok és csatornák elmaradt munkái miatt.

 

 

 

Városfejlesztés

 

 A járda, illetve útépítés költsége 37 E Ft, a kertépítés 1 766 E Ft, a cégköltség 693 E Ft. Az egyenleg -238 E Ft, a befizetett 286 E Ft áfa miatt.

 

 

 

Vagyonkezelés

 

 Az ingatlanvagyon kezelése és működtetése jelentős anyagi erőforrásokat igényel (1 466 E Ft karbantartás és rezsi, 1 039 E Ft cégköltség). A tárolókapacitás bérlése 206 E Ft. A bérbeadás (5 755 E Ft) legerősebb bázisát a Tsz udvar és a gyermekorvosi lakás adja úgy, hogy a gyermekorvos lényegében csak a rezsijét fizeti. A fizetendő áfa 1 201 E Ft, az egyenleg 2 256 E Ft, mely a más soron jelentkező többlet munkák fedezeteként jelentkezik.

 

 

 

 

 

Intézmény-üzemeltetés

 

 A Sportlétesítményeknél számottevő többletkiadást a hideg tél energia igénye jelentett. A Sportközpont átírásáig jelentkező, nem tervezett rezsiköltsége 820 E Ft, a takarítás 858 E Ft, karbantartás és rendezvény kiszolgálás 1 783 E Ft, cégköltség 346 E Ft. Az egyenleg 460 E Ft, a vártnál kisebb kihasználtság miatt.

A Sportcsarnok 2016. évről áthúzódó áramköltsége 737 E Ft, földgáz 62 E Ft, víz és csatornadíja 127 E Ft, a cégköltség 1 731 E Ft. Az önkormányzati egyenleg -1 320 E Ft áthúzódó rezsiköltség és a vártnál több időráfordítás miatt.

 

 A Polgármesteri Hivatal presztízsértékű, kiemelt közintézményünk. Legnagyobb költsége a takarítás, kézbesítés, karbantartás és rendezvény kiszolgálás bérköltsége (2 302 E Ft), a cégköltség 1 385 E Ft, a takarítás dologi kiadása 232 E Ft. 788 E Ft a földgáz ára, a karbantartás dologi kiadás 895 E Ft, a víz és csatorna 237 E Ft. A szolár rendszernek köszönhetően az áramfogyasztás költsége megtérül. A felújítás költségeire beérkezett 301 E Ft előleg. Az egyenleg -142 E Ft, a vártnál jelentősebb karbantartási igények miatt.

 

 A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő jelentősebb költsége a földgáz (1 402 E Ft), a cégköltség (1 385 E Ft), a takarítás és karbantartás bérköltsége (1 699 E Ft), anyagköltsége (105 E Ft), a víz és csatornaszolgáltatás (267 E Ft), és az áram (263 E Ft). A rezsiköltségekből Tordas Község Önkormányzata mintegy 151 E Ft-ot térített meg. Az egyenleg -103 E Ft a gázfogyasztás miatt.

 

 A védőnői helyiségekben a cégköltség 693 E Ft, a takarítás dologi kiadása és bérköltsége 367 E Ft, a karbantartás dologi kiadása és bérköltsége 892 E Ft, a hulladékszállítás 9 E Ft. Az egyenleg 159 E Ft, a takarékos üzemnek és a szemétszállítási számlák elmaradásának köszönhetően.

 

 Az orvosi rendelőben a földgáz fogyasztás költsége 805 E Ft, az épület karbantartási költsége 435 E Ft. A cégköltség 1 385 E Ft, a veszélyes és egyéb hulladékszállítás 58 E Ft. A rezsiköltségből az orvosok 194 E Ft-ot térítettek meg. Az egyenleg 911 E Ft, a vártnál kisebb karbantartási költség és kevesebb hulladék miatt.

 

A Beethoven Általános Iskola a legdrágábban fenntartható közintézmény Martonvásáron. Az áthúzódó és Járási Hivatal földgáz költség 3 238 E Ft, az áramköltség 856 E Ft. A Járási Hivatal takarítása 1 340 E Ft, karbantartása 161 E Ft, cégköltsége 1 731 E Ft. A Járásközpont szerződés szerint megtérített a rezsiköltségből, a takarításból és karbantartásból 2 344 E Ft-ot. Az önkormányzati egyenleg -3 119 E Ft, a költségmegosztás, a fizetendő áfa (270 E Ft) és az évre járó teljes összeg kiszámlázásának elhúzódása miatt.

 

 A Művészeti Iskola áthúzódó áramdíja 15 E Ft, gázköltsége 1 048 E Ft, víz és csatornadíja 34 E Ft. A cégköltség 1 039 E Ft, a hulladékszállítás költsége 46 E Ft. A felújítás ellenértékeként beérkezett 662 E Ft, az önkormányzati egyenleg így -740 E Ft az áthúzódó költségek miatt.

 

 A Brunszvik Teréz Óvodában szinte napi szintű a karbantartási igény, ennek és a rendezvény kiszolgálásnak várható humánköltsége 4 369 E Ft, a földgáz 3 913 E Ft, a cégköltség 2 078 E Ft, a karbantartás anyagköltsége 1 539 E Ft. A víz és csatornadíj 1 350 E Ft, az áramköltség 846 E Ft. A régi szárny egyik vizesblokkja a télen elfagyott, teljesen fel kellett újítani, a munka ellenértéke (526 E Ft) augusztusban érkezett be. A téli (jan.-ápr.) földgázfogyasztás és áramfogyasztás is magasabb a vártnál. Az egyenleg -541 E Ft.

 

 A Brunszvik Beethoven Kulturális Központ működése jelentős költségekkel jár. A takarítás, karbantartás, kézbesítés, rendezvény szervezés és kiszolgálás humánköltsége 8 546 E Ft, ez tartalmazza a hétközi, hétvégi és ünnepnapi rendezvények kiszolgálása miatti túlórák többletköltségét is. Az áram és földgáz költség értéke 2 068 E Ft, ill. 1 558 E Ft, a cégköltség 2 078 E Ft, a jobb kihasználtság miatti takarítás és karbantartás dologi kiadása 1 808 E Ft. Az egyenleg -3 931 E Ft, a programokhoz tartozó humánköltségek és a főtéri vízfogyasztás kiszámlázásának rendezése miatt (1 119 E Ft).

 

 Az Óvodamúzeum és Könyvtár meghatározó költsége a földgáz (897 E Ft), a karbantartás (1 593 E Ft), a takarítás (936 E Ft) és a cégköltség (1 039 E Ft), illetve az áramdíj (164 E Ft) mellett. A vártnál kisebb áramköltség miatt az egyenleg 21 E Ft.

 

 

A fenti tábla mutatja az éves üzleti tervhez viszonyított állapotot, valamint jelzi az év során az üzleti tervben bekövetkezett, az alábbiakban indokolt módosításokat is.

 

 

 

 

A Képviselő-testület döntése alapján

 • az elfogadott üzleti terv tartalmazza az FB elnök éves díjmódosításának hatását, mely az előzetesen tervezett 116 500 E Ft önkormányzati támogatást megemelte 117 908 E Ft értékre, a különbözet minden költséghelyen elosztva jelentkezik, mivel cégköltség
 • a kézbesítőnk Hivatal részére történő átadásával 1 553 E Ft-tal kevesebb lett az átadandó összeg, a különbözet a PMH (90%) és a BBKK (10%) sorokon jelentkezik,
 • a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítása következtében keletkező többletköltség kompenzálására a támogatás kiegészült 295 E Ft-tal, a különbözet a HKK soron jelenik meg

 

 

Polgármester Úr döntése alapján

 • az előző évről áthúzódó rezsi költségtöbbletek kompenzálására a támogatás megemelkedett 4 116 E Ft-tal, a különbözet az SPK, SPCS, BE és MUV sorokon látható

 

Az év során összefoglalva az alábbi jelentősebb, nem tervezett többletfeladatokat láttuk el, illetve fizettük ki külön önkormányzati forrás bevonása nélkül.

 

 • Mentőállomás kerítés I. ütem befejezése (223 E Ft)
 • autóbusz motor-turbó-tgkapcsoló javítás (1 966 E Ft)
 • tehergépkocsi motorjavítás (757 E Ft)
 • tehergépkocsi EGR szelepjavítás (89 E Ft)
 • kazánház szivattyújavítás, vízlágyító, 2 hőcserélő csere, jeladók pótlása, átjelzés kialakítása (1 761 E Ft)
 • Sportcsarnok-Sportközpont sztg. hálózati kapcsolat kiépítése (98 E Ft)
 • Kismarton, Coop parkoló kommunális és veszélyes hulladék soron kívüli elszállítása (917 E Ft)
 • Tűzjelző rendszer átalakítása a Segítő Szolgálatnál (320 E Ft)
 • Karácsonyi jutalom a dolgozóknak, járulékaival (3 335 E Ft)

 

Az alábbiakban mutatjuk be az önkormányzati finanszírozású tevékenységek soronkénti módosítását és előirányzat emelését, mely az elvégzett többlet munkák és a fizetendő áfa különbözet utófinanszírozását szolgálja.

 

Soronkénti módosítás:

 • az út, járda karbantartás sorról kerüljön át 875 110,-Ft a települési hulladék gazdálkodás, 1 316 022,-Ft a helyi közösségi közlekedés sorra
 • a köztemető fenntartása sorról 480 668,-Ft a helyi közösségi közlekedés, 908 931,-Ft a közvilágítás karbantartása sorra
 • a zöldterület kezelés sorról 828 568,-Ft a közvilágítás karbantartása, 238 062,-Ft a városfejlesztés, 351 780,-Ft a Tóth Iván Sportcsarnok sorra,
 • a városgazdálkodás sorról 968 400,-Ft a Tóth Iván Sportcsarnok, 141 656,-Ft a Polgármesteri Hivatal, 77 771,-Ft a Gyermekorvosi rendelő/fogorvos sorra,
 • a vagyongazdálkodás soron képződött átengedett bevétel többletből 24 934,-Ft a Gyermekorvosi rendelő/fogorvos, 2 231 058,-Ft a Járási Hivatal sorra,
 • a Horváth Ottó Sportközpont sorról 460 162,-Ft a Járási Hivatal sorra,
 • a Védőnői helyiségek sorról 159 031,-Ft a Járási Hivatal sorra,
 • az Orvosi rendelő sorról 268 560,-Ft a Járási Hivatal, 642 744,-Ft a Malom sorra,
 • az Óvodamúzeum és Könyvtár sorról 20 986,-Ft a Malom sorra.

 

Előirányzat emelése:

 • a Malom soron 75 802,-Ft
 • a Brunszvik Teréz Óvoda soron 541 042,-Ft
 • a Brunszvik Beethoven Kulturális Központ soron 2 708 175,-Ft emelésre van szükség

 

 

 

 

Az alábbi, 2. melléklet mutatja be a KLIK-el kötött szerződésekből teljesített feladatokat.

 

 

 


 1. melléklet

 

 

 

 


Intézmény-üzemeltetés

 

 A Sportcsarnoknál a hőszolgáltatás 5 612 E Ft, a továbbszámlázott rezsi 5 686 E Ft, a takarítás költsége (porszívó és felmosógép beszerzéssel) 7 556 E Ft, a karbantartás költsége 4 966 E Ft. A KLIK szerződés szerint 25 783 E Ft-ot utalt át, a tételes elszámolású részből visszajár 962 E Ft, a kiadás 23 820 E Ft, a befizetendő áfa 2 758 E Ft, így az egyenleg -1 757 E Ft.

 

A Beethoven Általános Iskola üzemeltetésre átadott részén a hőszolgáltatás 16 608 E Ft, a továbbszámlázott áram, víz, csatorna és hulladékszállítási költség 6 497 E Ft. Az egyéb szolgáltatások (rendezvény kiszolgálás, fűtésrendszer javítás) 2 102 E Ft kiadást jelentenek. A KLIK átutalt 35 219 E Ft-ot, a tételes elszámolású részből visszajár 3 298 E Ft, a kiadás 25 207 E Ft, a befizetendő áfa 3 328 E Ft, így az egyenleg 3 385 E Ft.

 

A Művészeti Iskola üzemeltetésre átadott részén a hőszolgáltatás 3 006 E Ft, a továbbszámlázott áram, víz, csatorna és hulladékszállítási költség 1 605 E Ft, a karbantartás és rendezvény kiszolgálás költsége 2 130 E Ft. A KLIK szerződés szerint utalt 11 228 E Ft-ot, a tételes elszámolású részből visszajár 1 573 E Ft, a költség 6 741 E Ft, a befizetendő áfa 1 235 E Ft, így az egyenleg 1 678 E Ft.

 

A társaság vállalkozási szerződéseiből eredő átalány megtakarítások összege (3 325 E Ft) az önkormányzati finanszírozású tevékenységben 2017. évre nem tervezett feladatok fedezetét szolgálja.

 

2017. év zárása likviditási szempontból

 

A 2017. december 31-ei záró adatok szerint

 

 • bankszámlán 3 687 674,-Ft
 • pénztárban 92 685,-Ft
 • kiszámlázva Dunaújvárosi Tankerületnek 209 577,-Ft

       MTA ATK 63 800,-Ft

 • visszajáró Fejérvíztől 186 667,-Ft

   Generali Biztosítótól 195 597,-Ft, összesen 4 436 000,-Ft

ezzel szemben

 

 • december havi bérek+járulékok 9 308 916,-Ft
 • december havi fizetendő áfa 822 000,-Ft
 • szállítói számlák 237 492,-Ft
 • átvállalt Fire-Fire Bt számla 319 615,-Ft
 • Tankerületeknek visszafizetendő 6 392 243,-Ft, összesen 17 080 266,-Ft.

 

A likviditási hiány 17 080 266 - 4 436 000=12 644 266,-Ft

 

A tulajdonostól a fentiek alapján 12 644 266,-Ft utófinanszírozást kérünk, annak érdekében, hogy ne terhelje a 2018. évi költségvetésünket a korábbi évek kumulálódott hiánya.

 

A működés során elkövetett hibák: az első években a bizonylatolás hiánya, hibás számlázás, pénztár kezelés, majd elévült vevő követelések, hibás könyvelés, fizetendő áfa következetes kihagyása a tervezésből és a tulajdonos üzleti terv forráscsökkentése együtt vezettek oda, hogy minden évkezdetkor a decemberi kifizetéseket a januári forrásokkal fedeztük le, így a hiányt magunk előtt görgettük és növeltük is. Az átengedett, számlás bevételeket kezdettől bruttó értéken szerepeltettük a tervekben, holott azokból a fizetendő áfát le kellett volna vonni és évente az értékével megegyező tulajdonosi forrást bevonni, hogy a költségek teljes egészében fedezve legyenek. A tavalyi évben ráadásul jelentősen megnőtt a fizetendő áfa különbözete (12 176 000,-Ft), amely finanszírozás hiányában pénzügyi veszteségbe tolta a céget. Mivel év közben a Tankerületek előre/párhuzamban fizettek, így mindig volt likvid pénz a számlák és az áfa rendezésére. A modell bukása év végére jött el, mikor megszűnt a Tankerületek pénzárama, és nem maradt tartalék a bankon az év végi kifizetésekhez és elszámolásokhoz.

 

A 2018. évtől előzetes fizetendő áfa sor épül a tervbe és biztosítja (ha kell módosítással) az év során keletkező befizetendő áfa különbözetek fedezetét.

 

 


 

 

A 3. melléklet mutatja be a Tankerületekkel kötött 2017. évi szolgáltatási szerződések elszámolását, mely tartalmazza az átadott/nem átadott terület, légtér, illetve létszám szerinti megosztásokat.

 1. melléklet

 

 

 

                                                     Beethoven Általános Iskola és Tóth Iván Sportcsarnok hőszolgáltatás

 

 

                                                                                                              A ép.+Spcs             B ép.

 

 

                                                                                       átutalva                                     leszámlázva           visszajáró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Beethoven Általános Iskola és Tóth Iván Sportcsarnok közüzemek

 

 

 

 

                                             A ép.          B ép.     Spcs       A ép.         B ép.       Spcs       A ép.      B ép.     B ép.      Spcs      A ép.     B ép.      Spcs        A ép.      B ép.        Spcs

 

                    átutalva                                                                                                                                                                                                                                         leszámlázva   visszajáró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Művészeti Iskola hőszolgáltatás

 

 

 

                                                                                                          régi kazánok        új kazán

 

 

                                                                                          átutalva                               leszámlázva           visszajáró

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Művészeti Iskola közüzemek

 

 

 

 

                                                                                átutalva                                                                                                        leszámlázva         befizetendő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Szent László Völgye Segítő Szolgálat – Pedagógiai Szakszolgálat

 

 

                                    hőszolgáltatás                                                                                         közüzemek

 

 

                                  átutalva              visszajáró            átutalva                                                                      leszámlázva                                         hiányzik        eredő visszajáró

 

 

 


 

 

II. ÖSSZEFOGLALÁS

 

A gazdálkodás veszteséges, mely első sorban az elévült követelések leírásának, valamint a KLIK-el kötött szerződésekben kimutatható befizetendő áfa különbözet nagyságának és fedezethiányának köszönhető.

A Kft-nek jelentős eredményt termelő tevékenysége nincs, gazdálkodása a második évben veszteséges, így hitelfelvételre nem gondolhatunk. Amennyiben ez a folyamat idén is folytatódik, úgy jövőre a tulajdonostól kell kérjük a hiányzó tőke pótlását és a Kft gazdasági helyzetének hosszú távra történő megszilárdítását.

 

 

Martonvásár, 2018. május 23.

 

 

                                                                             

                                                                                                                                                  Vörös Péter

                                                                                                                                    Martongazda Nonprofit Kft.

                                                                                                                                                   ügyvezető