Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

185/2017. (8. 29.) a Martonvásár, 1715/1 (telekosztást követően várhatóan 1715/14) hrsz-úbeépítetlen terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról,valamint bérleti szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

185/2017. (VIII. 29.) határozata

a Martonvásár, 1715/1 (telekosztást követően várhatóan 1715/14) hrsz-ú

beépítetlen terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról,

valamint bérleti szerződés megkötéséről

 

1.)             Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a Bíráló Bizottság javaslatával összhangban - úgy határoz, hogy a Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú ingatlan megosztását követő ingatlanrész (telekosztást követően várhatóan 1715/14 hrsz-ú ingatlan) értékesítésére kiírt pályázati eljárást (a továbbiakban: pályázati eljárás) eredményesnek nyilvánítja.

2.)             A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként – az ingatlan értékbecslés eredményétől függően, a pályázati felhívás 14/e. pontjában foglalt feltétel bekövetkezésével összhangban – a MIRROTRON Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33., cg. 01-09-077901, a továbbiakban: Társaság) 50.000.000.-Ft összegű, a határozat 1. mellékletét képező ajánlatát fogadja el.

3.)             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.) pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel a szükséges egyeztetéseket folytassa le és az adásvételi szerződést – amennyiben az ingatlan értékbecslés szerinti értéke nem haladja meg az ajánlati árat - a pályázati kiírásban és jelen határozatban foglalt feltételeknek megfelelően kösse meg, illetőleg az adás-vételi szerződés tervezetét – amennyiben az adásvételi szerződés előkészítését megelőző egyeztetési eljárás során a pályázati kiírásban és jelen határozatban foglalt feltételeket érintően lényeges tartalmi elemre vonatkozó módosítási igény merül fel a felek részéről - szükség szerint terjessze a Képviselő-testület elé.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:             1-2.) pont – azonnal, 3.) pont – soros ülés