Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

237/2017. (11. 28.) előszerződés és szerződés megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található 1. számú egés

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

237/2017. (XI. 28.) határozata

előszerződés és szerződés megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó

háziorvosi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található 1. számú egészségügyi körzet vonatkozásában

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására feladat-ellátási előszerződést köt a Fodor-MED és Társai Bt.-vel (képviselője: dr. Fodor Tamás orvos, pecsétszáma: 59947), a Martonvásár Város közigazgatási területén található 1. számú egészségügyi körzet vonatkozásában, a határozat 1. melléklete szerint.

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási előszerződés aláírására, amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése szerinti, praxisengedély kiadása jogosult egészségügyi államigazgatási szerv (továbbiakban: engedélyező szerv) igazolja, hogy Dr. Fodor Tamás megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek.

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az előszerződéssel megegyező tartalmú feladat-ellátási szerződést kössön a Fodor-MED és Társai Bt.-vel, amint az engedélyező szerv dr. Fodor Tamás számára a praxisengedélyt megadja.

 

4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a TOP4.1.1-15 „Orvosi rendelő bővítése” pályázati kiírás keretében megvalósuló 2462 Martonvásár, Brunszvik út 2. szám alatt épülő orvosi rendelő egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogerős működési engedélyének kiadásakor a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megkötött végleges feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatra kerül.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. június 30.

237/2017. (XI. 28.) határozat 1. melléklete:

 

FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester),

másrészről a Fodor-MED és Társai Orvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Széchenyi u.1/a.); telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.; adószáma: 22304546-1-13; képviseli: dr. Fodor Tamás; képviselet módja: önálló; rövidített neve/továbbiakban: Fodor-MED és Társai Bt.) között a háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

1.)          Megbízó megbízza a háziorvosi feladatot ellátó vállalkozást, a Fodor-MED és Társai Bt.-t, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos dr. Fodor Tamás (továbbiakban: Megbízott), hogy területi ellátási kötelezettséggel folyamatos háziorvosi ellátást biztosítson Martonvásár Város közigazgatási területén az 1. számú körzetet érintően 2018. … napjától kezdődően.

 

2.)          Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és Megbízott jelen szerződés időtartamát határozatlan időben határozzák meg.

 

3.)          A rendelés ideje:

Hétfő: 13.00 óra – 17.00 óra

Kedd: 07.30 óra – 11.00 óra

Szerda: 14.00 óra – 17.00 óra

Csütörtök: 07.30 óra – 11.00 óra

Péntek: 10.00 óra – 14.00 óra

Várandós tanácsadás: szerda 13.00 óra – 14.00 óra

Rendelkezésre állási idő: hétfő - péntek 08.00 – 16.00 óra

 

4.)          A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja, a helyiség albérletbe, továbbhasználtba adása kizárt.

 

5.)          A fenntartási és működési kiadások megoszlása:

 1. A Megbízottat terhelik:
  • a Megbízó tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközök karbantartása,
  • a Megbízott tulajdonába kerülő kis értékű eszközök beszerzése,
  • a rendelő helyiségek, illetve a hozzátartozó váróterem takarítási, karbantartási költségei,
  • a háziorvosi feladatok ellátását szolgáló nagy értékű eszközbeszerzések, továbbá
  • a 19.) pont szerinti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az 1.) pontban általa vállalt megbízás ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.   
 2. Az a.) pontban nem említett működési kiadások (munkabér, társadalombiztosítási járulék, irodaszer, nyomtatvány, védőruha) a Megbízottat terhelik.
 3. A Megbízót terhelik:
  • a háziorvosi feladat ellátással összefüggésben felmerülő épület felújítási és átalakítási költségek,
  • az ellátás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésének elszállításának, ártalmatlanításának költségei.

d.) A Megbízó és Megbízott a háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatban keletkező költségeket 87,5 – 12,5 %-ban megosztja az orvosi rendelő épületére (a lakás kivételével) vonatkozóan az alábbi szolgáltatások tekintetében:

- gáz- és villamos energia költségek,

- közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj, szemétszállítás díja) díjai,

- kommunikációs szolgáltatások díjai (internet, rendelői és ügyeleti telefon használata)

e.) A d.) pont szerinti költségek 12,5%-át a Megbízó által meghatározott jogú személy számlázza tovább a Megbízott részére.

 

6.)          Megbízott saját a háziorvosi körzetében történő helyettesítéséről maga gondoskodik, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel és engedéllyel rendelkező helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos ellátását.

A Megbízott saját helyettesítéséről a Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti rendelőben köteles gondoskodni. A helyettesítéssel érintett napokon a helyettesítő orvos a saját rendelési idején túl a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idő legalább 50%-át teljesíti.

A helyettesítéssel érintett napok száma – a betegség miatt igazolt távollét esetét bele nem számítva - évente nem haladhatja meg a 40 napot.

Vis major esetén a helyettesítés idejéről a Megbízó képviselője és a Megbízott külön egyeztetnek.

A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben (legalább 24 órával korában) és módon (a rendelő külső bejáratára kifüggesztett, a betegek számára elérhető hirdetmény útján, amely tartalmazza a helyettesítésre vonatkozó rendelési időpontot) köteles tájékoztatni a körzet lakosságát, továbbá értesíteni a Megbízót (e-mailben, telefonon, vagy más módon).

A helyettesítésre jogosult

 • elsősorban: … háziorvos (pecsétszám: …, …; székhelye: …,
 • másodsorban: … háziorvos (pecsétszám: …, …; székhelye: …,,
 • harmadsorban: … háziorvos (pecsétszám: …, …; székhelye: …,.

A helyettesítés helye minden esetben: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., a helyettesítés időtartamának megfelelően.

 

7.)          Megbízott akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) az okot adó esemény tudomására jutását követő 24 órán belül köteles a Megbízót, valamint a lakosságot értesíteni, illetve tájékoztatni a Megbízót az akadály elhárításának módjáról is.

 

8.)          A Megbízott az alapellátás körébe tartozó háziorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában – heti 40 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: … szakasszisztens (nyilvántartási szám: …).

 

9.)          Megbízó az ügyeleti szolgáltatásról más szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint gondoskodik, a Megbízott az ügyeleti ellátásban részvételre e körben nem kötelezett.

 

10.)        Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelővel Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.

 

11.)        Megbízott az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. Ennek érdekében Megbízott vállalja, hogy a megjelölt működési területén a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére az érvényes előírásoknak, és a szakma szabályainak megfelelő szolgáltatást nyújt.

 

12.)        Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a 1.) pontban foglalt feladatok ellátásáért a jelen szerződés hatálybalépését követően külön díjazás nem jár.

 

13.)        A kártalanítás az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján, az abban foglalt körzetmódosítás folytán bekövetkezett finanszírozás csökkenéssel azonos százalékban kerül megállapításra.

 

14.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3/C. § (2) bekezdésére és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdésének c) pontjára tekintettel a Megbízott köteles minden év február 28. napjáig beszámolni a tárgyévet megelőző évi tevékenységéről a jelen szerződés 1. mellékletét képező nyomtatványon, adattartalommal.

 

15.)        A Megbízó jelen feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapos felmondási idővel jogosult felmondani, ha:

a)  a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat;

b)   a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

 

16.)        Jelen szerződést Megbízó és Megbízott közös megegyezéssel módosíthatja, megszüntetheti.

 

17.)        Megbízó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2017. (…) számú határozatával hagyta jóvá, mely jelen szerződés 2. mellékletét képezi.

 

18.)        Megbízó és Megbízott a szerződésből eredő jogvita eldöntésére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét.

 

19.)        Jelen szerződés hatályosulása során alkalmazandó jogszabályok:

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
 •  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
 • az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet.

 

Martonvásár, 2017. …

 

            Dr. Szabó Tibor                                                                                                        Dr. Fodor Tamás

 Martonvásár Város polgármestere                                                                      Fodor-MED és Társai Bt.

                  Megbízó                                                                                                                     Megbízott

 

A …-…/2017. számú feladat-ellátási előszerződés 1. melléklete:

 

Tájékoztatási jellegű információk a háziorvosi feladat ellátásról a ….…… évről:

 

Rövid írásos értékelés

 • a végzett háziorvosi feladatokról,
 • az említésre érdemes eredményekről, fejlesztésekről,
 • az ellátással kapcsolatos hiányosságokról,
 • az önkormányzattal való együttműködésről,
 • az önkormányzattól várt esetleges intézkedésekről, az ellátást segítő lépésekről.

 

dolgozói létszám;

 

ellátott betegek száma összesen és korcsoport szerinti megosztásban;

 

gondozási kontrollok száma;

 

szűrések száma;

 

gondozási csoportok statisztikája;

 

beutalások száma (ebből diagnosztika, szakorvosi konzílium, kórházi kezelés);

 

egyéb szakmailag fontosnak tartott adat, információ.

 

 

A …-…/2017. számú feladat-ellátási előszerződés 2. melléklete:

 

A …/2017. (..:) számú határozat kivonata