Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

181/2017. (8. 29.) az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóiskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

181/2017. (VIII. 29.) határozata

az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó

iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város közigazgatási területén 2017. szeptember 1. napjától az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására – amely magában foglalja az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti ellátások biztosítását nevelési-oktatási intézményekben (óvodák és iskolák) – megállapodást köt a Szent László Katolikus Óvodával (2462 Martonvásár, Váci Mihály utca 2/A.) és annak fenntartójával, a Székesfehérvári Egyházmegyével.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

 

181/2017. (VIII. 29.) határozat melléklete:

 

„MEGÁLLAPODÁS

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

 

mely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.), képviseli: dr. Szabó Tibor, polgármester, mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató),

 

másrészről a Szent László Katolikus Óvoda, (2462 Martonvásár, Váci Mihály utca 2/A.), OM azonosító: …), képviseli: Jakabné Pátkai Júlia Éva óvodavezető, (továbbiakban: Óvoda),

és a fenntartó képviseletében a Székesfehérvári Egyházmegye (8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.), képviseli: Spányi Antal megyéspüspök, (továbbiakban: Egyházmegye)

 

az alábbi helyen, időben és tartalommal a Felek közösen, egyező akarattal a következőkről állapodnak meg:

 

 1. Az iskolaorvos és a területi védőnő a Szolgáltató megbízása alapján ellátja - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerint, és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltak alapján összeállított éves munkaterv (1. függelék) szerinti iskola-egészségügyi, illetőleg a területi védőnői feladatokat a Martonvásár közigazgatási területén működő Óvodában.
 1. A feladatokat előre egyeztetett időpontban kell elvégezni és az éves munkaterv szerint ütemezni. A feladatellátás helye: az Óvoda erre kijelölt helyisége.
 2. A feladat ellátására vonatkozó finanszírozási szerződést a Szolgáltató köti meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. A finanszírozás alapját képező létszám adatokat az Óvoda a Szolgáltató felé biztosítja, a Szolgáltató a létszám adatot és az ellátásra jutó normatívát az iskolaorvossal és a területi védőnővel változás esetén közli.
 3. A Szolgáltató a teljes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási összeget átengedi az iskolaorvos részére. Az összeg tartalmazza a munkadíjat és annak járulékait is. A díj átutalásra kerül az iskolaorvos részére, számla ellenében a tárgyhót követő hó 10. napjáig. A területi védőnő közalkalmazotti viszony keretében látja el feladatát.
 4. Jelen megállapodásban foglaltakat 2017. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. A megállapodás megszüntetését bármely fél kezdeményezheti. A megállapodás módosítására kerül sor vonatkozó jogszabályváltozás esetén.
 5. A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitákat elsődlegesen nem terelik jogi útra, azt egyeztetéssel igyekeznek megoldani.

 

Martonvásár, 2017.  ...

 

                               ………………………………                                                           …………………………….

                           Jakabné Pátkai Júlia Éva                                                          Dr. Szabó Tibor

                                     óvodavezető                                                                      polgármester

                       Szent László Katolikus Óvoda                                   Martonvásár Város Önkormányzata

 

…………………………….

Spányi Antal

megyéspüspök

Székesfehérvári Egyházmegye

 

1. függelék

 

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ÉVES MUNKATERV

 

A feladatok a következőkre terjednek ki havi bontásban:

 1. Augusztus:

Elsősegély ládák ellenőrzése, feltöltése, Udvar, épület higiénéjének, balesetmentességének ellenőrzése, Munkaterv elkészítése, Névsorok kikérése

 1. Szeptember:

Pediculosis és scabies szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Gyógytestnevelésre javasolt gyermekek orvosi javaslatának adminisztrációja

 1. Október:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 4 csoportnak az egészséges táplálkozásról, Állatok világnapja rendezvényének segítése

 1. November:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása a személyi higiéniáról 4 csoportnak

 1. December:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, egészségnevelő előadások tartása személyi higiéniáról 4 csoportban

 1. Január:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása egészséges táplálkozásról 4 csoportban

 1. Február:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 2 csoport egészséges táplálkozás, 2 csoport személyi higiéniáról

 1. Március:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 3 csoportnak stressz oldás, mozgás fontossága

 1. Április:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 4 csoportnak baleset-megelőzés témában

 1. Május:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra, Egészségnevelő előadások tartása 2 csoportnak környezetvédelemről, Következő tanévre a gyógytestnevelésre javasolt gyermekek csoportbeosztásának elkészítése.

 1. Június:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra

 1. Július:

Pediculosis szűrése minden csoportban, Egészségnevelő előadások egyeztetése, Higiénié ellenőrzése, Étlap áttekintése, szükség esetén javaslattétel a változtatásra