Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

101/2018. (5. 29.) a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

101/2018. (V.29.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

 

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) legfőbb szerveként eljárva, a Kft. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja.

2.)    A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Kft. 2017. évi eredményét az eredménytartalék terhére számolja el.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: általános alpolgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

101/2018. (V. 29.) határozat melléklete:

Martongazda Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

 

Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.

 

2017. évi

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2018. május 23.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Vörös Péter

                                                                                                                       ügyvezető

 


 

 

  1. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS EZEK ALÁTÁMASZTÁSA

 

I/1.

Martongazda városfejl. és üzemelt. Nonpr. Kft

     
 

Egyszerűsített mérleg (adatok ezer Ft)

     
         
         

sorjel

megnevezés

2016

jelen korr

2017

A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

28 761

0

25 242

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

28 761

0

25 242

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

B.

FORGÓESZKÖZÖK

11 010

0

10 069

I.

KÉSZLETEK

0

0

0

II.

KÖVETELÉSEK

9 256

0

6 289

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

1 754

0

3 780

C.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

422

0

0

 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

40 193

0

35 311

 

 

 

 

 

D.

SAJÁT TŐKE

7 602

0

2 533

I.

JEGYZETT TŐKE

3 000

0

3 000

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE

0

0

0

III.

TŐKETARTALÉK

0

0

0

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

8 531

4 687

-85

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

VII.

ADÓZOTT EREDMÉNY

-3 929

-4 687

-382

E.

CÉLTARTALÉKOK

0

0

0

F.

KÖTELEZETTSÉGEK

16 430

0

19 008

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

3 623

0

1 740

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

12 807

0

17 268

G.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

16 161

0

13 770

 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

40 193

0

35 311

 

A befektetett eszközök közül immateriális javak, beruházások és befektetett pénzügyi eszközök nincsenek a Kft tulajdonában. A tárgyi eszközök értéke 3 519 E Ft-tal csökkent, mivel nagyértékű eszközt nem szereztünk be, ugyanakkor jelentős a tárgyi eszközeink tervezett értékcsökkenése. A leltározást 2018. január hóban elvégeztük, mind az irodában, mind a műhelyben és a raktárban.

 

A forgóeszközök közül készletek és értékpapírok nincsenek a Kft tulajdonában. A követelések értéke 2 967 E Ft-tal csökkent, miután az alapítástól kezdve 2013. évig felhalmozódott behajthatatlan és elévült követelések leírásra kerültek, a 2017. évi értékesítés kiszámlázott bevételei pedig jelentős részben beérkeztek. A mérlegben még szereplő 2013.-2014. évben keletkezett nem valós követelések (4 241 E Ft) rendezését a 2018. évi beszámoló készítése során elvégezni.

A pénzeszközök értéke 2 026 E Ft-tal nőtt, a soron (3 780 E Ft) a pénztár 93 E Ft-os és a bankszámlák 3 688 E Ft-os értéke szerepel.

 

Aktív időbeli elhatárolása nem volt a Kft-nek 2017. év végén, míg 2016. év végén egy megítélt biztosítási összeg újévi beérkezése adta az értéket.

 

A saját tőke értékén belül a jegyzett tőke értéke nem változott, jegyzett, de még be nem fizetett tőke, tőketartalék, lekötött tartalék és értékelési tartalék nincs a Kft tulajdonában.

Az eredménytartalék (-85 E Ft) csökkenése az előző évi negatív adózott eredmény, továbbá a 2011-2013. évi, összesenjében jelentős mértékűnek minősülő (4 687 E Ft) könyvelési hiba hatása. A 2017. évi negatív eredmény hatásával együtt a saját tőke lecsökken a jegyzett tőke értékének mintegy 84%-ára. A társaság feltőkésítése tovább nem halasztható. Az adózott eredmény hiá