Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

223/2017. (11. 7.) a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület TAO önrész iránti kérelmének jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

223/2017. (XI. 7.) határozata

a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület

TAO önrész iránti kérelmének jóváhagyásáról

 

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület kérelmét és a 2017. évi költségvetés terhére 999.402,- Ft „10 % nagyságú TAO önrész jogcímén” vissza nem térítendő támogatást biztosít számukra.

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1. pontban nevesített szervezet esetében tegye meg a szükséges intézkedést a kérelemben és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelő, a határozat 1. számú mellékletét képező Támogatási szerződés megkötése végett.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. november 15.

 

223/2017. (XI.7.) határozat 1. számú melléklete

Szerződés száma: 4807-…../2017

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a

Martonvásári Kézilabda Sportegyesület

(2462 Martonvásár Budai út 13.)

képviseli: Orosz Tamás elnök

(a továbbiakban: Támogatott)

 

együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Budai u. 13.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Orosz Tamás elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

10403136-31325158

K&H Bank

Adóigazgatási azonosító száma:

18497111-1-07

Telefon száma:

06 30 383 5365

E-mail címe:

martonvasarikse@gmail.com

peterdobos@t-online.hu, kicsironaldo@freemail.hu

Bírósági végzés és nyilvántartási száma:           

Pk.63848/2004/6

 

  1. Támogató a Támogatottat a Magyar Kézilabda Szövetség be/SFPHPM01-05467/2017/MKSZ ügyszámon elfogadott határozata által elnyert TAO összeg 10 %-os önrészének (999.402,- Ft) finanszírozása tárgyában támogatja.

 

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak 999.402,- Ft, azaz Kilencszázkilencvenkilencezer-négyszázkettő Forint támogatást nyújt, melyre Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletében foglaltak (5/f melléklet) biztosítanak fedezetet.

 

2.2.   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott K&H BANK Hungary Zrt-nél vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

 

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

 

3.3.   A támogatás ütemezése: A támogatási összeg 2017.november 15. napjáig kerül átutalásra a Támogatott bankszámlájára.

 

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:    Dr. Szabó Tibor, polgármester

b) Támogatott képviseletében:  Orosz Tamás, elnök

 

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok (edzői bérek, sportlétesítmény bérleti díja) finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: 2017. január 1.

         végső határideje:   2017. december 31.

5.3    A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel.

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

         A beszámolók benyújtási határideje: 2017. december 31.

5.6.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.7.   Támogatott az 5.4. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítéséről.

5.8.   A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők. Ennek megfelelően rá kell vezetni az alábbi mondatot minden egyes benyújtott, a támogatás terhére elszámolandó számlára: „Elszámolva……Ft a Martonvásár Város Önkormányzata által megítélt 2017. évi támogatás terhére.”.

5.9.   A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártáig.

5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 99. §-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

5.12. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a Támogatottnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.10. pont szerinti feltételek mellett.

 


 

5.13. A visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékként a Támogatott fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítását, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt írja elő Támogatott részére.

 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1.   A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

  1. .  Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy

a.)     megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b.)     részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c.)     kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d.)     az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.

 

7.     A szerződés megszűnése

7.1.   A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.

7.2.   Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 96. §-ában foglalt okok miatt, különösen, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:

a.)     a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;

b.)     a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;

c.)     a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocsátja rendelkezésre;

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1.   Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs.

8.2.   Támogatott aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás visszakövetelhető, visszatartható.

8.3. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk valódiak és hitelesek.


 

8.4. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződéssel támogatott tevékenységére vonatkozóan korábban Martonvásár Város Önkormányzatától kapott támogatást, melyről határidőben benyújtotta beszámolóját. Jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozóan ezzel egyidejűleg máshonnan támogatásban nem részesül.

8.5. Támogatott kijelenti, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

8.6. Támogatott kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

8.7. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltak szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

8.8.   Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét teljesíti, és vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait e rendeletben, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

8.9. Támogatott az 5.13. pontban foglalt biztosítékot legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítania, és annak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

8.10. Támogatott a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal

 

            rendelkezik                                                                nem rendelkezik.

 

8.11. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.

8.12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.

8.13. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba.

8.14.    A szerződés 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2017. november „……”.

 

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi és jogi ellenjegyző