Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

278/2017. (12. 13.) megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található köznevelési intéz

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

278/2017. (XII. 13.) határozata

megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó

iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények vonatkozásában

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Martonvásár Város közigazgatási területén, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására – amely magában foglalja az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti ellátások biztosítását nevelési-oktatási intézményekben (óvodák és iskolák) – a korábbi megállapodást felülvizsgálva új megállapodást köt a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények vonatkozásában.

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert az határozat 1. mellékletét képező megállapodás aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont - azonnal, 2. pont – 2017.12.31.

 

278/2017. (XII. 13.) határozat 1. melléklete:

 

MEGÁLLAPODÁS ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

 

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13., törzsszáma: 727431, adószáma: 15727433-2-07, képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester), mint közreműködést igénybe vevő

a továbbiakban Önkormányzat,

 

másrészről a Dr. Jellinek és Társa Bt. (2462 Martonvásár, Budai út 27. adószám: 22082260-1-07, képviseli: dr. Jellinek Kinga), mint közreműködő egészségügyi szolgáltató

a továbbiakban, mint Szolgáltató között az alábbi feltételekkel:

 

1. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátásról 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) e) bekezdése az egészségügyi alapellátás keretében köteles gondoskodni az iskola-egészségügyi ellátásról.

 

2. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott önkormányzati feladat ellátásával jelen megállapodással az Önkormányzat megbízza a Szolgáltatót, aki e megbízást elfogadja.

 

3. Az Egészségügyi szolgáltató képviselője dr. Jellinek Kinga - orvosi nyilvántartási száma: 25099 - ellátja az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt vonatkozó előírásoknak megfelelően ellátja Martonvásár Város Közigazgatási területén található alábbi intézmények vonatkozásában az iskola-egészségügyi tevékenységet:

  • Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.),
  • Martonvásári Beethoven Általános Iskola, (2462 Martonvásár, Szent László út 2.),
  • Szent László Katolikus Óvoda (2462 Martonvásár, Váci Mihály utca 2/A.),
  • Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 32.)

 

4. Jelen megbízási feladat ellátására kizárólag a Szolgáltató fent megjelölt képviselője jogosult és köteles, kivéve a betegség és szabadság idejére, amikor erre jogosult személy helyettesítheti. A helyettesítésről a Szolgáltató képviselője maga gondoskodik.

 

5. Az ellátás helyszíne: 2462 Martonvásár, Budai út 27. szám alatti gyermekorvosi rendelő.

 

6. Az iskola-egészségügyi ellátást a Szolgáltató a védőnői szolgálattal együttműködve látja el.

 

7. A feladat ellátására vonatkozó finanszírozási szerződést az Önkormányzat köti meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. A finanszírozás alapját képező létszám adatokat illetve az ellátásra jutó finanszírozási összeget az Önkormányzat minden változásnál közli a Szolgáltatóval.

 

8. A felek megállapodnak abban, hogy az iskolaorvosi feladatok ellátásáért kapott teljes finanszírozási összeget az Önkormányzat átengedi a Szolgáltató részére, amely tartalmazza a munkadíjat és annak járulékait is. A Szolgáltató az összegről havonta utólag számlát állít ki az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat 15 napon belül gondoskodik a számla kifizetéséről.

 

9. A felek a megállapodást az aláírás napjától határozatlan időre kötik meg, azzal hogy a hatályba lépést követően a megállapodást a felek 6 hónapos felmondási idővel írásban mondhatják fel.

 

10. Jelen megállapodás 2018. január 1. napjától hatályos. A megállapodás hatályba lépésével az Általános Iskola és Martonvásár oktatási-nevelési intézményei vonatkozásában felek között 2005. július 10. napján az iskola-egészségügyi ellátás biztosítására létrejött megállapodás hatályát veszti.

 

11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az idevonatkozó egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

A megállapodást a szerződő felek átolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták.

 

Martonvásár, 2017. …

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

Martonvásár Város Önkormányzata

Dr. Szabó Tibor

_______________________________

Dr. Jellinek és Társa Bt.

Dr. Jellinek Kinga

polgármester

gyermekorvos

 

 

 

Jogi ellenjegyző:

                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika

                                                             jegyző

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:

                                                          Bíró László

                                                pénzügyi osztályvezető