Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

280/2017. (12. 13.) megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Martonvásári Beethoven Általános Iskolával

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

280/2017. (XII. 13.) határozata

megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó

iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Martonvásári Beethoven Általános Iskolával

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Martonvásár Város közigazgatási területén, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására – amely magában foglalja az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti ellátások biztosítását nevelési-oktatási intézményekben (óvodák és iskolák) – megállapodást köt a Martonvásári Beethoven Általános Iskolával (2462 Martonvásár, Szent László út 2.).

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az határozat 1. mellékletét képező megállapodás aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont - azonnal, 2. pont – 2017.12.31.

 

280/2017. (XII. 13.) határozat 1. melléklete:

 

MEGÁLLAPODÁS

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

 

mely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.), képviseli: dr. Szabó Tibor, polgármester, mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató),

 

másrészről a Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2., OM azonosító: 030169), képviseli: Turcsányi Klára, igazgató (továbbiakban: Iskola),

 

és a fenntartó képviseletében a Dunaújvárosi Tankerületi Központ (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca 1., képviseli: Szilágyiné Németh Sarolta, tankerületi igazgató

 

között az alábbi helyen, időben és tartalommal.

A Szolgáltató és az Iskola 2010. augusztus 30. napján megállapodást kötött iskola-egészségügyi, illetőleg az iskola- és ifjúság egészségügyi védőnői feladatokat a Martonvásár közigazgatási területén működő köznevelési intézményben. Az Iskola 2013. szeptember 1-jei hatályú névváltozására, fenntartójának 2017. január 1-jei hatályú módosulására, valamint az időközben történt jogszabályváltozásokra tekintettel a Felek közösen, egyező akarattal a jelen szerződésmódosítást és kiegészítést kötik meg.

 1. Az iskolaorvos és a területi védőnő a Szolgáltató Martonvásár Város Önkormányzata megbízása alapján ellátja - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerint, és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglaltak alapján összeállított éves munkaterv (1. függelék) szerinti iskola-egészségügyi, illetőleg a területi védőnői feladatokat a Martonvásár közigazgatási területén működő Iskolában.

 

 1. A feladatokat előre egyeztetett időpontban hetente kell elvégezni és ütemezni. A feladatellátás helye: a gyermekorvosi rendelő (2462 Martonvásár, Budai út 27.) és az Iskola orvosi szobája.

 

 1. A feladat ellátására vonatkozó szolgáltatási és finanszírozási szerződést a Szolgáltató köti meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. A finanszírozás alapját képező létszám adatokat az intézmény a Szolgáltató felé biztosítja, a Szolgáltató a létszám adatot és az ellátásra jutó normatívát az orvossal és a védőnővel változás esetén közli.

 

 1. A Szolgáltató a teljes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási összeget átengedi az Orvos részére. Az összeg tartalmazza a munkadíjat és annak járulékait is. A díj átutalásra kerül az Orvos részére, számla ellenében a tárgyhót követő hó 10. napjáig. A Védőnő közalkalmazotti viszony keretében látja el feladatát.

 

 1. Jelen megállapodásban foglaltakat 2018.január 1. napjától kell alkalmazni. A megállapodás megszüntetését bármely fél kezdeményezheti. A megállapodás módosítására kerül sor vonatkozó jogszabályváltozás esetén.

 

 1. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat és az Iskola között 2010. április 30. napjával létrejött megállapodás.

 

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitákat elsődlegesen nem terelik jogi útra, azt egyeztetéssel igyekeznek megoldani.

 

Martonvásár, 2017. …

 

 

                 ………………………………                                …………………………….

                          Turcsányi Klára                                                  Dr. Szabó Tibor

                                igazgató                                                          polgármester

      Martonvásári Beethoven Általános Iskola             Martonvásár Város Önkormányzata

 

 

…………………………….

Szilágyiné Németh Sarolta

tankerületi igazgató

Dunaújvárosi Tankerületi Központ


1. függelék

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ÉVES MUNKATERV

 

A feladatok a következőkre terjednek ki havi bontásban:

 1. Augusztus: iskola-egészségügyi munkaterv egyeztetése az iskolaigazgatóval; dokumentáció ellenőrzése (be- és kiiratkozók, törzslapkérők,továbbtanulók, tözslapjainak rendezése, irattározása);Névsorok a MMR és a Hepatitis ,Cervarix oltások előkészítése, Tisztasági meszelés ellenőrzése;
 2. Szeptember: Iskola: dokumentáció rendezése (törzslapok átvétele, átadása); Szülők értesítése MMR oltásról, Hepatitis és Cervarix oltásokról (igény esetén szülői értekezleten való részvétel); pediculosis szűrés minden évfolyamon; Oltási könyvek bekérése, oltóanyag rendelés, elhozás, tárolás; Oltások lebonyolítása, reakciók ellenőrzése; Pótoltások lebonyolítása; Gyógytestnevelésre utaltak névsorának összeállítása; Gondozási füzet felfektetése (veszélyeztetettek nyilvántartása); Elsősegélyládák (4 db) ellenőrzése, cseréje, feltöltése; Nyolcadikos osztályok védőnői törzslapozó szűrése;
 3. Október: Csecsemőgondozási szakkör meghirdetése (igény szerint) du.órákban tartása; Tisztasági vizsgálat; Szülők értesítése Di-Te oltásról; Oltás lebonyolítása(oltóanyag rendelés,hűtés,tárolás),oltási könyvek beszedése; Oltás dokumentálása,reakciók ellenőrzése, Pótoltások lebonyolítása; Védőnői törzslapozó szűrővizsgálatok (2,4,6, osztályok); Gyógytestnevelés,felmentettek,testnevelés óralátogatás;
 4. November: index osztályok orvosi szűrővizsgálatának segítése; Mosdó,W.C.-k ellenőrzése,étterem,konyha látogatása; Fokozott gondozást igénylők folyamatos ellenőrzése; Őszi szünet utáni egész iskolára kiterjedő pediculosis szűrés; Étlap ellenőrzése;
 5. December: védőnői szűrővizsgálatok folytatódnak az index osztályokban; Tisztasági vizsgálat; Orvosi vizsgálat alapján a testnevelési besoroltak ellenőrzése; Egészségnevelési előadás: szájhigiéné, fogápolás;
 6. Január: 8. osztályosok számára pályaválasztásáról tájékozódás, tanácsadóba irányítás; Serdülőkori változásokról előadás; Téli szünet utáni egész intézményre kiterjedő pediculosis szűrés;
 7. Február: szülők értesítése a Hepatitis B és Cervarix 2. részoltásáról (pontos dátum később); Oltási könyvek bekérése; 14 éven felüliek oltási könyvének kiállítása; Oltóanyag rendelés, szállítás, tárolás, hűtés; Oltás lebonyolítása;
 8. Március: Törzslapozó orvosi vizsgálatok folytatása, beutaltak vizsgálaton való részvételének ellenőrzése; Udvari játékok ellenőrzése; Elsősegély ládák feltöltése; Óralátogatások a balesetveszélyes tanórákon (technika,,testnevelés); Pótoltások kivitelezése, adminisztrációja;
 9. Április: Iskolai egészségnap szervezése; Föld napja alkalmából rendezvény szervezése, vérnyomás és súlymérés; Táplálkozási tanácsadás a rendezvény alatt
 10. Pótoltások szervezése, kivitelezése;
 11. Május: 8. osztályosok törzslapjának és oltási könyvének leadása, ill. kiadása a továbbtanuláshoz; Felső tagozatra kiterjedő egész napos egészségnap; 5. évfolyam egészséges táplálkozás; 6. évfolyam dohányzás káros hatásairól; 7. évfolyam drog prevenció; 8. évfolyam serdülőkori változásokról, szexuális életről;
 12. Június: osztálykirándulásokra elsősegélycsomag összeállítása; Továbbtanulásra a törzslapok postázása; Iskola-egészségügyi jelentés elkészítése; Dokumentáció ellenőrzése, kiegészítése.

 

Egész évben folyamatos kapcsolattartás az iskola gyermekvédelmi felelőseivel, osztályfőnökökkel, háziorvosokkal, gyermekorvosokkal és gyermekvédelmi szolgálattal, esetmegbeszéléseken, gyámügyi eljárásokon és esetkonferenciákon való részvétel. Folyamatos együttműködés a pedagógiai szakszolgálattal, a kiszűrt gyermekek nyomon követése.