Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

230/2017. (11. 7.) a Martonvásár 0216/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

230/2017. (XI. 7.) határozata

a Martonvásár 0216/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, figyelemmel a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos 1963/2015. (XII. 23.) határozat 11. pontjára, valamint a Martonvásár város külterületén fekvő földrészletekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozat 4. pontjára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Martonvásáron található 0216/4 helyrajzi számú, kivett beruházási célterület megnevezésű, 55413 m2 területű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

  1. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 4., 9., 11., 13., 15. pontjaiban meghatározott településfejlesztési, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal kapcsolatos, a lakás- és helyiséggazdálkodási, természetvédelmi, sporttal, ifjúsági ügyekkel, gazdaságszervezési és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
  1. ütemben parkerdő, közjóléti erdő, szabadidőpark céljára, melynek keretében különösen nagyságrendileg 50 méter hosszban zúzottköves erdei bekötő út építésére,
  2. ütemben akár a Pannónia Szíve programhoz kapcsolódó fejlesztések céljára, így különösen erdei szálláshely, szabadidősport tevékenységet kiszolgáló létesítmények (így különösen erdei futópálya) létrehozására

kívánja felhasználni.

 

  1. A Képviselő-testület döntése alapján Martonvásár Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 1963/2015. (XII. 23.) és a 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozatokban foglaltakon túl esetlegesen még szükséges megváltoztatása költségének – megtérítését.

 

  1. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0216/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0216/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal