Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

14/2018. (2. 13.) szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2018. (II.13.) határozata

szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítására

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei, költségvetési szervei tekintetében – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 58. § (1) bekezdése alapján – a ’CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA’ Bt-vel foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítására a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. február 28.

 

14/2018. (II.13.) határozat 1. melléklete:

 

SZERZŐDÉS

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

ELLÁTÁSÁRA

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), továbbiakban: Megbízó,

 

másrészről ‘CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA’ Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2462 Martonvásár, Malom u. 6.; telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 1.; adószáma: 22061096-1-07; képviseli: Dr. Czikajló Gyula; képviselet módja: önálló; rövidített neve: ‘CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA’ Bt.), továbbiakban: Megbízott között a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

1./Megbízó megbízza Megbízottat

a) Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei:

- Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.);

- Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.);

b) és a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.), mint az Önkormányzat költségvetési szerve

dolgozóinak az 1993. évi XCIII.TV (Mvt.), a 89/1995. (VII.14) Korm. rendelet, és a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet rendelkezéseinek megfelelő foglalkozás-egészségügyi ellátására.

 

Ennek keretében

a) a Megbízott végzi:

 • külön jogszabályokban meghatározott az előzetes-, időszakos-, záró- és soron kívüli munkaköri alkalmassági, valamint személyi higiénés vizsgálatokat, és az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat kezdeményezi, megadja az esetleg szükséges szakorvosi vizsgálatokra történő beutalókat, mely vizsgálatok térítési díja azonban a megbízót terheli
 • a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat
 • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást, a munkavállalók munkakörülményeivel, egészséges-biztonságos munkavégzés feltételeivel kapcsolatos felvilágosítást
 • munkavégzés, munkakörülmények egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát (munkahigiénés vizsgálat) a Mvt. és a munkáltató tevékenysége alapján a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt gyakorisággal
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását
 • a megbízónál végzett tevékenységi kör végzéséhez szükséges II. csoportú gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatot a rendeletben előírt díjazás szerint, továbbá

 

b) a Megbízott közreműködik:

 • munkahelyi veszélyforrások feltárásában
 • a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában
 • munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi feltételeinek megszervezésében
 • sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében
 • foglalkozási rehabilitációban
 • munkáltató katasztrófamegelőző-, elhárító-, felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában

 

2./ Megbízó kötelezettséget vállal ara, hogy a fent részletezett feladatok ellátásához szükséges információk (munkakörök, expozíciós tényezők, szakértői vizsgálatok, technológiai leírások, stb.), dokumentumok (munkavédelmi eljárási rend, nyilvántartások, munkabalesetek stb.) és adatok Megbízott részére való rendelkezésre bocsátásáról gondoskodik.

 

3./ A Megbízó gondoskodik a munkavállalói orvosi alkalmassági vizsgálatra (előzetes, időszakos, záró, soron kívüli) küldéséről előzetes időpont-egyeztetés alapján a jogszabályok szerinti gyakorisággal.

 

4./ A Felek megállapodnak abban, hogy a dolgozók vizsgálatát a Megbízott kizárólag előre, egyeztetett időpontokban és helyszínen végzi, külön megállapodás alapján a Megbízó kizárólagos tulajdonában lévő 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti háziorvosi rendelőben.

 

A foglalkozás-egészségügyi rendelés ideje:

Hétfő: 08.00 óra – 10.00 óra

Kedd: 14.00 óra – 16.00 óra

Szerda: 09.00 óra – 11.00 óra

 

Amennyiben a háziorvosi rendelő A-14-es helyiségében zajló háziorvosi rendelés rendelési ideje megváltozik – tekintettel arra, hogy a háziorvosi rendelés elsőbbséget élvez – az minden esetben a jelen szerződésben foglalt foglakozás-egészségügyi rendelési idő felülvizsgálatát vonja maga után.

 

5./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a 89/1995 (VII.14.) Korm. rendeletben foglalt jelentési kötelezettségének eleget tesz.

 

6./  Megbízott kijelenti, hogy a foglalkozás-egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

 

7./  Felek a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet alapján megállapodnak abban, hogy a fenti szolgáltatásért a Megbízó 200.000 Ft. (kétszázezer forint) éves megbízási díjat négy egyenlő részletben átutalja a Megbízott bankszámlájára a kiállított átutalási számla ellenében, a kiállítást követő 15 napon belül. Amennyiben a megbízási díj időben nem kerül átutalásra jelen szerződés érvényét veszti. Megbízó tudomásul veszi, hogy az éves díj a megbízás napján érvényes létszámra vonatkozik.

 

8./ Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a tárgyév során a munkavállalói létszáma változik, ezen új adatokat haladéktalanul közli a Megbízottal.

 

9./  Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott minden évben jogosult a tárgyév január 1. napjától számított hatállyal a Megbízó nyilatkozata nélkül, automatikusan az előző évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott árindex alapján a díjtételeit egyoldalúan emelni. Ezen túlmenően a Megbízott a Megbízóval egyeztetve jogosult térítési díj emelésére. A díj megváltozásáról a Megbízott írásban köteles tájékoztatni a Megbízót.

 

10./ Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik. A Martonvásár Polgármestere és a ‘CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA’ Bt. között 1995. október 5. napján létrejött szerződés jelen szerződés hatálybalépésével hatályát veszíti.

 

11./ Jelen szerződést bármelyik fél írásban, indoklással ellátva, 90 napos felmondási idővel rendes felmondás útján megszüntetheti.

 

12./ A Megbízott jelen szerződést rendkívüli felmondás útján írásban, indoklással ellátva azonnali hatállyal is megszüntetheti, ha a Megbízó az éves díj megfizetésével 30 napot elérő késedelembe esik, vagy magatartásával, mulasztásával a megbízás teljesítését akadályozza.

A Megbízó jelen szerződést rendkívüli felmondással írásban, indoklással ellátva azonnali hatállyal is megszüntetheti, ha a Megbízott súlyosan szerződésszegő magatartásával a szerződésben foglaltak teljesülését veszélyezteti.

A Felek nyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik jelen szerződés, ha Megbízó cége jogutód nélkül megszűnik.

 

13./ Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megbízott jelentési kötelezettséggel tartozik a területileg illetékes munkavédelmi felügyelet felé.

 

14./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

15./ Jelen szerződés kizárólag közös akarattal és írásban módosítható.

 

 

Martonvásár, 2018. február …

 

 

            Dr. Szabó Tibor                                                              Dr. Czikajló Gyula

 Martonvásár Város polgármestere                                     ‘CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA’ Bt.

                  Megbízó                                                                         Megbízott