Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

84/2018. (4. 10.) a Településszerkezeti Terv módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

84/2018. (IV.10.) határozata

a Településszerkezeti Terv módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:

  1. A Képviselő-testület a 191/2014. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet jelen határozatban foglaltak szerint módosítja.
  2. A Képviselő-testület a Településszerkezeti Terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M4 tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint:
  • a településközpontban, a kastélyparktól délre elhelyezkedő falusias lakóterület kerül kijelölésre.
  1. A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M4 tervlappal egészül ki, és egyidejűleg a 2./ pont szerinti, módosítással érintett területre vonatkozó korábbi szabályozás hatályát veszti.
  2. Jelen módosítás során Martonvásár területfelhasználási változása a következők szerint alakul:

 

Módosítási feladat

Terület mérete (ha)

TSZT módosítás

Hatályos terv szerinti terület-felhasználás

Tervezett terület-felhasználás

Zöldterület - közkert kijelölése

0,35

Lf

Zkk

 

 

  1. A módosítás során a Településszerkezeti Terv 3. melléklete szerinti területi mérleg az alábbiak szerint változik:

TERÜLETI MÉRLEG változása A TSZT SZERINT

Területfelhasználási kategória

ha

%

Közigazgatási területe: 3125,30 ha

Beépítésre szánt terület

 

 

Kisvárosias lakóterület

Lk

1,19

0,04

Kertvárosias lakóterület

Lke

103,9

3,40

Falusias lakóterület

Lf

80,12

2,57

Településközpont terület

Vt

28,31

0,91

Kereskedelmi szolgáltató terület

Gksz

73,54

2,35

Ipari terület

Gip

222,19

6,92

Különleges terület

K

15,92

0,50

Beépítésre nem szánt terület

Zöldterület

Zkp

8,19

0,25

Erdőterület

E

184,59

6,04

Általános mezőgazdasági terület

2084,37

66,74

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

53,09

1,7

Vízgazdálkodási terület

V

34,61

1,1

Vasút terület

Köv

36,76

1,17

Közlekedési terület

Köu

138,38

4,45

Különleges beépítésre nem szánt terület

Kb

59,32

1,90

 

  1. A módosítás során a Településszerkezeti Terv 4. melléklete szerinti Fejér megyei területrendezési terv térségi szerkezeti terv területi mérlege nem változik – tekintettel arra, hogy a módosítás települési térséget érint.

 

  1. A módosítás során a Településszerkezeti Terv 5. melléklete szerinti biológiai aktivitásérték a következő módon változik:

Biológiai aktivitás-érték

Meglévő funkció

Tervezett funkció

Terület (ha)

Terület biológiai aktivitás-érték változása[1]

Terület
felhasználás

Érték-mutató

Számított érték[2]

Terület
felhasználás

Érték-mutató

Számított érték

Lf

2,4

0,84

Zkk

6,0

2,1

0,35

1,26

1,26

  1. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (9) bekezdésében rögzítettek alapján a biológiai aktivitásérték a korábbi módosítások értékeivel korrigálva az alábbiak szerint változik:

191/2014.(XI.25.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+653,07

175/2016. (X.11.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

0,00

199/2016.(XI.29.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+108,88

248/2017.(XI.28) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

-422,59

84/2018.(IV.10.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+1,26

Össz:

+340,62

  1. Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/3.ET%20-%20TSZT%20hat%C3%A1rozathoz%201.%20mell%C3%A9klet%20TSZT-M%281%29.pdf[1] Területi biológiai aktivitásérték változás a tervezett és a meglévő funkció értékmutatójának kivonata.

[2] A számított biológiai aktvitásérték a területfelhasználási értékmutató és a terület szorzata.