Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

73/2018. (3. 27.) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

73/2018. (III.27.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, a Társulás Elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2018. (III.27.) határozatának 1. melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

 

A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai a társulási megállapodásban foglaltak szerint az alábbi feladatokat látják el a Társulás keretén belül:

 • egészségügyi tevékenység
 • szociális alapellátás
 • gyermekvédelmi alapellátás
 • köznevelési feladatok
 • belső ellenőri tevékenység
 • településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége

 

 

 1. A Társulás egészségügyi tevékenysége

 

 1. A 2017. évben továbbra is a Társulás látta el a tagönkormányzatok közigazgatási területén a háziorvosi ügyeletet, Ercsi székhellyel és az érdi feladat-ellátási hely igénybevételének lehetőségével. A szolgáltatást az Inter-Ambulance Zrt. nyújtotta. A 2017. év során eredményes közbeszerzési eljárást követően az ellátás biztosítására a Társulás ismét az Inter-Ambulance Zrt.-vel kötött szerződést 48 hónapos időtartamra.

 

A Társulás – tekintettel a jogszabályváltozásokra – fogorvosi ügyeleti ellátás biztosításával kibővítette egészségügyi tevékenységét. A szolgáltatást a Szép és Ép Fog Kft. nyújtja, érdi székhellyel. A szolgáltatásért fizetett díj (200.000 Ft/év) nem tette szükségessé közbeszerzési eljárás lebonyolítását, valamint a Társulás a szerződést 60 hónapra kötötte.

 

 1. A Társulás szociális és gyermekjóléti tevékenysége

 

 1. A Társulás a szociális és gyermekjóléti tevékenységét a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton keresztül végzi továbbra is. a 2017. évre vonatkozóan nem történt olyan jogszabályi változás, amely szükségessé tette volna az ellátórendszer átszervezését.

 

 1.  A gyermekjóléti alapellátás feladatkörben a gyermekek napközbeni ellátását a Segítő Szolgálat keretein belül családi bölcsőde hálózat formájában biztosítja a Társulás. A bölcsőde mindhárom csoportja 21 fővel, teljes kihasználtsággal működik

 

 1. A Társulás köznevelési tevékenysége

 

A korábbiakban a Társulás fenntartásában működő Szent László Völgye-Bóbita Óvoda tagintézményei – az érintett önkormányzatok és a Székesfehérvári Egyházmegye – kezdeményezésére 2017. szeptember 1. napjától önkormányzati, valamint a martonvásári tagintézmény egyházi fenntartásba került. Az intézmény átszervezéséhez kapcsolódó záró beszámoló és a Társulás SzMSz-ének módosítása megtörtént, tekintettel arra, hogy amivel a Társulás köznevelési tevékenysége, valamint a Köznevelési Bizottság működése is megszűnt

 

 1. A Társulás belső ellenőri tevékenysége

 

 1. A 2017. évben a tervezettnek megfelelően zajlottak a belső ellenőri vizsgálatok. A tagönkormányzatok kezdeményezésére 2018. január 1. napjától a belső ellenőr tevékenységének elszámolása óra alapú lett minden, feladatellátásban érintett település vonatkozásában.

 

 1. A Társulás településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége

 

 1. Az területfejlesztés körében a Társulás tagjai az őket együttesen érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodtak meg.

 

 1. A Társulás a tagönkormányzatok befizetéseiből tartalékot képez, amely a területfejlesztési célok megvalósítására is fordítható.

 

 1. A Társulás főépítész feladati

 

A Társulás Tanácsa döntött arról, hogy – tagönkormányzati igényekkel összhangban – térségi főépítészt alkalmaznak társulási formában. Az év során az általános főépítészi feladatok megvalósítására még nem került sor, tekintettel arra, hogy ebben az évben kellett az egyes településeknek megalkotni a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásával összefüggően a Települési Arculati Kézikönyvet (továbbiakban: TAK), valamint – igény szerint - a településképi rendeletet. Az év során folyamatos egyeztetések zajlottak a főépítészi feladatellátással kapcsolatban, azonban ez idáig társulási szintű főépítészi keretszerződés nem jött létre, nem utolsó sorban a feladatot egészében vállaló szakember hiányában. A 2018. évben javasolt a feladatellátás társulási szintű ellátásának felülvizsgálata.

 

 1. Szakmai és adminisztratív feladatok

 

 1. A Társulás számára továbbra is az állami támogatások és az önkormányzati hozzájárulások képezték a források jelentős részét. A pótlólagos források bevonására a Társulás és intézményei esetében továbbra sem volt lehetőség, az intézmények vezetői folytatták tervszerű és fegyelmezett gazdálkodásukat.

 

 1. A Társulás költségvetésére vonatkozó, éves munkatervnek megfelelő módosításokról és beszámolókról szóló előterjesztések az éves munkatervnek megfelelően elfogadásra a Tanács elé kerültek.

 

 1. A Pénzügyi Bizottság a Társulás gazdálkodásával összefüggő előterjesztéseket minden alkalommal véleményezte.

 

 1. A Társulási Tanács által hozott határidős feladatok végrehajtása határidőre megtörtént, az egyéb határozatokban foglalt döntések azonnal végrehajtásra kerültek, vagy végrehajtásuk folyamatos.

 

A Társulás a 2017. év során 10 alkalommal ülésezett, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 

Ülések időpontjai

Főbb napirendi pontok:

2017. február 16.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására
 • Javaslat a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda felvételi időszakának és éves nyitva tartásának jóváhagyása
 • Javaslat pályázati kiírására a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda óvodavezetői álláshelyére
 • Javaslat a Társulás 2017. évi közbeszerzési tervére
 • Javaslat közbeszerzési szakértő megbízására közbeszerzési eljárás lefolytatására központi orvosi ügyelet ellátására a Martonvásári járásban
 • Javaslat az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteiről szóló rendelet megalkotására
 • Javaslat az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására
 • Javaslat a) az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat 2017 évi tervezett önköltségének változása miatti térítési díj újbóli megállapítására, valamint igénybevételekre vonatkozó szabályok módosítására az ehhez kapcsolódó térítési óradíj meghatározására, továbbá b) a családi bölcsőde felvételi szabályzatának módosítására
 • Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat házi segítségnyújtás területén végzett gondozási szükséglet felülvizsgálat eredményeiről, valamint a szakfeladatra vonatkozó 2017. évi jogszabályok változása miatt javaslat az ellátáshoz kapcsolódó szakdolgozói létszám arányosításáról/fenntartásának indokoltságáról
 • Javaslat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásával kapcsolatos önkormányzati feladatokra

2017. március 30.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének III. módosítására
 • Javaslat a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda átszervezése kapcsán a feladatok végrehajtásának ütemezésére
 • Javaslat pályázat visszavonására a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda óvodavezetői álláshelyére
 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési szabályzatának elfogadására
 • Javaslat közbeszerzési kiírásra központi orvosi ügyelet ellátására a Martonvásári járásban
 • Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat házi segítségnyújtás területén végzett gondozási szükséglet felülvizsgálat eredményeiről, valamint a szakfeladatra vonatkozó 2017. évi jogszabályok változása miatt javaslat az ellátáshoz kapcsolódó szakdolgozói létszám arányosításáról/fenntartásának indokoltságáról
 • Javaslat ajánlatok elfogadására a Települési Arculati Kézikönyv elkészítése, valamint a térségi Főépítészi feladatok ellátása tárgyában
 • Javaslat az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat Szakmai Program dokumentáció változásainak elfogadására

2017. április 27.

 • Beszámoló a Társulás 2016. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása, a 2016. évi pénzmaradvány megállapítása
 • Beszámoló a Társulás 2016. évi belső ellenőri tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről
 • Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
 • A központi orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt. beszámolója a 2016. évről
 • Javaslat a társulási megállapodás módosításáról

2017. május 19.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő köznevelési intézmény megszüntetésére és a Társulás társulási megállapodásának módosítására

2017. június 15.

 • Javaslat a belső ellenőri vállalkozási szerződés módosítására
 • Javaslat a 2017. évi költségvetés módosítására
 • Javaslat az „Apró Talpak” Családi Bölcsőde 3. csoportjának elindítására
 • Javaslat a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda átszervezése kapcsán a dolgozók tájékoztatására és átadás-átvételi megállapodásokra
 • Javaslat döntéshozatalra a központi orvosi ügyelet ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban

2017. augusztus 3.

 • Javaslat köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére a Székesfehérvári Egyházmegyével
 • Tájékoztatás a köznevelési feladatok átadásával kapcsolatos finanszírozási kérdésekről
 • Javaslat a térségi főépítészi feladatok ellátásáról szóló 24/2017. (III.30.) határozat módosításáról és a településképi arculati kézikönyv, valamint településképi rendelet megalkotásához kapcsolódó feladatokról

2017. augusztus 29.

 • Javaslat köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére a Székesfehérvári Egyházmegyével

2017. szeptember 28.

 • Beszámoló a Társulás I. féléves gazdálkodásáról
 • Javaslat a Társulás SzMSz-ének módosítására, valamint beszámoló a Köznevelési Bizottság 2016/2017. évi munkájáról
 •  

2017. november 16.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének II. módosítása
 • Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
 • Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és idősek nappali ellátása szakfeladatának önköltségszámításai és az erre épülő térítési díjak meghatározására
 • Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Program felülvizsgálatára
 • Javaslat a TOP-4.2.1 konstrukcióban a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által gépjármű beszerzésére benyújtott pályázati eljárás elbírálására

2017. december 14.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetési koncepciójára
 • Javaslat a Társulás 2018. évi belső ellenőrzési tervére
 • Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Program felülvizsgálatára
 • Javaslat döntés meghozatalára a Szent László Völgye Segítő Szolgálat házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és idősek nappali ellátása szakfeladatának önköltségszámításával és az erre épülő térítési díjaival kapcsolatban
 • Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére szociális étkeztetés biztosítására
 • Javaslat a Társulás 2018. évi munkatervére