Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

178/2017. (7. 18.) közterületek elnevezéséről szóló 80/2017. (III.28.) határozata módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

178/2017. (VII.18.) határozata

közterületek elnevezéséről szóló 80/2017. (III.28.) határozata módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 80/2017. (III.28.) határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3.) A Képviselő-testület a Dózsa György út és Brunszvik út elnevezésének tisztázása érdekében úgy határoz, hogy a jelenleg 1075 helyrajzi számú, a Magyar Állam tulajdonát képező és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében álló országos mellékutat érintően telekosztást kezdeményez. Ezt követően a Budai út és a Kodály utca közötti szakasz elnevezését (1075/3 hrsz.) Beethoven útként, a Kodály Zoltán u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. közötti szakasz (1075/2 hrsz.) elnevezését Brunszvik útként állapítja meg.”

2.)   A Képviselő-testület egyidejűleg úgy határoz, hogy a 80/2017. (III.28.) határozatának 1. melléklet 6. sorában a „1075/1 hrsz.” szövegrész helyébe a „1075/3 hrsz.” szövegrész kerül.

3.)   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően terjessze be kérelmét a telekalakításra vonatkozó hozzájárulásért.

4.)   A Képviselő-testület úgy határoz, hogy – a 3.) pont szerinti telekalakítási kérelem átvezetését követően - kezdeményezi a jelenlegi Dózsa György út (leendő Beethoven út) és Brunszvik út mindkét oldala zöldterületének és gyalogos felületének leválasztását és tulajdonosi átvételét, egyben felhatalmazza a polgármestert , hogy az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos