Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

264/2017. (11. 28.) gyermekétkeztetési szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

264/2017. (XI. 28.) határozata

gyermekétkeztetési szerződés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közétkeztetési szolgáltatás nyújtására irányuló vállalkozási szerződés határozat melléklete szerinti módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A gyermekétkeztetési szerződés módosításáról szóló 264/2017. (XI. 28.) határozat melléklete:

 

Vállalkozási szerződés módosítása

 

amely létrejött egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár Budai út 13., képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester ) – a továbbiakban: Megrendelő;

 

másrészről a :

HPM PLUS Kft. (2030, Érd, Kaktusz u. 32/b., képviseli: Martonosi Tamás ügyvezető) - a továbbiakban, mint: Vállalkozó;

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon, a 2013. november 15-én megkötött Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosítására.

1.

 

A Felek előtt ismert, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló, 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének 5. fejezete újra szabályozta a gyermekétkeztetés támogatásának feltételeit, mely szerint:

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen.

 

A Felek megállapítják, hogy e törvényi változásnak való megfelelés érdekében a Szerződés 3. és 7. pontjait 2017.01.01-jétől történő alkalmazással az alábbiak szerint módosítják:

 

  1. A Szerződés „Számlázás” című 3. pontjának 3.2 és a 3.3 alpontjai helyébe az alábbi szöveg lép:

„3.1. A Vállalkozó a leszállított mennyiségről a szállítólevelek alapján 30 naponként, az önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében szereplő, a rezsi és nyersanyagköltségeket együttesen tartalmazó térítési díjak alapján számított költségeiről számlát állít ki, melyhez mellékletként csatolja a tárgyhavi, az étkező nyilvántartó programmal elkészített élelmezési létszám és költségelszámolást.

3.2. A 3.1. pont szerint kiállított és kézhez kapott számla összegét az önkormányzat és az intézmény pénzforgalmilag a 7.1 pont szerint kiállított számla összegének beszámításával (kompenzálásával) egyenlíti ki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. cím X. fejezet 6:49-6:52 pontjai szerint.”

A Szerződés 3. pontjának 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 alpontjai, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. számozásra változnak.

 

  1. A Szerződés 7. pontjának 7.1 alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„7.1. Jelen szerződés szerinti és az önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében szereplő „nettó nyersanyagköltségek” alapján – a kedvezményes térítési díjak figyelembe vételével – számított térítési díjakat a vállalkozó szedi be, melyről a Vállalkozó által készített és átadott, az étkező nyilvántartó programmal elkészített havi élelmezési létszám és költségelszámolás alapján az önkormányzat és az intézmény 30 naponként számlát állít ki.

 

2.

 

A jelen vállalkozási szerződésmódosításban foglaltakat 2017.01.01-jétől kell alkalmazni.

 

3.

 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény vonatkozó rendelkezéseibe.

 

 

A jelen Vállalkozási szerződésmódosítást a Felek erre jogosult és felhatalmazott képviselői, elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

 

Martonvásár, 2017. december …

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                                         HPM PLUS Kft.

    Dr. Szabó Tibor Polgármester                                              Martonosi Tamás Ügyvezető

                Megrendelő                                                                       Vállalkozó