Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

235/2017. (11. 28.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

235/2017. (XI. 28.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend1. ET: Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről

2. napirend2. ET: Javaslat fogorvosi/háziorvosi ellátás biztosítása érdekében feladat-ellátási szerződés megkötésére

3. napirend3. ET: Javaslat a 2017. évi Magyar Népdal Napja rendezvény szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására

4. napirend4. ET: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepségeinek jóváhagyására

5. napirend5. ET: Javaslat a Képviselő-testület SzMSz-e egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosítására

6. napirend6. ET: Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. III. negyedéves teljesítéséről

7. napirend7. ET: Javaslat a Rákóczi Szövetség részére megítélt támogatás beszámolójának elfogadására (100 E Ft összegű támogatás)

8. napirend8. ET: Javaslat a Martonvásári Kulturális Egyesület részére megítélt támogatás beszámolójának elfogadására (Gyereknap, "Hazaváró" rendezvény)

9. napirend9. ET: Javaslat a Mezőkölpényi református Egyházközség kérelmének elfogadására

10. napirend10. ET: Javaslat a Martonvásárért Alapítvány támogatására

11. napirend11. ET: Beszámoló a környezet állapotáról

12. napirend12. ET: Döntés Martonvásár Város Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről

13. napirend13. ET: Javaslat a Településrendezési Eszközök (a 191/2014. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet) módosítására

14. napirend14. ET: Javaslat a TAK és TKR megalkotásával kapcsolatos szerződésmódosításra

15. napirend15. ET: Javaslat önkormányzati kiemelt beruházási övezet kialakítására

16. napirend16. ET: Javaslat a HÉSZ tárgyalásos eljárásban történő módosítására

17. napirend17. ET: Javaslat Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Társulás megszüntetésére

18. napirend18. ET: Javaslat közmeghallgatás tartására

19. napirend19. ET: Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére

20. napirend20. ET: Javaslat az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

21. napirend21. ET: Beszámoló a helyi adóztatásról, javaslat helyi adók felülvizsgálatára

22. napirend22. ET: Javaslat ár-, díjtételek felülvizsgálatára

23. napirend23. ET: Javaslat közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára

24. napirend24. ET: Javaslat visszavásárlási joggal kapcsolatos döntéshozatalra (Tűzoltószertár)

25. napirend25. ET: Javaslat önkormányzati ingatlanok eladásával kapcsolatos pályázatok kiírására

26. napirend26. ET: Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

27. napirend27. ET: Javaslat gyermekétkeztetési szerződés módosítására

28. napirend28. ET: Tájékoztató behajthatatlan követelésekről

29. napirend29. ET: Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

30. napirendEgyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal