Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

238/2017. (11. 28.) előszerződés és szerződés megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található fogorvosi körz

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

238/2017. (XI. 28.) határozata

előszerződés és szerződés megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó

fogorvosi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található fogorvosi körzet vonatkozásában

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi feladatok ellátására feladat-ellátási előszerződést köt – cégalapítást követően – azzal a céggel, melynek képviselője dr. Berczi Dániel orvos (pecsétszáma: 80295), a Martonvásár Város teljes közigazgatási területét magában foglaló fogorvosi körzet vonatkozásában.

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási előszerződés aláírására, amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése szerinti, praxisengedély kiadása jogosult egészségügyi államigazgatási szerv (továbbiakban: engedélyező szerv) igazolja, hogy Dr. Berczi Dániel megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek.

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az előszerződéssel megegyező tartalmú feladat-ellátási szerződést kössön a dr. Berczi Dániel képviseletével létrejövő céggel, amint az engedélyező szerv dr. Berczi Dániel számára a praxisengedélyt megadja.

 

4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a TOP4.1.1-15 „Orvosi rendelő bővítése” pályázati kiírás keretében megvalósuló 2462 Martonvásár, Brunszvik út 2. szám alatt épülő orvosi rendelő egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogerős működési engedélyének kiadásakor a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megkötött végleges feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatra kerül.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. június 30.

238/2017. (XI. 28.) határozat 1. melléklete:

 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester),

másrészről a(a továbbiakban: …, székhelye: 5712 Szabadkígyós, Iskola utca 4/2.); telephelye: 2462 Martonvásár,  Budai út 27.; adószáma: …; képviseli: dr. Berczi Dániel) között az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

 1. Megbízó megbízza az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatot ellátó vállalkozást, a …-t, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos dr. Berczi Dániel (továbbiakban: Megbízott), hogy területi ellátási kötelezettséggel folyamatos, az alapellátás körébe tartozó fogorvosi ellátást biztosítson az egyetlen körzetnek minősülő, Martonvásár Város közigazgatási területén 2018. … napjától kezdődően.

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és Megbízott jelen szerződés időtartamát határozatlan időben határozzák meg.

 

 1. A rendelés ideje:

Hétfő: 07.00 óra – 13.00 óra

Kedd: 13.00 óra – 19.00 óra

Szerda: 07.00 óra – 13.00 óra

Csütörtök: 13.00 óra – 19.00 óra

Péntek: 07.00 óra – 13.00 óra

 

Iskolafogászat: szerda 07.00 óra – 13.00 óra

 

Rendelkezésre állási idő: rendelési időn belül

 

 1. A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Budai út 27. szám alatti, az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja, a helyiség albérletbe, továbbhasználtba adása kizárt.

 

 1. A fenntartási és működési kiadások megoszlása:
  1. A Megbízottat terhelik:
   1. a Megbízó tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközök karbantartása,
   2. a Megbízott tulajdonába kerülő kis értékű eszközök beszerzése,
   3. a rendelő helyiségek, illetve a hozzátartozó váróterem takarítási, karbantartási költségei,
   4. az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátását szolgáló nagy értékű eszközbeszerzések, továbbá
   5. a 19) pont szerinti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az 1) pontban általa vállalt megbízás ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

 

 1. Az a.) pontban nem említett működési kiadások (munkabér, társadalombiztosítási járulék, irodaszer, nyomtatvány, védőruha) a Megbízottat terhelik.

 

 1. A Megbízót terhelik:
  1. az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladat ellátással összefüggésben felmerülő épület felújítási és átalakítási költségek,
  2. az ellátás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésének elszállításának, ártalmatlanításának költségei.
  3. gáz- és villamos energia költségek,
  4. közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj, szemétszállítás díja) díjai.

d.) A Megbízó és Megbízott a háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatban keletkező költségeket 87,5 – 12,5 %-ban megosztja az orvosi rendelő helyiségére vonatkozóan az alábbi szolgáltatások tekintetében:

- gáz- és villamos energia költségek,

- közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj, szemétszállítás díja) díjai,

- kommunikációs szolgáltatások díjai (internet, rendelői és ügyeleti telefon használata)

e.) A d.) pont szerinti költségek 12,5%-át a Megbízó által meghatározott jogú személy számlázza tovább a Megbízott részére.

 

 1. Megbízott saját az alapellátás körébe tartozó fogorvosi körzetében történő helyettesítéséről maga gondoskodik, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel és engedéllyel rendelkező helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos ellátását. A helyettesítéssel érintett napokon a helyettesítő orvos a saját rendelési idején túl a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idő legalább 50%-át teljesíti, a betegek tájékoztatása a rendelő ajtajára való kifüggesztéssel történik.

A helyettesítéssel érintett napok száma – a betegség miatt igazolt távollét esetét bele nem számítva - évente nem haladhatja meg a 40 napot.

A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben (legalább 24 órával korában) és módon (a rendelő külső bejáratára kifüggesztett, a betegek számára elérhető hirdetmény útján, amely tartalmazza a helyettesítésre vonatkozó rendelési időpontot) köteles tájékoztatni a körzet lakosságát, továbbá értesíteni a Megbízót (e-mailben, telefonon, vagy más módon).

A helyettesítés költségei a Megbízottat terhelik.

A helyettesítésre jogosult:

… fogorvos, (pecsétszám: …, székhelye: ….)

helyettesítés helye:     …

 

 1. Megbízott akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) az okot adó esemény tudomására jutását követő 24 órán belül köteles a Megbízót, valamint a lakosságot értesíteni, illetve tájékoztatni a Megbízót az akadály elhárításának módjáról is.

 

 1. A Megbízott az alapellátás körébe tartozó fogorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában – heti 40 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: … szakasszisztens (nyilvántartási szám: …).

 

 1. Megbízó az ügyeleti szolgáltatásról más szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint gondoskodik, a Megbízott az ügyeleti ellátásban részvételre e körben nem kötelezett.

 

 1. Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a fogorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.

 

 1. Megbízott az 1) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. Ennek érdekében Megbízott vállalja, hogy a megjelölt működési területén a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére az érvényes előírásoknak, és a szakma szabályainak megfelelő szolgáltatást nyújt.

 

 1. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a 1) pontban foglalt feladatok ellátásáért a jelen szerződés hatálybalépését követően külön díjazás nem jár.

 

 1.  A kártalanítás az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján, az abban foglalt körzetmódosítás folytán bekövetkezett finanszírozás csökkenéssel azonos százalékban kerül megállapításra.

 

 1. A Megbízó jelen feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapos felmondási idővel jogosult felmondani, ha:
  1. a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat;
  2. a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

 

 1. Jelen szerződést Megbízó és Megbízott közös megegyezéssel módosíthatja, megszüntetheti.

 

 1.  Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2017. (…) számú határozatával hagyta jóvá, mely jelen szerződés 2. mellékletét képezi.

 

 1. Megbízó és Megbízott a szerződésből eredő jogvita eldöntésére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét.

 

 1. Jelen szerződés hatályosulása során alkalmazandó jogszabályok:
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 . évi CXXIII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
 •  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
 • az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet

 

20.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3/C. § (2) bekezdésére és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdésének c) pontjára tekintettel a Megbízott köteles minden év február 28. napjáig beszámolni a tárgyévet megelőző évi tevékenységéről a jelen szerződés 1. mellékletét képező nyomtatványon, adattartalommal.

 

Martonvásár, 2017. …

 

            Dr. Szabó Tibor                                                                                   dr. Berczi Dániel

 Martonvásár Város polgármestere                                                      

                  Megbízó                                                                                                 Megbízott

 

A …/2017. számú feladat-ellátási előszerződés 1. melléklete:

 

Tájékoztatási jellegű információk a fogorvosi feladat ellátásról a ….…… évről:

 

 

Rövid írásos értékelés

 • a végzett fogorvosi feladatokról,
 • az említésre érdemes eredményekről, fejlesztésekről,
 • az ellátással kapcsolatos hiányosságokról,
 • az önkormányzattal való együttműködésről,
 • az önkormányzattól várt esetleges intézkedésekről, az ellátást segítő lépésekről.

 

dolgozói létszám;

 

ellátott betegek száma összesen és korcsoport szerinti megosztásban;

 

gondozási kontrollok száma;

 

szűrések száma;

 

gondozási csoportok statisztikája;

 

beutalások száma (ebből diagnosztika, szakorvosi konzílium, kórházi kezelés);

 

egyéb szakmailag fontosnak tartott adat, információ.

 

 

A …-…/2017. számú feladat-ellátási előszerződés 2. melléklete:

 

A …/2017. (..:) számú Kt. határozat kivonata