Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

94/2018. (4. 24.) a BERCZI-DENT Kft-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

94/2018. (IV.24.) határozata

a BERCZI-DENT Kft-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról

 

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között az alapellátás körébe tartozó orvosi feladatok ellátása tárgyában létrejött a 647-3/2018. iktatószámú feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2018. április 11. napi hatállyal:

 

1.) A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. A rendelés ideje:

Hétfő: 07.00 óra – 13.00 óra

Kedd: 13.00 óra – 19.00 óra

Szerda: 13.00 óra – 19.00 óra

Csütörtök: 07.00 óra – 13.00 óra

Iskolafogászat: péntek: 07.00 óra – 13.00 óra

Rendelkezésre állási idő: rendelési időn belül”

 

2.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat, illetőleg jelen módosítás szerint átvezetett és egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. április 30.


 

94/2018. (IV. 24.) határozati javaslat 1. melléklete:

 

„FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(a 2018. …. napi módosításokkal egységes szerkezetben)

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), továbbiakban: Megbízó,

 

másrészről a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft., székhelye: 5712 Szabadkígyós, Iskola utca 4/2.); fióktelep: 2462 Martonvásár,  Budai út 27.; adószáma: 26248008-1-04; képviseli: dr. Berczi Dániel) között az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

 1. Megbízó megbízza az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatot ellátó vállalkozást, a BERCZI-DENT Kft.-t, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos dr. Berczi Dániel (továbbiakban: Megbízott), hogy területi ellátási kötelezettséggel folyamatos, az alapellátás körébe tartozó fogorvosi ellátást biztosítson az egyetlen körzetnek minősülő, Martonvásár Város közigazgatási területén 2018. április 1. napjától kezdődően.

 

 1. Megbízó és Megbízott jelen szerződés időtartamát határozatlan időben határozzák meg.

 

 1. A rendelés ideje 2018.04.11. napi hatállyal:

Hétfő: 07.00 óra – 13.00 óra

Kedd: 13.00 óra – 19.00 óra

Szerda: 13.00 óra – 19.00 óra

Csütörtök: 07.00 óra – 13.00 óra

Iskolafogászat: péntek: 07.00 óra – 13.00 óra

 

Rendelkezésre állási idő: rendelési időn belül

 1. A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Budai út 27. szám alatti, az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja, a helyiség albérletbe, továbbhasználtba adása kizárt.

 

 1. A fenntartási és működési kiadások megoszlása:
  1. A Megbízottat terhelik:
   1. a Megbízó tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközök karbantartása,
   2. a Megbízott tulajdonába kerülő kis értékű eszközök beszerzése,
   3. a rendelő helyiségek, illetve a hozzátartozó váróterem takarítási, karbantartási költségei,
   4. az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátását szolgáló nagy értékű eszközbeszerzések, továbbá
   5. a 19) pont szerinti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az 1) pontban általa vállalt megbízás ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

 

 1. Az a.) pontban nem említett működési kiadások (munkabér, társadalombiztosítási járulék, irodaszer, nyomtatvány, védőruha) a Megbízottat terhelik.

 

 1. A Megbízót terhelik:
  1. az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladat ellátással összefüggésben felmerülő épület felújítási és átalakítási költségek,
  2. az ellátás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésének elszállításának, ártalmatlanításának költségei.
  3. gáz- és villamos energia költségek,
  4. közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj, szemétszállítás díja) díjai.

d.) A Megbízó és Megbízott a háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatban keletkező költségeket 87,5 – 12,5 %-ban megosztja az orvosi rendelő helyiségére vonatkozóan az alábbi szolgáltatások tekintetében:

- gáz- és villamos energia költségek,

- közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj, szemétszállítás díja) díjai,

- kommunikációs szolgáltatások díjai (internet, rendelői és ügyeleti telefon használata)

e.) A d.) pont szerinti költségek 12,5%-át a Megbízó által meghatározott jogú személy számlázza tovább a Megbízott részére.

 

 1. Megbízott saját az alapellátás körébe tartozó fogorvosi körzetében történő helyettesítéséről maga gondoskodik, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel és engedéllyel rendelkező helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos ellátását. A helyettesítéssel érintett napokon a helyettesítő orvos a saját rendelési idején túl a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idő legalább 50%-át teljesíti, a betegek tájékoztatása a rendelő ajtajára való kifüggesztéssel történik.

A helyettesítéssel érintett napok száma – a betegség miatt igazolt távollét esetét bele nem számítva - évente nem haladhatja meg a 40 napot.

A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben (legalább 24 órával korában) és módon (a rendelő külső bejáratára kifüggesztett, a betegek számára elérhető hirdetmény útján, amely tartalmazza a helyettesítésre vonatkozó rendelési időpontot) köteles tájékoztatni a körzet lakosságát, továbbá értesíteni a Megbízót (e-mailben, telefonon, vagy más módon).

A helyettesítés költségei a Megbízottat terhelik.

A helyettesítésre jogosult:

Dr. Horváth Kun Katalin fogorvos, (pecsétszám: 50674, székhelye: 2473 Vál, Vajda János utca 35.)

helyettesítés helye: 2473 Vál, Vajda János utca 35.

                                                   2464 Gyúró, Thököly utca 36.

 

 1. Megbízott akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) az okot adó esemény tudomására jutását követő 24 órán belül köteles a Megbízót, valamint a lakosságot értesíteni, illetve tájékoztatni a Megbízót az akadály elhárításának módjáról is.

 

 1. A Megbízott az alapellátás körébe tartozó fogorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában – heti 40 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Szabó Ágnes szakasszisztens (nyilvántartási szám: 129125).

 

 1. Megbízó az ügyeleti szolgáltatásról más szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint gondoskodik, a Megbízott az ügyeleti ellátásban részvételre e körben nem kötelezett.

 

 1. Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a fogorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt a NEAK-kal közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.

 

 1. Megbízott az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. Ennek érdekében Megbízott vállalja, hogy a Martonvásár Város Önkormányzata által alkotott, mindenkor hatályos Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló rendeletében foglalt fogorvosi körzetben lakcímmel rendelkező ellátottak részére az érvényes előírásoknak, és a szakma szabályainak megfelelő szolgáltatást nyújt.

 

 1. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a 1) pontban foglalt feladatok ellátásáért a jelen szerződés hatálybalépését követően külön díjazás nem jár.

 

 1.  A kártalanítás az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján, az abban foglalt körzetmódosítás folytán bekövetkezett finanszírozás csökkenéssel azonos százalékban kerül megállapításra.

 

 1. A Megbízó jelen feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapos felmondási idővel jogosult felmondani, ha:
  1. a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat;
  2. a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

 

 1. Jelen szerződést Megbízó és Megbízott közös megegyezéssel módosíthatja, megszüntetheti.

 

 1.  Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 238/2017. (XI. 28.) számú határozatával hagyta jóvá, mely jelen szerződés 2. mellékletét képezi.

 

 1. Megbízó és Megbízott a szerződésből eredő jogvita eldöntésére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét.

 

 1. Jelen szerződés hatályosulása során alkalmazandó jogszabályok:
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
 •  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
 • az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet

 

19.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3/C. § (2) bekezdésére és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdésének c) pontjára tekintettel a Megbízott köteles minden év február 28. napjáig beszámolni a tárgyévet megelőző évi tevékenységéről a jelen szerződés 1. mellékletét képező nyomtatványon, adattartalommal.

 

Martonvásár, 2018. …

 

            Dr. Szabó Tibor                                                         Dr. Berczi Dániel

 Martonvásár Város polgármestere                                       BERCZI-DENT Kft.

                  Megbízó                                                                    Megbízott

 

 

A 647-3/2018. számú feladat-ellátási előszerződés 1. melléklete:

 

Tájékoztatási jellegű információk a fogorvosi feladat ellátásról a ….…… évről:

 

 

Rövid írásos értékelés

 • a végzett fogorvosi feladatokról,
 • az említésre érdemes eredményekről, fejlesztésekről,
 • az ellátással kapcsolatos hiányosságokról,
 • az önkormányzattal való együttműködésről,
 • az önkormányzattól várt esetleges intézkedésekről, az ellátást segítő lépésekről.

 

dolgozói létszám;

 

ellátott betegek száma összesen és korcsoport szerinti megosztásban;

 

gondozási kontrollok száma;

 

szűrések száma;

 

gondozási csoportok statisztikája;

 

beutalások száma (ebből diagnosztika, szakorvosi konzílium, kórházi kezelés);

 

egyéb szakmailag fontosnak tartott adat, információ.

 

 

A 647-3/2018. számú feladat-ellátási szerződés 2. melléklete:

 

238/2017. (XI. 28.) számú Kt. határozat kivonata

…/2018. (…) számú Kt. határozat kivonata