Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

196/2017. (9. 5.) a Mirrotron Kft.-vel kötendő adásvételi és bérleti szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

196/2017. (IX. 5.) határozata

a Mirrotron Kft.-vel kötendő adásvételi és bérleti szerződésről

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert, hogy – a Képviselő-testület 185/2017. (VIII. 29.) határozatában fogl altakkal összhangban – a MIRROTRON Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33., cg. 01-09-077901, a továbbiakban: Társaság) a Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú ingatlan megosztását követő ingatlanrész (telekosztást követően várhatóan 1715/14 hrsz-ú ingatlan) értékesítéséről az adásvételi szerződést a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megkösse.

 

 1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban hivatkozott adásvételi szerződés alapján történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig a Társasággal az érintett 1. pontban megjelölt ingatlan tekintetében bérleti szerződést köt, valamint hozzájárul a Társaságnak Fióktelep létesítése iránti cégbírósági bejegyzéséhez, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal aláírja, valamint a fióktelep cégbírósági bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatot megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:            1. pont – 2017.09.08.

                                                                                              2. pont – 2017.09.08.

 


 

196/2017. (IX. 5.) határozat 1. melléklete:

 

 

mely létrejött egyrészről az

Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószám: 15727433-2-07, KSH számjel: 15727433-8411-321-07) képviseli Dr. Szabó Tibor polgármester mint eladó (a továbbiakban eladó) másrészről

MIRROTRON Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., Cg. 01-09-077901, adószám: 10577491-2-43, KSH számjele: 10577491-7219-113-01) képviseli önálló cégjegyzési joggal Pétermann Csaba Zsolt cégvezető mint vevő (továbbiakban vevő) között alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:

 

1./ A felek megállapítják, hogy a tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan-nyilvántartásban Martonvásár, belterület 1715/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 19404 m² alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan az eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi, tulajdonjoga az ingatlan tulajdoni lapján II/1. sorszám alatt került bejegyzésre.

A Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlanból telekosztást követően az adásvétel tárgyát az AK-OSZT Bt. által Enyingen, 2017.08.16. napján készített (jelen szerződés 1. melléklete), a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 2017.08.19. napján záradékolt változási vázrajz alapján az Eladó kizárólagos tulajdonát képező 1715/14 hrsz-ú, 9402 négyzetméter alapterületű, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan (a továbbiakban: 1715/14 hrsz-ú ingatlan) képezi.

Az eladó kijelenti, hogy a tulajdoni lapon, a változási vázrajzon és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot a tényleges helyzetet tükrözi, ezért a kijelentéséért szavatol. A felek rögzítik, hogy az ingatlan adatait a felek kifejezett kérése alapján a TAKARNET rendszerből lekért tulajdoni lap alapján vették fel. A felek rögzítik, hogy az ingatlan tulajdoni lapján – a Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú ingatlan telekosztásán kívül – elintézetlen széljegy nem található. A felek rögzítik, hogy az ingatlan tulajdoni lapján teher nem került bejegyzésre.

Az 176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet jelenleg hatályos rendelkezései szerint a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan tekintetében nem kötelező a tanúsítvány vevő részére történő szolgáltatása, erre tekintettel az eladó tanúsítványt nem ad át a vevő részére.

 

2.a./ A felek rögzítik, hogy az eladó, Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2017 (VI.27.) határozata alapján nyílt, egyfordulós pályázatot hirdetett a fenti, jelen adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan értékesítésére. A vevő a pályázati felhívásnak megfelelően érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyet a kiíró Képviselő-testület 185/2017. (VIII.29.) számú határozatával elfogadott, és amely alapján kötik meg a felek jelen adásvételi szerződésüket.

2.b./ A felek rögzítik, hogy a vevő a GINOP 2.2.1.-15 számú, “K+F Versenyképességi és kiválósági együttműködések” megnevezésű pályázati felhívás alapján támogatási szerződést kötött a benyújtott pályázata szerint megvalósítandó (továbbiakban projekt) szerelő és mérőcsarnok, valamint iroda és laborépület felépítésére (a továbbiakban létesítmény) és egy gyorsítóbázisú kompakt neutronforrás prototipusának megépítésére, amelyet a vevő a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanon kíván létesíteni. A 2.a./ pont szerinti pályázati felhívás szerint az eladó az ingatlan értékesítését kutatás-fejlesztési célok megvalósítására történő felhasználás céljából kezdeményezte, amely cél megfelel a vevő által megvalósítani kívánt projektnek, és az általa felépíteni és működtetni kívánt létesítménynek. A felek rögzítik, hogy a vevő a pályázati ajánlata eladó által elfogadása alapján a támogatónál kezdeményezni fogja a projekt megvalósítási helyszínének a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra történő módosítását, amelyre vonatozóan a mai napig a támogató döntése nem született meg, és a támogatási szerződés módosítására nem került sor. A felek rögzítik továbbá, hogy a vevő pályázati ajánlata eladó általi elfogadása alapján a létesítmény felépítésére vonatkozó építési engedélyezési dokumentációt előkészítette, és az építési engedély iránti kérelmet az illetékes építési hatóság felé benyújtotta. Az építési engedélyezési eljárásban a mai napig döntés nem született.

2.c./ A vevő az adásvétel tárgyát képező ingatlant megtekintette, és tudomással bír arról, hogy jelenleg az ingatlanon közműellátottség nincs. Az eladó és a vevő is a megtekintés alapján előadja, illetve a felek rögzítik, hogy az ingatlan a vonatkozó építési illetve a létesítmény felépítésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályok alapján alkalmas a projekt megvalósítási helyszínének, ennek megfelelően a létesítmény felépítésére és annak rendeltetésszerű üzemelésére alkalmas.

2.d./ A felek rögzítik, hogy az ingatlanra jelenleg a közművek bevezetésre nem kerültek, illetve annak megközelítésére alkalmas közút kiépítésre nem került. A felek kifejezett megállapodása, illetve a vevő pályázati ajánlata és az azt elfogadó …../2017. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat szerint az eladó szerződéses kötelezettsége, hogy saját költségén, a jelen pontban meghatározott határidőben és feltételekkel a közműveket kiépítse, a közműhasználatot a vevő részére biztosítsa, és a megközelítésre alkalmas közutat megvalósítsa az alábbiak és a csatolt melléklet szerint:

i./ Az eladó köteles legkésőbb 2018. június 30. napjáig kiépíteni legalább 6 m széles aszfaltburkolatú, közúti “A” terhelési osztálynak megfelelő teherbírású, az ingatlan közvetlen megközelítését lehetővé tevő közutat, súlykorlátozás nélkül a Bajcsy-Zsilinkszky út irányában.

ii./ Az eladó köteles legkésőbb 2018. június 30. napjáig kiépíteni a szennyvízcsatorna alapközművet –, szennyvíz bekötővezeték kiépítése az ingatlan telekhatáráig - a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan területére, az ingatlant ellátó ivóvízvezeték utcai gerincvezetékét, az ingatlan gázellátását biztosító vezetéket a telekre történő beállással, valamint az elektromos ellátást biztosító 20 kV-os hálózatot KÖF/KIF transzformátor nélkül.

A Vevő igényének megfelelő vételezett mennyiségek alapján (víz, szennyvíz, gáz, elektromosság) fizetendő közműcsatlakozási díjak megfizetése a Vevőt terhelik.

 

3./ A felek megállapodnak abban, hogy az eladó eladja, vevő pedig megvásárolja minden természetes és jogi tartozékával együtt az adásvétel tárgyát képező 1./ pontban körülírt ingatlant a vevő pályázati ajánlata, Képviselő-testület határozata, illetve az azt alátámasztó értékbecslés alapján meghatározott mindösszesen 50.000.000,-Ft azaz Ötvenmillió forint vételárért. A felek kijelentik, hogy az ingatlan vételárát egyező akarattal határozták meg, és azt értékarányosnak tartják. A felek a vételár feltűnő értékaránytalanság alapján történő megtámadási jogáról jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemondanak. A felek rögzíti, hogy kifejezett szerződési szándékuk, illetve a Képviselő-testület határozata szerint az eladó a teljes vételár megfizetéséig tulajdonjogát nem tartja fenn, azt jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, a jelen szerződés 5. pontjában tett, bejegyzésre alkalmas nyilatkozata szerint a vevő megszerzi, és a vételárat a jelen adásvételi szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint részletekben köteles az eladó részére megfizetni, a 8./ pontban meghatározott biztosítékok egyidejű kikötésével.

 

4./ A vételár megfizetése tekintetében a felek az alábbiakban állapodnak meg:

4.a./ A felek rögzítik, hogy a vevő a 2.a./ pont szerinti pályázati felhívásra tekintettel ajánlata benyújtásával egyidejűleg az eladó részére 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint pályázati biztosítékot megfizetett, amely átvételét az eladó jelen szerződés aláírásával is kifejezetten elismeri és nyugtázza. A felek rögzítik, hogy a pályázati felhívás 7. pontja alapján az adásvételi szerződés megkötésére tekintettel a vevő által megfizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Ennek megfelelően a felek rögzítik, hogy a fenti, vevő által megfizetett 500.000,- Ft összegű pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, így a vevő a 3./ pont szerinti teljes vételárból ezzel a mai nappal 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint vételárat megfizetett, amely megfizetését az eladó jelen adásvételi szerződés aláírásával kifejezetten elismeri és nyugtázza.

 

4.b./ A felek megállapodnak abban, hogy a fentiek szerinti teljes hátralékos 49.500.000,- Ft azaz Negyvenkilencmillió-ötszázezer forint vételárat a vevő a pályázati ajánlatában foglaltak szerint 5 év alatt 5 részletben vállalja megfizetni az alábbiak szerint, amelyet az eladó a vevő szerződésszerű teljesítéseként elfogad:

i./ A vevő a teljes hátralékos vételárból 9.500.000,- Ft azaz Kilencmillió-ötszázezer forint vételárrészt legkésőbb 2018. december 20. napjáig köteles az eladó részére az eladó 57800040-10055551 számú bankszámlájára banki átutalás útján megfizetni.

ii./ A vevő a teljes hátralékos vételárból további 10.000.000,- Ft azaz Tízmillió forint vételárrészt legkésőbb 2019. december 20. napjáig köteles az eladó részére az eladó 57800040-10055551 számú bankszámlájára banki átutalás útján megfizetni.

iii./ A vevő a teljes hátralékos vételárból további 10.000.000,- Ft azaz Tízmillió forint vételárrészt legkésőbb 2020. december 20. napjáig köteles az eladó részére az eladó 57800040-10055551 számú bankszámlájára banki átutalás útján megfizetni.

iv./ A vevő a teljes hátralékos vételárból további 10.000.000,- Ft azaz Tízmillió forint vételárrészt legkésőbb 2021. december 20. napjáig köteles az eladó részére az eladó 57800040-10055551 számú bankszámlájára banki átutalás útján megfizetni.

v./ A vevő a teljes hátralékos vételárból hátralévő 10.000.000,- Ft azaz Tízmillió forint vételárrészt legkésőbb 2022. december 20. napjáig köteles az eladó részére az eladó 57800040-10055551 számú bankszámlájára banki átutalás útján megfizetni.

 

A felek megállapodnak abban, hogy a vevő előteljesítésre jogosult, mind az egyes vételárrészek, mind azok esetleges rész-összegei tekintetében, tehát az eladó köteles elfogadni, amennyiben a vevő a fenti határidőket megelőzően teljesíti az eladó felé vételárfizetési kötelezettségét.

Az eladó az egyes vevői kifizetéseket azok számláján való jóváírását követően külön nyilatkozatban köteles elismerni és nyugtázni.

 

5./ A felek a jelen adásvételi szerződésükben kérik a vevő 3./ pont szerinti tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan. Az eladó a vételár jelen adásvételi szerződés 3./ és 4./ pontjában foglaltak szerint részletekben történő megfizetésére és a jelen adásvételi szerződés 8./ pontjában kikötött biztosítékokra tekintettel jelen adásvételi szerződésbe foglaltan feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését (bejegyzési engedélyét) adja ahhoz, hogy a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező, Martonvásár belterület 1715/14 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a MIRROTRON Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vevő 1/1-ed arányú kizárólagos tulajdonjoga adásvétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre, és az eladó tulajdonjoga törlésre kerüljön.

 

6./ A felek a fentiek alapján megállapodnak abban, hogy az eladó az ingatlant a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a vevő birtokába adja, az ingatlan birtokát a vevőkre átruházza. A vevő a mai naptól kezdve viseli az ingatlan terheit és húzza annak hasznait. Az eladó kijelenti, hogy az ingatlanba sem természetes, sem jogi személy sem állandó, sem ideiglenes jelleggel bejelentve nincs, abban székhelyet, telephelyet vagy fióktelepet nem tart fenn. A felek megállapodnak abban, hogy az eladó a jelen adásvételi szerződés 2.d./ pontja szerinti közművekre és közútra vonatkozó kiépítési kötelezettségére figyelemmel, annak érdekében, hogy a létesítmény kivitelezésével kapcsolatos tevékenységek folytatása biztosításra kerüljön, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozatával a jelen szerződés 2. mellékletében jelölt helyen kiépíti, illetve kiépítteti a 3 x 20A elektromos áram,félcolos csőben vízellátás az ideiglenes, beruházáshoz szükséges közműveket és hozzájárul azok igénybevételéhez, melynek a fogyasztásából eredő költségeit a Vevő viseli.

 

7./ Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan per- teher és igénymentes, sem közadó, közüzemi díjtartozás, sem ezek módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli. Az eladó kijelenti, hogy harmadik személynek olyan joga vagy igénye, amely a vevő tehermentes tulajdonszerzését sérti vagy veszélyezteti nem áll fenn az ingatlan-nyilvántartáson kívül sem. Az eladó szavatol ennek megfelelően a vevő jelen szerződés alapján történő per-, teher és igénymentes tulajdonszerzéséért. Az eladó jelen okiratba foglaltan kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen szerződés aláírását követően kiderülne, illetve a birtokbaadásig, vagy a vevők tulajdonjogának bejegyzéséig jelenleg nem ismert, eladót terhelő követelés, tartozás keletkezik vagy áll fenn az adásvétel tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában, akkor azt haladéktalanul minden járulékával együtt kizárólag ő köteles megfizetni.

 

8./ A felek megállapodnak abban, hogy a 3./ pontban foglaltaknak megfelelően, a hátralékos vételár megfizetésének biztosítékaként az eladó mint jogosult javára az alábbi biztosítékokat alapítják:

8.a./ A vevő 4.b./ pont szerinti vételár fizetési kötelezettségének biztosítására a felek megállapodnak abban, hogy a 4.b./ pont szerinti hátralékos, 49.500.000,- Ft vételár biztosítékául fedezetként a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező, és jelen adásvételi szerződés 5./ pontjában foglalt nyilatkozat alapján a vevő kizárólagos tulajdonába kerülő, az ingatlan-nyilvántartásban Martonvásár belterület 1715/14 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az eladó mint jelzálogjogosult javára jelzálogot alapítanak. A felek megállapodnak ennek megfelelően abban, hogy az eladó jogosult a fenti ingatlanra vonatkozóan a 4.b./ pont szerinti vételár és járulékai erejéig jelzálogjogot bejegyeztetni a jelen okiratban foglaltak alapján az ingatlan-nyilvántartásba első zálogjogi ranghelyen. A felek jelen okiratba foglaltan a jelen szerződés alapján fennálló 49.500.000,- Ft azaz Negyvenkilencmillió-ötszázezer forint és járulékai erejéig a vevő kötelezettségének biztosítására jelzálogjogot alapítanak az eladó javára a vevő kizárólagos tulajdonába kerülő, jelen szerződés 1./ pontjában körülírt, az ingatlan-nyilvántartásban Martonvásár belterület 1715/14 helyrajzi számon nyilvántartott 9402 m² alapterületű ingatlanra vonatkozóan úgy, hogy a felek jelen megállapodásba foglaltan 49.500.000,- Ft és járulékai erejéig kérik a felek az elsőranghelyi jelzálogjog bejegyzését az ingatlanra vonatkozóan.

Jelen szerződés aláírásával a MIRROTRON Kft vevő feltételen és visszavonhatatlan beleegyezését (bejegyzési engedélyét) adja ahhoz, hogy az 1./ pontban megjelölt az ingatlan-nyilvántartásban Martonvásár belterület 1715/14 helyrajzi számon nyilvántartott 9402 m² alapterületű ingatlanra vonatkozóan az ingatlannyilvántartásba 49.500.000,- Ft és járulékai erejéig Martonvásár Város Önkormányzata eladó mint jogosult javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

A felek rögzítik, hogy az eladó a jelzálogot érvényesítheti, a jelzálogjogból való kielégítési joga megnyílik, amennyiben a jelen adásvételi szerződés alapján a 4.b./ pont szerinti vételárrészleteket a vevő az eladónak határidőben nem fizeti meg. A jelzálog érvényesítése esetén a vevő köteles tűrni, hogy az eladó vele szemben fennálló vételár követelése a zálogtárgyból kielégítést nyerjen. A felek megállapodnak abban, hogy a jelzálog megszűnik, és az eladó a jelzálog törlésére vonatkozó törlési engedélyt köteles a vevő részére kiadni, amennyiben a jelen adásvétlei szerződés alapján fennálló vételárfizetési kötelezettségének a vevő a jelen szerződés 4./b. pontjában meghatározott határidőben hiánytalanul eleget tett.

 

8.b./ A felek a 8.a./ pont szerinti jelzálogjog alapítása mellett a jelen szerződési pontban meghatározott feltételekkel viszavásárlási jogot alapítanak az eladó részére az alábbiak szerint:

i./ A visszavásárlási jog alapján az eladó a vevőhöz intézett nyilatkozatával az ingatlant megveheti. A felek kifejezett megállapodása alapján az eladó a visszavásárlási jogát kizárólag az alábbi esetekben gyakorolhatja:

- amennyiben a vevő a létesítmény kivitelezését legkésőbb 2018.12.20. napjáig nem kezdi meg, vagy

- amennyiben a vevő 2021.12.20. napjáig a létesítményre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelmet az illetékes építési hatóság részére nem nyújtja be

 

A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az eladó visszavásárlási jogát kizárólag a fenti két esetben gyakorolhatja, az ott meghatározott határidőt – azaz 2018.12.20. napját illetve 2021.12.20. naját követő 2 hónapon belül a vevővel közölt írásbeli nyilatkozatával. A fentiektól eltérően közölt, visszavásárlási jog gyakorlására vonatozó eladói nyilatkozat, tehát amennyiben a létesítmény kivitelezését a vevő 2018.12.20. napjáig megkezdi, illetve a használatbavételi engedély iránti kérelmet 2021.12.20. napjáig benyújtja, vagy ezen határidőket ugyan elmulasztja, de az eladó ezen határidőket követő 2 hónapon túl közli visszavásárlási joga gyakorlására vonatozó nyilatkozatát, vagy a vevő a létesítmény kivitelezését megkezdte, vagy a használatbavételi engedély iránti kérelmét benyújtotta, hatálytalan, ahhoz joghatás nem fűződik, és a az eladó az ingatlant nem veheti meg.

ii./ A felek megállapodnak abban, hogy a visszavásárlási ár megegyezik a jelen adásvételi szerződésben meghatározott vételárral, azaz 50.000.000,- Ft azaz Ötvenmillió forint összeggel, amelyet az eladó a visszavásárlási jog gyakorlására vonatozó nyilatkozat közlésével egyidejűleg köteles a vevő részére megfizetni. A felek megállapodnak abban, hogy az eladó a visszavásárlási jog gyakorlása esetén a visszavásárlási jog közlésekor fennálló, vevő által meg nem fizetett vételár összegét a vételárba beszámíthatja a visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatában. Ennek megfelelően az eladó eleget tesz vételárfizetési kötelezettségének, amennyiben a visszavásárlási jog gyakorlásakor a beszámítás esetén a teljes 50.000.000,- Ft vételár és a vevő által ezen időpontig meg nem fizetett vételár különbségét fizeti meg a vevő részére.

 

9./ A felek tekintettel arra, hogy a vevő kifejezetten a jelen szerződés 2.b./ pontjában meghatározott létesítmény, a projekt megvalósítása illetve kutatás-fejlesztési tevékenység folytatása céljából vásárolja meg a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlant, megállapodnak abban, hogy a vevő az alábbi feltételek bekövetkezése esetén egyoldalú, eladóhoz intézett nyilatkozatával a jelen adásvételi szerződéstől elállhat:

- A 2.b./ pont szerinti támogatási szerződésben illetve pályázati dokumentációba megjelölt megvalósítási helyszín jelen adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra történő megváltoztatásához a támogató nem járul hozzá, a támogatási szerződés módosítását a támogató szervezet megtagadja (ennek okait a felek az elállási jog gyakorlásával összefüggésben nem vizsgálják)

- Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan, a létesítmény felépítsére vonatkozó építési engedély kiállítása iránti kérelmet az építési hatóság elutasítja, vagy bármilyen okból kifolyólag a létesítmény az adásvétel tárgyát képező ingatlanon nem építhető fel

 

Az elállás a jelen adásvételi szerződést felbontja, és a felek a szerződéskötést megelőző eredeti állapotot helyreállítják, azaz a felek által az elállás hatályosulásának napjági nyújtott szolgáltatások visszajárnak, így az eladó köteles a vevő által megfizetett vételár maradéktalan visszafizetésére, és a vevő köteles az ingatlanon esetlegesen elvégzett munkálatok következtében szükséges helyreállítási munkálatokat elvégezni. A felek kifejezetten megállapodnak abban, a vonatkozó ítélkezési gyakorlatra is utalva, kifejezett szerződési szándékuk szerint, hogy az elállás esetén az ingatlan esetleges használatára tekintettel a vevőnek használati, vagy egyéb díjfizetési kötelezettsége az eladó felé nincs, és az eredeti állapot helyreállítása körében az elvégzett munkálatok következtében szükséges helyreállítási munkálatok elvégzésén túl további teljesítési, vagy fizetési kötelezettsége az eladó felé nincs.

 

10./ Ezen szerződés megkötésével járó költségek (pl. földhivatali eljárási díj, vagyonátruházási illeték, jelen szerződés elkészítésének ügyvédi munkadíja) a vevőt terhelik.

 

11./ A felek rögzítik, hogy az eladó önálló jogalanyisággal rendelkező önkormányzat, a vevő Magyarországon bejegyzett jogi személy gazdasági társaság, így szerződéskötési képességük és készségük jelen adásvétel vonatkozásában korlátozás alatt nem áll. A felek jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák a Rajkai és Takács Ügyvédi Irodát képviseli dr. Rajkai Balázs ügyvéd jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatos mindennemű ingatlan-nyilvántartási eljárásban való, az ügyvédi törvényben rögzített teljes körű képviseletükkel. Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

A Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda képviseli dr. Rajkai Balázs ügyvéd jelen szerződés ellenjegyzésével a fenti visszavonásig érvényes meghatalmazást elfogadja. A felek kérik az illetékes eljáró Földhivatalt, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás során született határozatokat a Földhivatal részükre közvetlenül küldje meg.

 

12./ A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítése esetén. Az Eladó az aláírt adásvételi szerződés megküldésével beszerzi az elővásárlásra jogosult Magyar Államot képviselő MNV Zrt. jognyilatkozatát. (2011. évi CXCVI. tv. 14.§.(5) bekezdése)

 

13./ Jelen adásvételi szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az AK-OSZT Bt. által Enyingen, 2017.08.16. napján készített (jelen szerződés 1. melléklete), a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 2017.08.19. napján záradékolt változási vázrajz alapján az Eladó kizárólagos tulajdonát képező 1715/1 hrsz-ú ingatlan jogerős földhivatali döntés alapján megosztásra kerül. A megosztást követően jön létre az Eladó kizárólagos tulajdonát képező 1715/14 hrsz-ú, 9402 négyzetméter alapterületű, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan.

 

14./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

A felek ezen okiratot, mint akaratukkal mindenben egyezőt átolvasás és értelmezés után a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd jelenlétében mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A felek az adásvételi szerződés egy-egy ellenjegyzett példányát átvették.

 

Martonvásár, 2017.

 

Martonvásár Város Önkormányzata                                      MIRROTRON Kft

képv. Szabó Tibor polgármester                                              képv. Pétermann Csaba Zsolt cégvezető

eladó                                                                                                  vevő

Ezen Szerződést Készítettem és Ellenjegyzem 2017.-------------------án:

Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, dr. Rajkai Balázs ügyvéd

1092 Budapest, Knézich u. 15. fsz. 2. „


 

196/2017. (IX. 5.) határozat 2. melléklete:

 

„BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószám: 15727433-2-07; önkormányzati törzsszám: 727431; KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07) képviseli Dr. Szabó Tibor polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről a MIRROTRON Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., cg.: 01-09-077901) képviseli Pétermann Csaba Zsolt cégvezető, mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

 

Előzmények:

A Bérlő és Bérbeadó 2017.04.13. napján MV-37/2017. hivatali szerződésszámon nyilvántartott bérleti szerződést kötöttek, a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 025/38 hrsz-ú ingatlanból annak 1 ha-os területére vonatkozóan.

Felek a bérleti szerződés 6. pontjában foglaltakra tekintettel a köztük fennálló jogviszonyt 2017. augusztus 31. napjával megszüntetik, és jelen bérleti szerződést kötik meg. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a bérleti szerződésból fakadóan egymással szemben elszámoltak, semminemű követelésük nincs.

 

1./ Felek rögzítik, hogy Martonvásár, belterület 1715/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 19404 m² alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan a Bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlanból telekosztást követően a bérlet tárgyát - az AK-OSZT Bt. által Enyingen, 2017.08.16. napján készített, jelen szerződés 1. melléklete szerinti, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 2017.08.19. napján záradékolt változási vázrajz alapján a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező - 1715/14 hrsz-ú, 9402 négyzetméter alapterületű, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan (a továbbiakban: 1715/14 hrsz-ú ingatlan) képezi.

Felek rögzítik, hogy Bérlő a GINOP 2.2.1.-15 számú, “K+F Versenyképességi és kiválósági együttműködések” megnevezésű pályázati felhívás alapján támogatási szerződést kötött a benyújtott pályázata szerint megvalósítandó (a továbbiakban: projekt) szerelő és mérőcsarnok, valamint iroda és laborépület felépítésére (a továbbiakban: létesítmény) és egy gyorsítóbázisú kompakt neutronforrás prototipusának megépítésére, amelyet a Bérlő a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanon kíván létesíteni.

Felek rögzítik, hogy az ingatlan megfelel a Bérlő által megvalósítani kívánt projektnek, és az általa felépíteni és működtetni kívánt létesítménynek.

Felek ennek megfelelően rögzítik, hogy a Bérbeadó a pályázati támogatással megvalósítandó fenti létesítmény létesítésére bérbe adja, és a Bérlő bérbe veszi a jelen pontban meghatározott, Bérbeadó tulajdonát képező 1715/1 hrsz-ú ingatlan mindösszesen 9402 négyzetméteres (várhatóan 1715/14 hrsz-ú ingatlan) területét, amelyet a Felek a jelen szerződés 1. melléklete szerinti változási vázrajz szerint határoznak meg (a továbbiakban: bérlemény), a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel.

 

2./ Felek rögzítik, hogy előzetes tárgyalásaik, és a Bérbeadó ……./2017. (VIII.29.) képviselő-testületi határozata alapján a Bérlő és az 1. pontban rögzített projektben részes konzorciumi partnerek Evopro Innovation Kft. (székhely:1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2.; cg.:01-09-991414; Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. PIR-szám: 3207042) fióktelepet létesítenek az 1./ pont szerinti ingatlanon. A Felek ennek megfelelően jelen szerződés keretében a bérlemény Bérlő általi használatának feltételeit kívánják szabályozni.

 

3./ A Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony kezdete a szerződés aláírásának napja. A Felek ettől a naptól kezdődően kötelesek a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeik teljesítésére, és jogosultak jogaik gyakorlására, Bérlő fizetési kötelezettsége a birtokba adás napjától áll fenn.

A Bérbeadó a bérleményt 2017. október 1. napján köteles a bérlő birtokába adni, és erről birtokba adási jegyzőkönyvet készíteni.

A Felek a jelen szerződést határozott, 8 éves időtartamra kötik.

A Felek megállapodása szerint a jelen bérleti szerződés megszűnik:

 • Amennyiben a Bérlő pályázati megvalósítási helyszíneként jelen ingatlan rögzítéséhez a Támogató nem járul hozzá, az erről szóló értesítés Bérbeadóval történt közlésének napjával.
 • Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan, a létesítmény felépítésére vonatkozó építési engedély kiállítása iránti kérelmet az építési hatóság – a hiánypótlási felhívás kérelmező hibájából történő nem teljesítését kivéve – jogerősen elutasítja, vagy bármilyen okból kifolyólag a létesítmény az adásvétel tárgyát képező ingatlanon nem építhető fel.

A Bérlő a bérleményt az 1./ pontban meghatározott pályázat alapján aláírt támogatási szerződésben meghatározott célra, illetve tevékenység folytatására használhatja. A Bérlő jogosult és köteles ezen célnak megfelelő építési tevékenység elvégzésére, a létesítmény, az épületek, kiszolgáló berendezések létesítésére. A Felek megállapodnak erre tekintettel abban, hogy a pályázat eredményeképpen aláírt támogatási szerződés szerinti cél megvalósításához szükséges beruházások elvégzésére, az épületek és egyéb eszközök, berendezések felépítésére a Bérbeadó jelen szerződésbe foglaltan ráépítési jogot enged a Bérlőnek, amely alapján a Bérlő jogosult az építési-kivitelezési tevékenységet elvégezni, és az általa tett beruházások és felépített épületek a Bérlő tulajdonába kerülnek. A jelen szerződéssel Bérlő részére engedett ráépítési jog eredményeképpen a föld tulajdonjogát a Bérlő nem szerzi meg. Amennyiben jelen szerződés a felépítmények elkészültét követően szűnne meg, úgy Felek kötelezettséget vállalnak földhasználati megállapodás megkötésére, vagy az ingatlan adás-vételére irányuló eljárás lefolytatására.

 

4./ A Felek úgy állapodnak meg, hogy a Bérlő a bérlemény használatáért bérleti díjat köteles fizeti a bérbeadó részére az alábbiak szerint.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a bérleti szerződés hatálybalépését követően havi 50.000,- Ft bérleti díjat köteles a bérbeadó részére megfizetni. A Felek jelen bérleti szerződés felülvizsgálatát kezdeményezhetik a bérleti díj tekintetében, írásban, 2017. december 31. napjáig.

A Bérbeadó a bérleti szerződés hatálya alatt a megelőző évre vonatkozó KSH által közzétett infláció mértékével jogosult a bérleti díj összegét egyoldalúan, tárgyév március 1. napjával megemelni. A bérleti díj egyoldalú megemelésére első alkalommal 2018. március 1. napjával kerülhet sor.

A Felek rögzítik továbbá, hogy az 1./ pontban meghatározott pályázati cél ismeretében tisztában vannak azzal, hogy a bérlői beruházás eredményeképpen a bérlet körülményei megváltozhatnak, amelyre tekintettel a Felek a bérleti díj esetleges módosítását elsődlegesen közös megegyezés útján teszik meg.

A Bérlő a bérleti díjat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles a Bérbeadó által kiállított számviteli bizonylat alapján megfizetni azzal, hogy amennyiben a tárgyhavi bérleti díjra vonatkozó bizonylat a fenti fizetési határidőt megelőző 15. napig nem kerül a Bérlő részére átadásra, úgy a 15 napos határidő a bizonylat átadásának napján kezdődik. A Bérlő köteles a bérlemény használatával kapcsolatos egyéb, nem a Bérbeadótól igénybe vett szolgáltatások (közműszolgáltatások) ellenértékét a bérleti díjon felül közvetlenül a szolgáltatók felé megfizetni, és ezek igénybevételére a szolgáltatókkal közvetlenül szerződést kötni. A Bérbeadó ehhez valamennyi hozzájárulás megadását vállalja, így kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges jognyilatkozatot ennek érdekében azok felmerülésekor megtesz.

 

5./ A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a szerződés céljára tekintettel a szerződés egyoldalú megszűntetésének, felmondásának lehetőségét kifejezetten kizárják.

Egyebekben a Felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést a felek kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani.

Ennek megfelelően a Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a szerződést jogosult felmondani, ha a Bérlő a lejárt esedékességű bérleti díjat a Bérbeadónak nem fizette meg, és a Bérbeadó legalább 8 napos fizetési határidőt biztosító felszólítása ellenére a biztosított határidőben az elmaradt bérleti díjat nem fizeti meg. A Bérbeadó köteles a felszólításban biztosított fizetési határidő eredménytelen lejártát követő 8 napon belül az erre alapított felmondását a Bérlővel közölni, amely felmondásban legalább 30 napos felmondási idővel, a hónap utolsó napjára mondhatja fel a bérleti szerződést.

A Felek esetleges más szerződésszegő magatartása esetén a fenti rendelkezések megfelelően alkalmazandóak, tehát a szerződésszegés megszűntetésére a sérelmet szenvedett fél írásban köteles, a szerződésszegés megszűntetéséhez szükséges ésszerű, legalább 30 napos teljesítési határidővel a másik felet felszólítani, és ennek eredménytelensége esetén 8 napon belül közölt felmondásával legalább 30 napos felmondási idővel a hónap végére felmondani.

A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen a 7./ pont szerinti értesítési kötelezettségek megsértését, a hozzájárulás kérések elmaradását, illetve a bérlemény jelen szerződésben meghatározott céltól eltérő használatát.

 

6./ A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymás felé intézett nyilatkozataik érvényesen közöltnek minősülnek, amennyiben a nyilatkozó fél

 • nyilatkozatát személyesen, tanúk előtt, vagy meghatalmazottja útján átadja, illetve közli,
 • nyilatkozatának a másik fél részére jelen szerződésben megjelölt címére ajánlott postai küldeményként való megküldésével,
 • a másik fél jelen szerződésben megjelölt címére ajánlott küldeményként nyilatkozatát postai küldeményként feladja a kézbesítés sikertelen postai megkísérlését számított 5. napon,
 • nyilatkozatát bármilyen más igazolható módon közli.

A Felek kötelesek a szerződés hatálya alatt esetleges címváltozásukat annak megtörténtétől számított 3 napon belül igazolhatóan, írásban a másik féllel közölni. A közlés elmaradása az arra kötelezett fél terhére esik.

 

7./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő köteles a Bérbeadót az alábbiak bekövetkezéséről 8 napon belül igazoltan értesíteni:

 • támogatási szerződés módosítása, illetve annak elutasítása a megvalósítási helyszín tekintetében;
 • építési-kivitelezési tevékenység bérleményen való megkezdése.
 • Bérlő köteles Bérbeadó hozzájárulását kérni:
 • a bérlemény albérletbe, használatba adása harmadik személy számára, kivéve az 1. pontban rögzített pályázatban részes konzorciumi partnerek esetén;
 • szerződésből származó jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a hatályos jogszabályok az irányadók.

 

A szerződő felek a szerződést átolvasták, megismerték, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal az alábbiak szerint látják el.

 

Martonvásár, 2017……………………

 

       Martonvásár Város Önkormányzata                            MIRROTRON Kft.

                              képviseli:                                                             képviseli:

   Dr. Szabó Tibor polgármester, bérbeadó                      Pétermann Csaba Zsolt

                                                                                                    cégvezető, bérlő

 

Jogi ellenjegyző:……………………………….

Pénzügyi ellenjegyző:……………………….....”