Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

191/2017. (8. 29.) hozzájárulás a művészeti iskola épületét érintő rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzéséhez

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

191/2017. (VIII. 29.) határozata

hozzájárulás a művészeti iskola épületét érintő rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzéséhez

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – a Martonvásár Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) között 2016. december 14-én létrejött Vagyonkezelési szerződés III. 28., 29. és 31. pontja alapján, miszerint a szerződő felek egymással együttműködnek a vagyonkezeléssel érintett ingatlanokat érintő beruházások, fejlesztések hatékony és célszerű tervezése és lebonyolítása céljából; a rendeltetésszerű használat érdekében az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési, valamint átalakítási munkálatok költségeinek finanszírozására, szükség szerint a költségviselés arányára nézve külön megállapodásban rendelkeznek – hozzájárul a martonvásári művészeti iskola épületét (Martonvásár, 650/3/C hrsz.) érintő 2017. évi rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzéséhez és ehhez 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére további 391.477.-Ft összeget biztosít.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal a szükséges megállapodást aláírja.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal