Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

186/2017. (8. 29.) a Tó-CooP Zrt.-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

186/2017. (VIII. 29.) határozata

a Tó-CooP Zrt.-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tó-CooP Zrt. (a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár 1077/7 hrsz-ú ingatlant érintően a jelen határozat melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést kíván kötni a Társasággal, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

                                                    

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje:   döntés – azonnal

szerződéskötés – 2017.08.31.

 

186/2017. (VIII. 29.) határozat melléklete:

 

„HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

 

amely létrejött 

egyfelől a Tó-CooP Velencei-tó Környéke Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2484 Gárdony, Gesztenye sor 17. A épület

Adószám: 11926953-2-07

Bankszámla száma:11736082-20017242-00000000

Képviseli: Szabó László igazgatóság elnöke önállóan,

mint Kölcsönadó/Tulajdonos,

 

másfelől:  :

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester

törzsszáma: 727431

adóigazgatási azonosító száma: 15727433-2-07

bankszámlaszáma: 57800040-10055551

KSH statisztikai számjele: 15727433-8411-321-07,

mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő, együttes említés esetén: Felek)

között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:

 

 1. Kölcsönadó kizárólagos tulajdonosa a Martonvásár 1077/7 helyrajzi szám, természetben a Martonvásár, Micsurin utca 1. „felülvizsgálat alatt” alatti felépítményes ingatlannak. A felépítmény jelenleg áruházként üzemel.

Jelen szerződés az 1. melléklet szerinti vázrajzon megjelölt, az épület melletti, a Beethoven-Brunszvik Központ - Rákóczi Ferenc utca - Sétáló utca közötti, jelenleg kiszolgáló út és parkoló céljára szolgáló 1003,9 m2 térmértékű területre terjed ki (a továbbiakban: ingatlan).

Kölcsönvevő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (7) bekezdése alapján közhasználat céljára, közcélú feladatok, így különösen parkoló, járda, park és egyéb célokra kívánja bérbe venni a fent leírt területet.

 

Az ingatlant az alábbi jogok terhelik:

-                  a tulajdoni lapon III/8. alatt az E.ON Észak Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog, melyet a Kölcsönvevő az ingatlanrész vonatkozásában köteles biztosítani. Kölcsönadó jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vezetékjoggal érintett hálózaton fejlesztéseket hajtson végre a Kölcsönvevő, illetve földre telepített közcélú transzformátor állomás létesüljön a Kölcsönvevő költségére, melynek ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges hozzájárulást a Kölcsönadó megadni vállalja. Az ingatlanrészen a Kölcsönadónak mért közművezetéke nincs, Kölcsönvevő jogosult igénye szerint közműszolgáltatást saját költségére kiépíteni, és üzemeltetni (közvilágítás, locsolóhálózat), melyhez a Kölcsönadó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, mellyel kapcsolatban a Kölcsönadónak semmilyen megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.

 

Felek megállapítják, és tudomásul veszik, hogy az ingatlanrész a Kölcsönadó, mint Tulajdonos és más intézmény/szervezet működését, egyéb Tulajdonosi feladat ellátását is szolgálja.

 

 1. Kölcsönadó haszonkölcsönbe adja, a Kölcsönvevő pedig haszonkölcsönbe veszi az 1. pontban leírt területet a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától határozatlan időtartamra.

A Kölcsönvevő használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 30 napon belül köteles az ingatlanrészt ingó dolgoktól kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Tulajdonos részére visszaadni.

 

Felek kijelentik, hogy a terület rendeltetésszerű - az 1. pontban körülírtak - használatára alkalmas, a Kölcsönvevő megtekintett, megvizsgált és megismert állapotban veszi azt át. A terület állagával, állapotával kapcsolatban észrevétele, kifogása nincs. Kölcsönvevő a terület megváltoztatását, felújítás, beruházás jellegű, közműfejlesztést igénylő változásokat – az 1. pontban foglaltakon túl - csak a Kölcsönadó előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdhet.

A használati jog át nem ruházható, az ingatlan használatba nem adható!

Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlant a Kölcsönadó a jelen szerződés aláírásakor meglévő állapotnak megfelelő állapotban köteles a szerződés aláírását követő 30 napon belül a Kölcsönvevő birtokába adni, melynek megtörténtéről külön jegyzőkönyvet vesznek fel. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kölcsönvevő a birtokbaadás napjától viseli az ingatlan terheit, ill. szedi hasznait.

A Kölcsönvevő a használatában lévő ingatlanrészt kizárólag jelen szerződésben szabályozott módon használhatja úgy, hogy nem zavarhatja az ingatlanon működő más rendeltetésű építmény (üzlet) működését, feladatellátását.

 

3.                  A jogviszony fennállása alatt a Kölcsönvevő köteles az átadásra kerülő terület állagmegóvásáról, rendszeres javításáról, karbantartásáról a környezet tisztántartásáról gondoskodni saját költségén. A használatba vett ingatlan tisztántartása (takarítás, hó eltakarítás, síkosság mentesítés, utcaseprés, szemétszállítás, stb.) saját költségén szintén a Kölcsönvevő feladata.

 

 1.             Kölcsönvevő a tevékenysége gyakorlása során köteles a vonatkozó általános előírásokat, jogszabályokat, valamint az egyéb vonatkozó szabályokat betartani.

Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönvevő az ingatlanrész közhasználati céljai érdekében átalakítási, beruházási, felújítási és növénytelepítési munkákat végezhet. A Kölcsönvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel (így különösen: utcabútor, köztéri szobor) ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet. A szerződés megszűnése esetén külön megállapodásban rendezik ezek elvitelére vonatkozó feltételekről. A Tulajdonos az ingatlanrészen lévő, a Kölcsönvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.

 

 1. Jelen felek kijelentik, hogy a ingatlanon semminemű közmű nincs, melyre vonatkozóan az Kölcsönvevőnek fizetési kötelezettsége keletkezne.

 

 1. A haszonkölcsön szerződés megszűnése, vagy megszüntetése:

6.1.            Felek megállapodnak, hogy jelen haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel bármikor egyeztetett időpontban a szükséges elszámolás és teljesítés mellett megszüntethetik.

 • Rendes felmondással írásbeli közlés mellett bármelyik fél — 90 napos felmondási idő mellett — jogosult egyoldalúan, indokolás nélkül felmondani a haszonkölcsön szerződést, mely határidő leteltével a haszonkölcsön szerződés megszűnik, és a Kölcsönvevő a ingatlant megvédett, rendeltetésszerű, az átvételnek megfelelő állapotban tartozik visszaszolgáltatni.

 

 1.             Felek megállapodnak, hogy a haszonkölcsön szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Kölcsönvevő köteles a ingatlant kiüríteni elhelyezési, kártalanítási (kárpótlási) és egyéb igény nélkül.

 

 1. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés megkötése kapcsán, vagy a haszonkölcsön szerződés megkötése folyamán egymás vonatkozásában birtokukba jutott adatokat, információkat és tapasztalatokat üzleti titoknak tekintik és gondoskodnak róla, hogy az érintett fél hozzájárulása nélkül arra jogosulatlan személy tudomására ne jusson.

 

 1. Felek az egymással szembeni jognyilatkozataik érvényességét írásbeli közléshez kötik.

·      Felek megállapodnak, hogy a jogkövetkezményt előidéző közlést egymással az átvétel igazolása ellenében közlik. (aláírás, tértivevény, stb.)

·      A felmondás írásbeli közlése esetén, ha az ajánlott postai küldemény ”nem kereste” ”ismeretlen”, ”elköltözött”jelzéssel érkezik vissza, úgy a feladóhoz történt visszaérkezés napját tekintik a közlés elfogadott kézbesítési napjának.

·      Ilyen esetben egyszerű, (un.”sima”) postai levél útján kell tájékoztatni a jelen szerződésben megjelölt ingatlan címére a másik felet a levél másolatának megküldése mellett a kézbesítés beálltáról és a jognyilatkozat tartalmáról.

·      Felek kölcsönösen vállalják, hogy a jelen szerződésben megjelölt értesítési címüktől eltérő postacímeiket haladéktalanul tartoznak egymással írásban közölni.

·      Egyebekben a jelen szerződés kapcsán az írásbeli értesítésekre vonatkozó kikötések esetében amennyiben a közvetlen iratátadás nem lenne megvalósítható, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

            Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozataikat az alábbi címekre küldik:

            Kölcsönadó:                 Tó-CooP Zrt. 2484. Gárdony-Agárd, Gesztenye sor 17/A.

            Kölcsönvevő:                Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár Budai út 13.

 

 1.             Jelen szerződés megkötése kapcsán mindegyik fél viseli az Ő oldalán felmerülő költségeket.

 

 1. Szerződő felek egyezően kijelentik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitájukban a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék – értékhatártól függően - illetékességét kötik ki.

 

Jelen szerződésben nem, és/vagy eltérően nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely pontja és/vagy kikötése érvénytelen lenne, az a szerződés további rendelkezéseit nem érinti.

 

Jelen 3 oldalból álló szerződést a felek, annak gondos elolvasása, valamint tartalmának közös és egybehangzó értelmezése után, mint befolyásmentes szabad akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg, illetve az önálló aláírásra felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag aláírják 5 eredeti példányban.

 

Gárdony, 2017. év ……….. hó……. nap.              Martonvásár, 2017. év …………..hó …. nap

 

 

 

………………………………..                          ………………………………….

Kölcsönadó                                                            Kölcsönvevő