Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

225/2017. (11. 7.) HÉSZ módositásával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

225/2017. (XI. 7.) határozata

HÉSZ módositásával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével

és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és a Településképi Rendelet (a továbbiakban: TKR) elkészítéséről határoz.

 

2./ A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt feladatokra figyelemmel Hajba Károly, 4600 Kisvárda. Császy L. u. 7. szám alatti lakost, okleveles építészmérnököt (kamarai nyilvántartási száma: É 15-0047) 2017. november 15. napjától a képviselő-testületnek a TAK általi jóváhagyásáig, valamint a TKR megalkotásáig terjedő időre – a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel történő együttműködési kötelezettség mellett - megbízza Martonvásár város tekintetében a TAK, TKR és a helyi építési szabályzatának (a továbbiakban: HÉSZ) esetleges felmerülő módositásával összefüggő főépítészi feladatok elvégzésével, melyre vonatkozóan jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést köt.

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2018. évi költségvetés terhére a főépítészi tevékenység elvégzésére Hajba Károllyal TAK/TKR tekintetében 350.000,- Ft /ÁFA, valamint 50.000,- Ft/ HÉSZ módositás díjért a 2. pont szerinti szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:            2017.11.15.

 

225/2017. (XI. 7.) határozat 1. melléklete:

 

„Megbízási szerződés

Martonvásár város települési főépítészi feladatainak ellátására

 

 

amely létrejött egyrészről        

Martonvásár Város Önkormányzata

címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester

bankszámlaszáma: 57800040-10055551

nyilvántartási száma: 727431

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

 

másrészről                                                                 

Hajba Károly

Székhely:

képviseli:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

 

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

 

A szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2017. november 15. napjától Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a TAK általi jóváhagyásáig, valamint a TKR megalkotásáig terjedő időre tartó határozott idejű megbízási szerződés jön létre, települési főépítészi feladatok ellátására az alábbiak szerint:

 

1.   A megbízási szerződés tárgya

 

Felek rögzítik, hogy a szerződés szerinti főépítészi feladatokat megbízott látja el (főépítész bizonyítvány törzslapszáma: ……………………….).

 

A Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat, hogy lássa el Martonvásár város közigazgatási területén a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelettel, illetőleg az esetleges szükséges HÉSZ módosításokkal kapcsolatos szakmai felügyelet biztosítását, valamint az önkormányzati érdekek képviseletét az alábbi részletezettséggel (a továbbiakban együttesen a tevékenységek, feladatok: főépítészi tevékenység):

 

1/a. Megbízott kötelessége a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 10.§-ában felsorolt feladatok közül a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet szempontjából releváns feladatok ellátása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján és azokkal összhangban.

 

1/b. Megbízott kötelességei a 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 10.§-ában felsorolt feladatok közül a Szerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv felülvizsgálata szempontjából releváns feladatok ellátása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek az eltérő egyeztetési eljárások folyamatára vonatkozó előírásai alapján és azokkal összhangban.

 

2. Együttműködés

 

A megbízási szerződés tartalma alatt a Megbízó köteles a Megbízottat a főépítészi tevékenység ellátásához szükséges információkkal, bizonylatokkal és egyéb dokumentumokkal ellátni.

 

A megbízási szerződés tartama alatt a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére állni. A Megbízóval a kapcsolatot folyamatosan tartani.

A Megbízott e szerződés teljesítése során Megbízó rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításokat ad, a Megbízott köteles erre figyelmeztetni.

 

A Megbízott a jelen szerződésben foglalt feladatok elvégzése érdekében, a szerződéses jogviszony fennállása alatt köteles együttműködni a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel (Székhelye: 2083 Solymár, Bimbó u. 20., Levelezési cím: 1024 Budapest, Káplár u. 7., Képviselője: Ferik Tünde ügyvezető).

 

3. Tájékoztatás

 

A Megbízott kéthavonta köteles tájékoztatni a Megbízót a főépítészi feladatok ellátása során kifejtett tevékenységéről, illetve azok intézéséről.

 

4. A felek felelőssége

 

A Megbízott feladatai ellátására köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartani, köteles továbbá a megbízás teljesítése során alkalmazandó jogszabályok változását folyamatosan figyelemmel kísérni, a Megbízót érintő változásokra annak figyelmét felhívni. 

 

A Megbízott teljes felelősséggel tartozik nem megfelelő eljárásával, mulasztásával, illetőleg késedelmeskedésével a Megbízónak okozott kárért.

 

A Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat, dokumentumokat olyan időben, hogy a Megbízott a jogszabályban előírt határidőket teljesíteni tudja.

 

5. Titoktartási kötelezettség

 

A Megbízott köteles titokban tartani a főépítészi tevékenység gyakorlása során tudomására jutott tényeket, hivatali és szolgálati titkokat. Titoktartási kötelezettsége e szerződés megszűnését követően is fennmarad.

 

6. Megbízási díj, költségtérítés

 

A Megbízottat jelen szerződés 1/a. pontjából eredő feladatai ellátásáért 350.000 Ft+Áfa, az 1/b. pontjából eredő feladatok ellátásáért 50.000 Ft+Áfa/ módosítás illeti meg. A megbízási díjon felül más költség elszámolására csak a Megbízó előzetes engedélyével kerülhet sor.

A Megbízási díj kifizetése utólag, számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel - a Megbízottnak vállalkozói számlájára történő – átutalással történik.

 

Késedelmes kifizetés esetén a Megbízó köteles a késedelembe esés napjától kezdődően, a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot fizetni Megbízott számára.

 

7. Összeférhetetlenség

 

Összeférhetetlenség miatt a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Martonvásár város közigazgatási területére hatósági engedélyhez kötött tervezői tevékenységet a MÉK Etikai szabályzat idevonatkozó előírása szerint végez.

 

8. Szerződés megszűnése

 

Jelen szerződést a felek határozott időre kötik. A szerződést bármelyik szerződést kötő fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 30 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondhatja.

A Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el.

A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak. Az elszámolás keretében a Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába került dokumentumokat, iratokat, stb. köteles a Megbízónak átadni.

 

9. A szerződésben nem érintett kérdések

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a települési főépítészi tevékenység idevonatkozó rendelkezései és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

A felek a szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

 

Martonvásár, 2017. …………………………….

 

dr. Szabó Tibor

polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata

megbízó

Hajba Károly

főépitész”