Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

277/2017. (12. 13.) az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

277/2017. (XII. 13.) határozata

az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozásáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat 1. mellékletét képező „Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés” (a továbbiakban: Szerződés) szerinti tartalommal Martonvásár Város Önkormányzatának az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozását jóváhagyja és a Szerződésben vállalt ASP szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételeket biztosítja.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó Szerződést aláírja.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. december 15.

 

277/2017. (XII. 13.) határozat melléklete:

 

ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

(törzsszöveg)

 

amely létrejött

 

egyrészről                          Martonvásár Város Önkormányzata

Önkormányzat székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Törzsszám:

Adószám:

Képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

 

és a Martonvásári Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző

 

(a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről a                      Magyar Államkincstár

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 329970

Adószám:15329970-2-41

Képviseli: Prof. Dr. Mészáros József elnök,

 

(a továbbiakban: Szolgáltató)

 

- a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél - között az alábbi napon, helyen és tartalommal (a továbbiakban: Szerződés).

 

 

 1. Előzmények

 

 1. A helyi önkormányzati rendszer – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) hatálybalépésével, illetve az egyes államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos hatáskörök járási hivatalokba történő telepítésével – megújításra került. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének ugyanakkor továbbra is lényegi követelménye, kihívása maradt a helyi önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai szolgáltatásokkal történő támogatása.

 

 1. A helyi önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP (Application Service Provider, magyarul távoli alkalmazásszolgáltatás) szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást a helyi önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

 

 1. Az önkormányzatok számára hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi a belső működés támogatását, az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldásokra támaszkodva, valamint lehetőséget nyújt az állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.

 

 1. Az Mötv. 114. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer).

 

 1. Az Önkormányzati ASP rendszer működtetéséről és elemeiről, fenntartási, üzemeltetési és rendszertámogatási feladatairól, a csatlakozás módjáról az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik. A Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat Szerződést köt a Szolgáltatóval.

 

 1. A Szerződés tárgya

 

1. A Szerződés tárgya: Az Önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozása és a Szolgáltató által az e Szerződés szerinti ASP szolgáltatások nyújtása

 1. az Önkormányzat és hivatala,
 2. az Önkormányzat valamennyi önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménye,
 3. valamint – a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően – mindazon egyéb felek részére (pl. helyi nemzetiségi önkormányzat / társulás), akiknek külön megállapodás alapján az önkormányzat látja el a gazdálkodással összefüggő feladatait.

 

2. Az ASP rendszer az alábbi elemekből áll:

a) szakrendszerek,

b) keretrendszer,

c) támogató rendszerek, és

d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

 

3.  Az önkormányzati ASP rendszer az alábbi szakrendszeri portfóliót biztosítja:

a) iratkezelő rendszer,

b) önkormányzati települési portál rendszer,

c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,

d) gazdálkodási rendszer,

e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,

f) önkormányzati adó rendszer,

g) ipar- és kereskedelmi rendszer,

h) hagyatéki leltár rendszer.

 

4. Az Önkormányzatnak a csatlakozással összefüggő fő feladatait a szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) II. pontja tartalmazza.

 

5. Az Önkormányzat legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a Rendelet 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést, valamint vállalja a folyamatos működés biztosításához szükséges feladatok teljesítését.

 

6. Az egyes szakrendszerek szolgáltatás-katalógusát az ÁSZF VII. pontja tartalmazza.

 

7. A csatlakozás érdekében a Szolgáltató által készített és az Önkormányzat által a csatlakozás során kitöltendő szolgáltatásigénylő adatlapot jelen szerződés 2.1. számú melléklete tartalmazza.

 

8.  Az Önkormányzat az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik. A 3. pont f), pontja szerinti szakrendszer csak rendszercsatlakozással érhető el.

 

9. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Rendelet 12. §-ában meghatározott ütemezés szerint veszi igénybe a jelen szerződés II.3. pontjában felsorolt szakrendszeri szolgáltatásokat.

10. Az Önkormányzat köteles a csatlakozási folyamat adminisztrációja során a Szolgáltató által – az alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu oldalon – közétett nyomtatványmintákat használni.

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés 2.1. számú mellékletét képező szolgáltatásigénylő lapon megjelölt szakrendszereket veszi igénybe az ott megjelölt módon, a Felek által közösen egyeztetett időpontban, legkésőbb a Rendeletben megjelölt határidőig.

 

12. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Rendelet 15. §. (2) bekezdése alapján a 2.6 számú mellékletben felsorolt intézményekkel kapcsolatos gazdálkodási feladat ellátásához is igénybe veszi a szolgáltatást.

 

 1. Adatkezelés

 

 1. E Szerződés alapján az Önkormányzat, mint adatkezelő, megbízza Szolgáltatót az önkormányzati ASP szakrendszereiben tárolt adatainak feldolgozásával, kizárólag az e Szerződés szerinti feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben. E Szerződés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 10. § (4) bekezdése szerinti adatfeldolgozásra vonatkozó szerződésnek is minősül.

 

 1. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért valamint az ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatok tartalmáért az Önkormányzat felel.

 

 1. A Szolgáltató a megbízás teljesítése kapcsán az önkormányzati adattárház kivételével adatkezelésre vonatkozó döntést nem hozhat. Az adatokat kizárólag az Önkormányzat rendelkezései szerint dolgozhatja fel. A Szolgáltató az adatokat saját céljára nem rögzítheti, nem tárolhatja.

 

 1. A Szolgáltató a rendelkezésére álló mindenkori informatikai infrastruktúra biztonsági szintjén gondoskodik a megbízás teljesítésével kapcsolatos adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják az adatok védelmét, megakadályozzák azok megváltoztatását, továbbítását, törlését, megsemmisítését, véletlen megsemmisülését, sérülését, jogosulatlan hozzáférését és nyilvánosságra hozatalát.

 

 1. Amennyiben az Infotv. alapján az érintett tájékoztatást kért az ASP szakrendszereiben tárolt személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben az Önkormányzat, mint adatkezelő köteles megadni.

 

 1. Az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az ASP rendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához, javításához, valamint adatfeldolgozási tevékenységéhez - az Önkormányzat előzetes értesítése mellett - további adatfeldolgozót, közreműködőt (alvállalkozó, teljesítési segéd) vegyen igénybe, akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitokra vonatkozó rendelkezéseit betartja, valamint az általa a szerződés teljesítésébe esetlegesen bevont további közreműködő (alvállalkozó, teljesítési segéd) személyekkel a szerződés teljesítése során betartatja.

 

 1. Az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, illetve az általa igénybe vett további adatfeldolgozó, közreműködő az általa végzett hibaelhárítás kapcsán a szakrendszerek adataiba betekinthessen, az adatvédelemre és az adótitokra vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett.

 

 1. A Felek vállalják, hogy együttműködésük során a tudomásukra jutott információkat - ellenkező értelmű megállapodás hiányában - nyilvánosságra nem hozhatják, harmadik személy részére nem adhatják át. A titoktartási kötelezettség megszűnik és/vagy nem vonatkozik azokra az információkra, melyek köztudomásúak, kivéve, ha a Felek mulasztása miatt kerülnek nyilvánosságra, valamint amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály vagy bírói, illetve hatósági határozat írja elő.

 

 1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles titoktartási nyilatkozatot minden munkavállalójával valamint az általa igénybe vett további adatfeldolgozóval, közreműködővel a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg aláíratni, és az aláírt példányokat a titoktartási kötelezettség megszűnéséig megőrizni.

 

 1. Önkormányzat felhatalmazást ad arra, hogy Szolgáltató, mint adatfeldolgozó egyéb állami nyilvántartások ASP szolgáltatásba épített adatkapcsolatainak kialakításáról, valamint szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások integrálásáról egyeztetéseket kezdeményezzen a felelős működtető szervezetekkel.

 

 1. A Szerződés hatálya

 

 1. A Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.

 

 1. A Szerződést a Felek határozatlan időre kötik.

 

 1. Felek jogállása és jogviszonyuk

 

 1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködnek jelen Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, a másik Fél szerződésszerű teljesítése érdekében úgy járnak el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

 

 1. Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltakon kívül saját érdekkörükben nem áll fenn olyan – jogszabályon, továbbá szerződésen, hatósági határozaton vagy egyoldalú jognyilatkozaton alapuló – kötelezettség, más jogi helyzet, amely kizárná, vagy külön feltételhez kötné e Szerződés megkötését, érvényes létrejöttét, hatályosulását.

 

 1. Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, ennek keretében tájékoztatják, értesítik egymást, illetve egyeztetnek minden olyan esemény tekintetében, amely a Szerződés teljesítésére hatással lehet.

 

 1. Felek jogai és kötelezettségei

 

 1. A Rendelet 7. § (2) bekezdésére figyelemmel az Önkormányzat vállalja, hogy

a) legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a Rendelet 2. melléklete szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést,

b) a Szolgáltató közreműködésével gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó adatállomány migrálásáról.

 

 1. A Rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat szakrendszerekben, valamint az önkormányzati adattárházban tárolt adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak a törvényben, valamint a Rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé.

 

 1. Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben meghatározottakat egymással szoros és folyamatos együttműködésben megvalósítják, ezáltal végrehajtják az Önkormányzat csatlakoztatását, illetve csatlakozását az ASP rendszerhez. Szolgáltató vállalja az ASP rendszer e Szerződés mellékletei szerinti szolgáltatási körben és szolgáltatási szinteken való biztosítását az Önkormányzat számára.

 

 1. Az Önkormányzat köteles biztosítani munkavállalóinak részvételét a Szolgáltató által szervezett felhasználói felkészítéseken, oktatásokon.

 

 

 

 1. A költségek viselése

 

 1. A Szolgáltató az ASP rendszer e Szerződés szerinti szolgáltatásait, valamint a szolgáltatások igénybevételét bemutató tananyagot, konzultációs lehetőséget térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat részére.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének Önkormányzat oldalán felmerülő személyi és tárgyi feltételeit az Önkormányzat biztosítja.

 

 1. Az Önkormányzat a Rendelet 7. § (4) bekezdése szerint gondoskodhat az iratkezelő rendszerében tárolt adatállománynak az iratkezelő szakrendszerbe történő migrálásáról.

 

 1. Információk bizalmas kezelése

 

 1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik.

 

 1. Az Önkormányzatnak a csatlakozásban közreműködő munkatársait e tevékenység ellátása tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az Önkormányzat vállalja, hogy a csatlakozásban résztvevő köztisztviselőivel, alkalmazottjaival, munkatársaival, partnereivel, a jelen szerződés 2.2. számú mellékletét képező Felhasználói titoktartási nyilatkozatot aláíratja és az abban foglaltakat betartatja.

 

 1. A Szerződés módosítása

 

 1. A Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével történhet.

 

 1. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, és köteles a módosított változatot internetes honlapján (alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu) az Önkormányzat egyidejű értesítése mellett közzétenni, legalább 15 nappal a hatálybalépést megelőzően.

 

 1. Felek adataiban bekövetkezett változások, így különösen a név, székhely, képviselő neve, stb., nem teszik szükségessé a Szerződés módosítását, annak nem minősülnek, ugyanakkor a Felek az adatok változásáról egymást haladéktalanul értesítik. 

 

 1. Amennyiben az Önkormányzat az ASP rendszer szolgáltatás-portfóliójából további, nem kötelezően igénybe veendő szakrendszerhez csatlakozik, vagy az általa igénybevett, de nem kötelezően igénybe veendő szakrendszerből kilép, ahhoz szükséges jelen Szerződést a Feleknek módosítani, kiegészíteni.

 

 1. A szerződésszegés jogkövetkezményei

 

 1. Felek rögzítik, hogy felelősek az általuk nyújtott tevékenység megfelelő színvonaláért és teljes körűségéért, így felelősek minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladataikat nekik felróhatóan hiányosan, késedelmesen vagy nem teljesítik.

 

 1. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályainak megfelelően felelősséggel tartoznak a szerződésszegő magatartásuk következtében a másik Félnek okozott kárért.

 

 1. Vis maior

 

 1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Fél felróható magatartására sem.

 

 1. A Vis maior tényét az arra hivatkozónak kell igazolnia.

 

 1. Vis maior bekövetkezése esetén a vis maior tényéről, okáról, terjedelméről, jellemzőiről a Szerződés teljesítésére való hatásáról, változásáról, megszűnéséről az érintett Félnek haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell a másik Felet.

 

 1. Az a Fél, aki a vis maior tényről a másik Felet haladéktalanul nem értesíti, felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.

 

 1. A Szerződésben foglalt határidők a Vis maior időtartamával meghosszabbodnak.

 

 1. A Szerződés megszűnése

 

 1. Tekintettel arra, hogy a Felek a Rendelet alapján kötik meg a Szerződést, a Szolgáltatót sem a rendes felmondás, sem az azonnali hatályú felmondás joga nem illeti meg, kizárólag új szolgáltató kijelölését kezdeményezheti.

 

 1. Amennyiben a Szerződés hatálya alatt új szolgáltató kijelölésére kerül sor, a Szolgáltató a feladatok új szolgáltató által történő átvételéig biztosítja a szolgáltatások folyamatos ellátását.

 

 1. Az Önkormányzat abban az esetben jogosult a szerződést írásban, rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel felmondani, amennyiben a jogszabály a feladatra más szolgáltatót jelöl ki.

 

 1. Vitás ügyek intézése

 

 1. Felek törekszenek arra, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzék.

 

 1. Amennyiben Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítva 15 napon belül nem tudják a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kialakult szerződéses vitát békés úton megoldani, úgy jogosultak jogvitájukat bíróság előtt érvényesíteni.

 

 1. Nem köti a Feleket a 15 napos határidő, ha annak eltelte a bíróság előtti eljárás sikeres kimenetelét kétségessé tenné, illetve amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a békés úton való megoldás kivitelezhetetlen.

 

 1. Az alkalmazandó jog

 

A Szerződésre Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak, így különösen a Ptk., valamint a Szerződés tárgyához kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. Kapcsolattartás, tájékoztatás

 

A Szerződés vonatkozásában a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. Az Önkormányzat kapcsolattartói adatlap és Önkormányzati informatikai felelős adatlap jelen Szerződés 2.3. és 2.4. számú mellékletét képezi. Szolgáltató részéről a kapcsolattartás az ÁSZF VI. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. Jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása a teljes Szerződés érvényességét nem érinti. A Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést – a hatályos jogszabályok keretei között – olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt célt a legjobban szolgálja. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem okozhatja egyik Félnek sem a Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmét.

 

 1. A Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban NISZ Zrt.), mint központi szolgáltató a 4. melléklet szerinti üzemeltetési tájékoztatóban foglaltakat a Rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel megkötött központi szolgáltatási megállapodás keretében szolgáltatja.

 

 1. A Felek rögzítik, hogy munkavállaló alatt jelen Szerződés alkalmazásában valamennyi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy értendő.

 

 

 1. A Szerződés integritása

 

Az alább felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

 

 1. számú melléklet: Általános szerződési feltételek
 2. számú melléklet: Adatlapok

2.1. számú melléklet: Szolgáltatás igénylő adatlap

2.2. számú melléklet: Felhasználói titoktartási nyilatkozat

2.3. számú melléklet: Önkormányzati kapcsolattartói adatlap

2.4. számú melléklet: Önkormányzati informatikai felelős adatlap

2.5. számú melléklet: jegyzői nyilatkozat

2.6. számú melléklet: Intézményi adatlap

 1. számú melléklet: Informatikai minimum feltételek
 2. számú melléklet: NISZ Zrt. üzemeltetői tájékoztató

 

 ZÁRADÉK

 

Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljes és tényleges szerződéses szándékukat és akaratukat, valamint teljes megállapodásukat tartalmazza, a Szerződést az arra jogosultak, így a feltüntetett időpontban általuk kijelölt képviselőik által az alábbiak szerint írják alá.

 

A Szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből három példány a Szolgáltatót, két példány az Önkormányzatot illeti.

 

Felek a Szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, teljes akarategységben írták alá.

 

Budapest, 2017.

 

 

 

Magyar Államkincstár képviseletében:

 

 

 

Prof. Dr. Mészáros József

elnök nevében és megbízásából

 

 

 

 

......................................................…………

megyei igazgató

Martonvásár, 2017. december …..

 

 

 

Önkormányzat képviseletében:

 

 

 

Dr. Szabó Tibor

polgármester

 

 

 

 

.......................................................………

Dr. Szabó-Schmidt Katalin

jegyző

 

 

 

pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Pénzügyi ellenjegyző:

 

 

pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Pénzügyi ellenjegyző: