Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

244/2017. (11. 28.) a Mezőkölpényi Református Egyházközség kérelmének elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

244/2017. (XI. 28.) határozata

a Mezőkölpényi Református Egyházközség kérelmének elfogadásáról

 

1./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Martonvásár Város Önkormányzata a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére az Önkormányzat általános tartalékának terhére 160.020,- Ft értékben 300 fm kerítésfonat odaajándékozásával támogassa az ún. kántori ház és udvar bekerítését.

 

2./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Martonvásár Város Önkormányzata a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére az Önkormányzat általános tartaléka terhére legfeljebb 300.000,- Ft értékben multifunkciós fénymásoló gépet vásároljon, és annak odaajándékozásával támogassa az Egyházközséget.

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltaknak megfelelően a támogatásnak megfelelően a határozat 1. és 2. mellékletében foglalt tartalommal az ajándékozási szerződéseket kösse meg.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. december 31.

 

244/2017. (XI. 28.) határozat 1. melléklete:

 

Szerződés száma: …………./2017.

 

AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Mezőkölpényi Református Egyházközség

Mezőkölpény 74, 547143 Románia

Képviseli: Imreh Jenő lelkipásztor

 (a továbbiakban: Támogatott)

 

- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Megajándékozott adatai:

Pontos címe:

Mezőkölpény, Fő u. 74, 547143, Románia

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Imreh Jenő, lelkipásztor

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

PAROHIA REFORMATA CULPIU

BANCA COMERCIALA ROMANA

Str. GH. DOJA, NR.1-3, TG. MURES, MURES

IBAN: RO95 RNCB 0188 0349 6105 0001

SWIFT: RNCB ROBU

Adóigazgatási azonosító száma:

4838558

Telefon száma:

0040 74 33 09 093

E-mail címe:

jenci_nico@yahoo.de

 

1./ Ajándékozó a Megajándékozott részére az alábbi vagyontárgyakat adja:

 

VIP730601 Retik kerítésfonat 160/15/20 – 300 fm

 

2. Az Ajándékozó az 1. pontban megjelölt vagyontárgyakat per-, igény- és tehermentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át a Megajándékozottnak.

3. Megajándékozott az ajándékot elfogadja.

 

4. Szerződő Felek az ajándék forgalmi értékét 160.020,- Ft, azaz százhatvanezer - húsz forintban állapítják meg.

 

5. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételi eljárás lefolytatása nem szükséges, az ajándékozás tárgyát képező vagyontárgyak Megajándékozott számára ismertek, hozzáférése biztosított, rendelkezési jogát jelen szerződés hatályba lépésétől gyakorolhatja.

 

6. Jelen szerződés a bármelyik fél általi utolsó aláírási időpontban lép hatályba.

 

7. Jelen megállapodás 2 számozott oldalból áll és 3 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Átadót, 1 példány az Átvevőt illeti meg.

 

8. Felek kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

9. Jelen megállapodást Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……../2017. (XI.28.) határozatával elfogadta.

 

10. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény ajándékozásra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

 

Martonvásár, 2017. november „……..”.

 

 

 

 

………………………………………….

Aándékozó

 

 

 

 

………………………………………….

Megajándékozott

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi és jogi ellenjegyző

 

 

 

 

Melléklet:

 

Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: ……./2017. (XI.28.) számú határozat