Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

279/2017. (12. 13.) megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Brunszvik Teréz Óvodával

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

279/2017. (XII. 13.) határozata

megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó

iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Brunszvik Teréz Óvodával

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Martonvásár Város közigazgatási területén, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására – amely magában foglalja az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti ellátások biztosítását nevelési-oktatási intézményekben (óvodák és iskolák) – megállapodást köt a Brunszvik Teréz Óvodával (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.).

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az határozat 1. mellékletét képező megállapodás aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont - azonnal, 2. pont – 2017.12.31.

 

279/2017. (XII. 13.) határozat 1. melléklete:

 

MEGÁLLAPODÁS

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

 

mely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.) adószáma: 15727433-2-07, képviseli: dr. Szabó Tibor, polgármester, mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató),

 

másrészről a Brunszvik Teréz Óvoda, (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.), OM azonosító: 030016, képviseli: Stefkovits Ferencné óvodavezető, (továbbiakban: Óvoda),

 

az alábbi helyen, időben és tartalommal a Felek közösen, egyező akarattal a következőkről állapodnak meg:

 

  1. Az iskolaorvos, és a területi védőnő a Szolgáltató megbízása alapján - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerint, és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltak alapján összeállított éves munkaterv (1. függelék) szerinti – iskola-egészségügyi, illetőleg a területi védőnői feladatokat ellátja a Martonvásár közigazgatási területén működő Óvodában.
  2. A feladatokat előre egyeztetett időpontban kell elvégezni és az éves munkaterv szerint ütemezni.
  3. A feladat ellátására vonatkozó finanszírozási szerződést a Szolgáltató köti meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. A finanszírozás alapját képező létszám adatokat az Óvoda a Szolgáltató felé biztosítja, a Szolgáltató a létszám adatot és az ellátásra jutó támogatás összegét az iskolaorvossal és a területi védőnővel változás esetén közli.
  4. A Szolgáltató a teljes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási összeget átengedi az iskolaorvos részére. Az összeg tartalmazza a munkadíjat és annak járulékait is. A díj átutalásra kerül az iskolaorvos részére, számla ellenében annak megérkezésétől számított 15 napon belül. A területi védőnő közalkalmazotti viszony keretében látja el feladatát.
  5. Jelen megállapodásban foglaltakat 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. Jelen megállapodás hatályba lépésével a Szolgáltató és az óvoda között 2015. április 3. napján létrejött hasonló tárgyú megállapodás hatályát veszti.
  6. A megállapodás megszüntetését bármely fél kezdeményezheti. A megállapodás módosítására kerül sor vonatkozó jogszabályváltozás esetén.
  7. A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitákat elsődlegesen nem terelik jogi útra, azt egyeztetéssel igyekeznek megoldani.

 

Martonvásár, 2017. …

 

                 ………………………………                                …………………………….

                       Stefkovits Ferencné                                              Dr. Szabó Tibor

                             óvodavezető                                                      polgármester

                    Brunszvik Teréz Óvoda                           Martonvásár Város Önkormányzata


1. függelék

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ÉVES MUNKATERV

 

A feladatok a következőkre terjednek ki havi bontásban:

1.)        Augusztus: Elsősegély ládák ellenőrzése, feltöltése, Udvar, épület higiénéjének, balesetmentességének ellenőrzése, Munkaterv elkészítése, Névsorok kikérése

2.)        Szeptember: Pediculosis és scabies szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Gyógytestnevelésre javasolt gyermekek orvosi javaslatának adminisztrációja

3.)        Október: Pediculosis szűrése minden csoportban, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 4 csoportnak az egészséges táplálkozásról, Állatok világnapja rendezvényének segítése

4.)        November: Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása a személyi higiéniáról 4 csoportnak

5.)        December: Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, egészségnevelő előadások tartása személyi higiéniáról 4 csoportban

6.)        Január: Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése

7.)        Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása egészséges táplálkozásról 4 csoportban

8.)        Február: Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 2 csoport egészséges táplálkozás, 2 csoport személyi higiéniáról

9.)        Március: Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 3 csoportnak stressz oldás, mozgás fontossága

10.)      Április: Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 4 csoportnak balesetmegelőzés témában

11.)      Május: Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 2 csoportnak környezetvédelemről, Következő tanévre a gyógytestnevelésre javasolt gyermekek csoportbeosztásának elkészítése

12.)      Június: Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra

13.       Július: Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra