Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

226/2017. (11. 7.) a KEHOP-2.2.1 csatorna-beruházási projekt megvalósítása kapcsánkivitelezési vállalkozási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

226/2017. (XI. 7.) határozata

a KEHOP-2.2.1 csatorna-beruházási projekt megvalósítása kapcsán

kivitelezési vállalkozási szerződés módosításáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú csatorna-beruházási projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési vállalkozási szerződés módosítását (a továbbiakban: szerződés-módosítás) köti meg a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

2. / Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződés-módosítást aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:     polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:            2017.11.30.

 

226/2017. (XI. 7.) határozat melléklete:

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

 

(továbbiakban: Szerződésmódosítás) amely létrejött egyrészről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester

bankszámlaszáma: 57800040-10055757-00000000

nyilvántartási száma: 727431

 

Gyúró Község Önkormányzata

címe: 2464 Gyúró, Rákóczi F. u. 49.

képviseli: Tóth Béla polgármester

bankszámlaszáma: 11736082-15364108-00000000

nyilvántartási száma: 364108

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat

címe: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.

képviseli: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

bankszámlaszáma: 11500092-11049542-00000000

nyilvántartási száma: 727211

 

Tordas Község Önkormányzata

címe: 2463 Tordas, Szabadság utca 87.

képviseli: Juhász Csaba polgármester

bankszámlaszáma: 11736082-15363097-00000000

nyilvántartási száma: 363091

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzata

címe: 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

képviseli: Fekete Gábor polgármester

bankszámlaszáma: 11746029-15414519-00000000

nyilvántartási száma: 15733414

 

Bátaszék Város Önkormányzata

címe: 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.

képviseli: Dr Bozsolik Róbert Zsolt polgármester

bankszámlaszáma: 11746005-15414076-00000000

nyilvántartási száma: 733304

 

Báta Község Önkormányzata

címe: 7149 Báta, Fő utca 147.

képviseli: Huszárné Lukács Rozália Anna polgármester

bankszámlaszáma: 11746005-15414052-00000000

nyilvántartási száma: 733294

 

Tapolca Város Önkormányzata 

címe: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

képviseli: Dobó Zoltán polgármester

bankszámlaszáma: 11748052-15429348-10630000

nyilvántartási száma: 734169

 

mint megrendelő (továbbiakban együttesen: Megrendelő),

 

másrészről a

 

Colas Alterra Zrt.

címe: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

képviseli: Sokorai István az Igazgatóság elnöke, Görbedi László vezérigazgató kettő együttesen

bankszámlaszáma: 12001008-00151278-00100007 (Raiffeisen Bank Zrt.)

cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-048283

adószám: 13961149-2-44

 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

 

mint szerződő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

 

1.        Előzmények

 

1.1.  A Szerződő Felek között 2017. 07. 10-én vállalkozási szerződés jött létre „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú projekt keretében, Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas, Pincehely, Bátaszék, Báta, valamint Tapolca településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyában (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés).

 

1.2.  A Vállalkozó 2017. …-én kelt, … iktatószámú levelében kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés módosítását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 197. § (6) bekezdésében foglaltak alapján, amelynek értelmében a Szerződő Felek megállapodhatnak úgy, hogy a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének a 2016. évi CLX. törvény által módosított szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák.

 

1.3.  A Vállalkozó az 1.2. pontban hivatkozott levelében kezdeményezte továbbá a Vállalkozási Szerződés módosítását az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 36. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, amelynek értelmében a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárások esetében, valamint megkötött szerződések teljesítése során is alkalmazandó.

 

2.        A Szerződésmódosítás tárgya és módosuló rendelkezések

 

2.1.  A Szerződő Felek megállapodnak a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének a 2016. évi CLX. törvény által módosított szabályait a Vállalkozási Szerződésre is alkalmazzák.

 

2.2.  A Szerződő Felek a 2.1. pontban foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés részét képező Szerződéses Megállapodás (továbbiakban: Szerződéses Megállapodás) 6.6. pontja törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

 

„6.6. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozási Szerződés értékének 65 %-át.”

 

2.3.