Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

228/2017. (11. 7.) a Martonvásár 0210 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

228/2017. (XI. 7.). határozata

a Martonvásár 0210 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről

 

1.      Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, figyelemmel a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos 1963/2015. (XII. 23.) határozat 11. pontjára, valamint a Martonvásár város külterületén fekvő földrészletekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozat 4. pontjára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Martonvásáron található 0210 helyrajzi számú, kivett beruházási célterület megnevezésű, 74338 m2 területű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

2.      Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11. pontjaiban meghatározott településfejlesztéssel, környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni vízelvezető árokrendszer kialakítására és annak megközelítéséhez szükséges nagyságrendileg 50 méter zúzottköves út kialakítására.

 

3.      A Képviselő-testület döntése alapján Martonvásár Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 1963/2015. (XII. 23.) és a 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozatokban foglaltakon túl esetlegesen még szükséges megváltoztatása költségének – megtérítését.

 

4.      Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

 

5.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0210 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

6.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0210 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal