Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

59/2010. (3. 30.) Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft fellebbezéséről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

59/2010. (III. 30.) sz. határozata

 

Tárgy: Harmónia –Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft fellebbezése Martonvásár Város Polgármesterének 855-2/2010. sz. köztemetés iránti kérelmet elutasító határozata ellen

 

Martonvásár Város Képviselő-testülete, mint II. fokon eljáró szerv Martonvásár Város Polgármesterének köztemetés iránti kérelmet elutasító határozatát

 

helyben hagyja

és ezzel egyidejüleg a Harmónia –Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft

 

fellebbezését elutasítja.

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Martonvásár Város Képviselő-testülete által hozott határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Székesfehérvári Városi Bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A keresetet Martonvásár Város önkormányzata ellen kell benyújtani.

 

Indokolás

 

A Harmónia –Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. Igazgatója Varga Zoltán  2010. február 26. napján Markovits Mihály köztemetését kérte, arra hivatkozással, hogy az elhunytnak temetésre köteles hozzátartozója nem volt.

Markovits Mihály 2006. május 26-től élt a Harmónia idősek otthonában. A kérelem mellé csatolt ellátási megállapodás módosítás 2007. október 19. napján kelt. A csatolt megállapodás 5. pontja kimondja, a gondozó által nyújtott szolgáltatások körét, az o/ alponban szabályozva a temetést: „anyagi fedezet és hozzátartozók hiányában az illő módon történő eltemetés”

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése szerint „a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonkét munkanapon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.”

 

Fentiek alapján a köztemetésre irányuló kérelmet Martonvásár Város Polgármestere 2010. március 03. napján elutasította.

Az elutasító határozatot 2010. 03.04. napján vette át Szabados Anita, a Harmónia Kft megbízottja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőn belül, 2010. 03. 16-án a döntést Varga Zoltán megfellebbezte azzal az indokkal, hogy az általa a kérelem mellé csatolt „Ellátási megállapodás módosítás” 2009. október 27- én hatályát vesztette és adminisztrációs hiba folytán került a kérelem mellé.

Varga Zoltán a fellebbezése mellé csatolt egy új, 2009. 10. 27. napján kelt „Megállapodást”, mely már nem rendelkezik a gondozó temetési kötelezettségéről.

 

A 2010. március 04 - én kelt elutasító határozat a rendelkezésre álló adatok alapján a jogszabályoknak megfelelő volt.

 

A döntés a fenti jogszabályhelyeken alapul. A Képviselő-testület illetékességét és hatáskörét az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 11.§ (2) bekezdése, állapítja meg.

A felülvizsgálat lehetőségét a 1990. évi LXV törvény 11.§ (3) bekezdése állapítja meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:   polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal