Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

248/2017. (11. 28.) a Településszerkezeti Terv módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

248/2017. (XI. 28.) határozata

a Településszerkezeti Terv módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:

 

 1. A Képviselő-testület a 191/2014. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet jelen határozatban foglaltak szerint módosítja.
 2. A Képvielő-testület a Településszerkezeti Terv Leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M3 tervlapokon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint:
 • a település északi határában, az M7 autópálya és a közigazgatási határ között ipari terület,
 • Kismartontól északnyugatra általános mezőgazdasági terület,
 • A 30a vasútvonal fölött, a Szent László-patak keleti oldalán közjóléti erdő és különleges beépítésre nem szánt terület - turisztikai terület,
 • Szőlőhegyi utca és a 30a vasútvonal között kisvárosias lakóterület

kerül kijelölésre.

 

 1. A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M3 tervlappal egészül ki, és egyidejűleg a 2./ pont szerinti, módosítással érintett területre vonatkozó korábbi szabályozás hatályát veszti.
 2. Jelen módosítás során Martonvásár területfelhasználási változása a következők szerint alakul:

 

Módosítási feladat

Terület mérete (ha)

TSZT módosítás

Hatályos terv szerinti terület-felhasználás

Tervezett terület-felhasználás

Ipari gazdasági terület kijelölése

113,67

Gip

Ipari gazdasági terület kijelölése

5,67

Ev

Gip

Közjóléti erdőterület kijelölése

6,20

Kb-Tur

Ek

Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai terület kijelölése

6,20

Ek

Kb-Tur

Kisvárosias lakóterület kijelölése

1,19

Ek

Lk

Általános mezőgazdasági terület kijelölése

3,20

Gip

 

 


 

 1. A módosítás során a Településszerkezeti Terv 3. melléklete szerinti területi mérlege az alábbiak szerint változik:

TERÜLETI MÉRLEG változása A TSZT SZERINT

Területfelhasználási kategória

ha

%

Közigazgatási területe: 3125,30 ha

Beépítésre szánt terület

 

 

Kisvárosias lakóterület

Lk

1,19

0,04

Kertvárosias lakóterület

Lke

103,9

3,40

Falusias lakóterület

Lf

80,47

2,57

Településközpont terület

Vt

28,31

0,91

Kereskedelmi szolgáltató terület

Gksz

73,54

2,35

Ipari terület

Gip

222,19

6,92

Különleges terület

K

15,92

0,50

Beépítésre nem szánt terület

Zöldterület

Zkp

7,84

0,25

Erdőterület

E

184,59

6,04

Általános mezőgazdasági terület

2084,37

66,74

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

53,09

1,7

Vízgazdálkodási terület

V

34,61

1,1

Vasút terület

Köv

36,76

1,17

Közlekedési terület

Köu

138,38

4,45

Különleges beépítésre nem szánt terület

Kb

59,32

1,90

 

 1. A módosítás során a Településszerkezeti Terv 4. melléklete szerinti Országos Erdőállomány Adattárának való megfelelés, valamint a térségi övezetek táblázatában a Fejér megyei területrendezési terv Ökológiai folyosó övezetének való megfelelés az alábbiak szerint változik:

Térségi övezet megnevezése

Fejér Megyei terv (ha)

Településrendezési terv

(ha)

%

Erdőgazdálkodási térség

143,31

184,59

128,80

Az erdőgazdálkodási térség szabályainak megfelel a terv, legalább 75%-ban (133,85 ha) erdőterület települési területfelhasználási egység került kijelölésre.

Mezőgazdasági térség

2190,16

2137,46

97,59

Az mezőgazdasági térség szabályainak megfelel a terv, legalább 85%-ban (102,71 ha) erdőterület települési területfelhasználási egység került kijelölésre.

 

 

Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő terület (ha)

Az OTrT 7.§ (1) bekezdésében előírt megfelelés (ha)

Ebből a TSZT-ben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt terület (ha)

Megfelelés

137,17

130,31 (95%)

136,036

 


 

 

Kiemelt térségi övezet megnevezése

Fejér Megyei terv (ha)

Településrendezési terv

(ha)

%

Ökológiai folyosó övezete

215,82

207,94

96, 35

Az Ökológiai Folyosó területéhez a Szent László-patak települési szakasza menti területek nagy része tartozik.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park hozzájárulásával pontosított ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a terv hosszú távon biztosítja a területen a kialakult tájhasználat fenntartását.

 

 

 1. A módosítás során a Településszerkezeti Terv 5. melléklete szerinti biológiai aktivitásérték a következő módon változik:

Biológiai aktivitás-érték

Meglévő funkció

Tervezett funkció

Terület (ha)

Terület biológiai aktivitás-érték változása[1]

Területfelhasználás

Beép.

sűrűség

Érték-mutató

Számí-tott érték[2]

Területfelhasználás

Beép.

sűrűség

Érték-mutató

Számí-tott érték

-

3,7

420,58

Gip

1,0

0,4

45,47

113,67

-375,11

Ev

-

9

51,03

Gip

1,0

0,4

2,27

5,67

-48,76

Kb-Tur

-

6,4

39,68

Ek

-

9

55,8

6,20

16,12

Ek

-

9

55,8

Kb-Tur

-

6,4

39,68

6,20

-16,12

Ek

-

9

10,71

Lk

1,5

1,2

1,43

1,19

-9,28

Gip

1,0

0,4

1,28

-

3,7

11,84

3,20

10,56

-422,59

 

 1. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (9) bekezdésében rögzítettek alapján a biológiai aktivitásérték a korábbi módosítások értékeivel korrigálva az alábbiak szerint változik:

191/2014.(XI.25.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+653,07

175/2016. (X.11.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

0,00

199/2016.(XI.29.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+108,88

…/2017.(...) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

-422,59

Össz:

+339,36

 1. Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

1. melléklet a 248/2017. (XI.28.) határozathoz - Szerkezeti terv TSZT-M3 tervlap


 [1] Területi biológiai aktivitásérték változás a tervezett és a meglévő funkció értékmutatójának kivonata.

[2] A számított biológiai aktvitásérték a területfelhasználási értékmutató és a terület szorzata.