Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

272/2017. (12. 13.) a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

272/2017. (XII. 13.) határozata

a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét és részükre, az általános tartalék terhére 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítél meg.

 

2./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletében lévő támogatási szerződést aláírja.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje:

1. pont – azonnal,

2. pont – 2017.12.31.

 

272/2017. (XII. 13.) határozat melléklete:

 

„Szerződés száma: Ph/                        -           /2017.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: Dr. Szabó Tibor, polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a

 

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(2462 Martonvásár, Gábor Áron u. 52.)

képviseli: Dr. Pimper László elnök

(a továbbiakban: Támogatott)

 

- együttesen Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Gábor Áron u. 52.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Dr. Pimper László elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

K&H Bank Zrt. 10403174-50526874-80901005

Adóigazgatási azonosító száma:

18943344-1-07

Telefon száma:

06-20/955-0071

E-mail címe:

tuzoltosag@martonvasar.hu

 

1. Támogatott feladata

1.1.   Támogató a Támogatottat kishaszon-gépjármű és tűzoltó szakfelszerelések beszerzése tekintetében támogatja.

 

1.2. Támogatott feladata, hogy a támogató által megjelölt honlapon (www.martonvasar.hu) tevékenységéről folyamatos tájékoztatást nyújtson.

 

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak mindösszesen 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint támogatást nyújt az általános tartalék terhére a Támogatott által a jelen szerződés 1.1. pontjában foglalt feladatok megvalósításához.

 

2.2.   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott ………………………… vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

 

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

3.3.   A támogatás ütemezése: A támogatási összeg 2017. december 31. napjáig kerül átutalásra a Támogatott bankszámlájára.

 

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:    Dr. Szabó Tibor, polgármester

b) Támogatott képviseletében:  Dr. Pimper László, elnök

 

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: 2017. január 1.

         végső határideje: 2018. március 31.

5.3    A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel.

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

         A beszámolók benyújtási határideje: 2018. március 31.

5.6.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.