Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

224/2017. (11. 7.) településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

224/2017. (XI. 7.) határozata

településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével

szerződés megkötéséről

 

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és a Településképi Rendelet (a továbbiakban: TKR) elkészítése céljából a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel a határozat melléklete szerinti tartalommal tervezési szerződést (a továbbiakban: tervezési szerződés) köt.

 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2018. évi költségvetés terhére a tervezési munka lefolytatására a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel az 1.900.000 Ft + Áfa díjért az 1. pont szerinti tervezési szerződést megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:            2017.11.30.

 

224/2017. (XI. 7.) határozat 1. melléklete:

 

„TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Megrendelő:

Neve / cégneve:                                             Martonvásár Város Önkormányzata

Székhelye:                                                         2462 Martonvásár, Budai u. 13.

Adószáma:                                                        15727433-2-07

Bankszámlaszáma:                                         57800040-10055551

Képviselője (tisztsége):                               Dr. Szabó Tibor polgármester

Elérhetősége:                                                  +36-22/460-004

A továbbiakban, mint Megrendelő

 

Tervező:

Településtervező neve / cégneve:          Völgyzugoly Műhely Kft.

Székhelye:                                                         2083 Solymár, Bimbó u. 20.

Levelezési cím:                                                1024 Budapest, Káplár u. 7.

Adószáma:                                                        13634333-2-13

Cégjegyzékszáma:                                         13-09-106145

Bankszámlaszáma:                                         11703006-29906053

Képviselője:                                                      Ferik Tünde ügyvezető igazgató

Elérhetősége:                                                  +36-20-913-8575

A továbbiakban, mint Tervező.

 

az alulírott napon és helyen  tervezési szerződést kötnek az alábbi feltételekkel:

1. A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

Martonvásár város településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet készítése

(a továbbiakban: Tervezési munka).

 

2. TERVEZÉSI DÍJ

Tervezőt a Tervezési munka elvégzéséért

1.900.000,- Ft,              azaz       Egymillió-kilencszázezer forint tervezési díj,

513.000,- Ft, azaz       Ötszáztizenháromezer forint ÁFA (27%),

összesen:  

2.413.000,- Ft,              azaz       Kettőmillió-négyszáztizenháromezer forint illeti meg.

 

A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó terheli.

A tervezési díj a jelen szerződés 3.1. pontjával összhangban nem tartalmazza a főépítészi tevékenység díját.

 

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmát a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerződés nem vonatkozik a munka elvégzéséhez szükséges, a 2. sz. mellékletben nem rögzített feladatokra, dokumentációk elkészítésére, szakvélemények stb. beszerzésére, és nem terjed ki a főépítészi feladatokra.

3.2. Tervező köteles mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közmű szolgáltatókkal, valamint egyéb érintett szervekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentálni, amelyeket a munka jellege szükségessé tesz.

3.3. Tervező köteles, egyeztetési típusonként 1-1 alkalommal, az önkormányzat által igényelt egyeztetéseken, bizottsági és testületi üléseken, lakossági fórumokon részt venni, ott tervét ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.

 

4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezői munkát a tervezésre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok … stb), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.

4.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés megváltoztatását teszi szükségessé, úgy a szerződő felek a szerződést ezen új jogszabálynak megfelelően módosítják.

4.3. Tervező a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészítéséhez társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t alvállalkozóként igénybe venni, akik munkájának illeszkedéséért teljes körű felelősséggel tartozik, de azok szakmai tartalmáért minden tervező önállóan felelős. A közreműködőként bevont tervező(k) munkájának ellenértékét a jelen Szerződés szerinti tervezési díj - közvetített szolgáltatás díjaként - magában foglalja.

4.4. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a szerződés tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges dokumentációkat Megrendelő részére átadta, és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette.

 

5. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt teljes körűen tájékoztassa.

5.2. Megrendelő kötelezettsége a tervezési munka időtartamára önkormányzati főépítész alkalmazása, s a főépítészi feladatok ellátása.

5.3. Megrendelő az előzetes államigazgatási adatszolgáltatás mellett köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni:

 • a tervműfajnak megfelelő alaptérkép (megegyezés szerint)
 • településfejlesztési döntés, partnerségi egyeztetés szabályairól szóló döntés,
 • hatályos településrendezési eszközök és településfejlesztési koncepció és azok megalapozó vizsgálata,
 • helyi építészeti értékvédelmi rendelet, helyi természetvédelmi rendelet,
 • településképi véleményezési, bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló helyi rendelet,
 • településre vonatkozó örökségvédelmi anyagok: örökségvédelmi hatástanulmány, értékleltár, épületfelmérések, stb,
 • településről (középületekről, utcákról) készített fotók, archív fotók,
 • közterület-alakításra vonatkozó információk.

5.4. Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

5.5. Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Megrendelőt terheli.

5.6. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet) alapján szükséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során Tervezővel teljes körűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal - illetve Képviselőtestületi döntés szüksége esetén a soron következő ülés alkalmával dönt -, az előkészített önkormányzati válaszokról dönt, Tervező részére utasítást ad.

5.7. Megrendelő törekszik arra, hogy a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag ne kifogásolja. Amennyiben az ilyen jóváhagyott tervezési megoldással szemben mégis kifogás vagy módosítási igény merül fel, a módosítás miatt szükséges további ráfordítást Megrendelő megtéríteni köteles.

5.8. Megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, a Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles jelezni Megrendelő felé. Megrendelő és Tervező ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Megrendelő az általa adott utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni.

 

6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével kezdődik.

6.2. A szerződés teljesítésének határidejét, a teljesítés ütemezését, az egyes munkarészek szállítandó példányszámát az 2. sz. melléklet tartalmazza.

6.3. A mellékletben rögzítetteken felül igényelt többletpéldányokat Tervező jogosult Megrendelőnek a tényleges másolati költségekkel leszámlázni.

 

7. A DÍJ ESEDÉKESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA

7.1. A munkadíj kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt ütemezés szerint, a teljesítéssel egyidőben benyújtott számlák ellenében történik, mely számlákat Megrendelő a számla átvételétől számított 8 napon belül köteles Tervező OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-29906053 számú számlájára átutalni.

7.2. A tervdokumentációt Megrendelő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában megjelölt tervezési díj összegét ki nem egyenlítette.

7.3. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Tervezőnek fel nem róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett Tervezési munka készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére.

 

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

8.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt késedelmi kötbér illeti, mely az adott tervfázis tervezési díjának 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfázis tervezési díjának 20%-a. Tervező hozzájárul, hogy Megrendelő a késedelmi kötbér összegét a végszámlából levonja.

8.2. Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt késedelmi kamat illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

8.3. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

8.4. Amennyiben Megrendelő a 7.1. pont szerint fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Tervező teljesítési határideje a késedelem időtartamával egyező időtartammal hosszabbodik.  

 

9. SZERZŐI JOG

9.1. Tervező által készített alátámasztó munkarészek kizárólagosan egy meghatározott célt szolgáló eszközök. Tervező által készített alátámasztó munkarészek szellemi alkotásnak minősülnek, amelynek szerzője és a tervek tulajdonosa Tervező, Megrendelő vagy harmadik személy a Tervező hozzájárulása és egyidejű megfelelő díjazása nélkül nem használhatja fel.

9.2. Megrendelő jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és azokat a tervek egyeztetéseihez és jóváhagyásához, illetve azzal összefüggésben tájékoztatóként felhasználni.

 

10. EGYEBEK

10.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

10.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható (a 2. sz. mellékletben nem rögzített), de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a szerződést írásban módosítják.

10.3. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Horváth Bálint alpolgármestert bízza meg (telefon: 20/941-8256), illetve Tervező részéről a kapcsolatot Ferik Tünde ügyvezető, vezető településrendező tervező (telefon: 20/913-8575) biztosítja.

10.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

10.5. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek jogvitájukra a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

10.6. Jelen szerződés az 1. és 2. sz. mellékletével együtt érvényes.

 

Martonvásár, 2017. ……..…

 

 

                           …………………………………….                                           …………………………………….

                                      Megrendelő                                                                      Tervező

 

 

 

 

1.sz. melléklet: Pénzügyi ütemezés

2.sz. melléklet: Tartalmi részletezés és határidők


 

 1. sz. melléklet - pénzügyi ütemezés

 

Munkarész

Tervezési díj

Határidő:

I. Településképi arculati kézikönyv

800.000 Ft + ÁFA

16 hét

II. TELEPÜLÉSképi rendelet tervezete

900.000 Ft + ÁFA

10 hét

III. Egyeztetési ELJÁRÁS

 

 

Véleményezési anyag készítése

-

2 hét

Partnerségi egyeztetés, egyeztetés

Egyeztetés lezárása

 

-

 

2 hét

IV. JÓVÁHAGYÁS

 

 

Jóváhagyás előkészítése

Jóváhagyott tervdokumentáció

 

200.000 Ft + ÁFA

 

2 hét

 

 


 

 1. sz. melléklet - TArtalmi részletezés és határidők

 

 

I.             Településképi arculati kézikönyv (TAK)

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal készül.

1.      Bevezetés, köszöntő

 

2.      A település bemutatása, általános településkép, településkarakter

 

3.      Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők.

 

4.      Településképi szempontból meghatározó, eltérő karaterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával

 

5.      A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató,

5.1.        Építészeti útmutató

5.2.        Közterületek településképi útmutatója (utcák, terek, közparkok, közkertek)

 

6.      Jó példák bemutatása

6.1.        Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés

6.2.        Kerítések

6.3.        Kertek, zöldfelületek

6.4.        Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

 

7.      Beépítési vázlatok – amennyiben a település léptéke, a kialakult településkép, település-szerkezet megkívánja

 

Határidő: az önkormányzati adatszolgáltatástól számított 16 hét

Dokumentálás: 2 pl. papír alapú +1 CD

 

II.            Településképi rendelet tervezete (TKR)

A településképi rendelet tervezetének elkészítése a rendelet szakmai részének előkészítését tartalmazza, a vonatkozó építésügyi jogszabályoknak és az önkormányzati igényeknek megfelelően. A tervezet elkészítése során a rendeletalkotási és egyéb jogszabályi előírásoknak történő megfeleltetése, valamint az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tartalmak (pl. településképi kötelezés, bírság témaköre) Megrendelő feladata, azokért Tervező felelősséget nem vállal.

1.      Helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmére, illetve a védelem megszüntetésére vonatkozó szabályok meghatározása

2.      Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása3. Településképi követelmények meghatározása (területi helyi védelemre, egyedi helyi védelemre, a településképi szempontból meghatározó területekre)

3.1.  Területi építészeti követelmények

 • beépítés telepítési módja
 • beépítés jellemző szintszámak vagy az épület legmagasabb pontja
 • kerti építmények, műtárgyak
 • kerítéskialakítás
 • közterület alakítási terv által érintett terület lehatárolása

3.2.  Egyedi építészeti követelmények

 • építmény anyaghasználata
 • építmény tömegformálása
 • építmény homlokzati kialakítása
 • telek zöldfelületeinek kialakítása
 • sajátos építményfajták elhelyezésének módja

3.3.  Reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények

 • legnagyobb méret
 • anyaghasználat
 • elhelyezés módja
 • alkalmazása
 • elhelyezéssel érintett területi tilalom

4.      Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció szabályai

5.      Településképi véleményezési eljárás szabályai

6.      Településképi bejelentési eljárás szabályai

7.      Településképi kötelezés szabályai – szükség esetén

8.      Közterület alakítás szabályai

 

Határidő: a TAK készítésétől számított 10 hét

Dokumentálás: 2 pl. papír alapú

 

III. Egyeztetési eljárás

1.    Véleményezési dokumentáció összeállítása

 

Határidő: a munkaközi dokumentumok önkormányzati elfogadását követő 2 hét

Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD + az egyeztetési eljáráshoz szükséges számú példány

 

2.    Partnerségi egyeztetés, Egyeztetés

Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való részvétel: lakossági fórum, partnerek, eltérő véleményezők

 

3.    Egyeztetés lezárása

 

Határidő: a munkaközi dokumentumok önkormányzati elfogadását követő 2 hét

Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD

 

IV. Jóváhagyás

1.    Jóváhagyás előkészítése

Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció

2.    Jóváhagyott tervdokumentáció

Jóváhagyást követő véglegesítés

 

            Határidő: a terv képviselő-testületi jóváhagyását követő 2 hét

Dokumentálás: 2 pl. papír alapú + 1 CD + a Kormányrendelet

alapján szükséges számú CD”