Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

51/2010. (3. 30.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

51/2010. (III. 30.) határozata

 

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló, Martonvásár 1236/3. hrsz-ú és a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, Martonvásár 1224. hrsz-ú ingatlanok cseréje tárgyában a határozat melléklete szerinti szerződést jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

51/2010. (III. 30.) határozat melléklete

 

Csereszerződés

 

Amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata ( 2462 Martonvásár, Budai u. 13. képv.: Kiss Gábor polgármester (törzsszáma: 15362931-8411-321-07 adószám:15362931-2-07) mint I. számú cserélő fél valamint

 

másrészről Fejér Megyei Önkormányzat ( 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. képv.: törzsszáma: adószám: ) mint II. számú cserélő fél között az alábbi helyen és napon a következő feltételekkel:

 

1.               I. Számú cserélő fél kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a

·        Martonvásár belterületi 1236/3 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1452 m2 területű ingatlan.

II. számú cserélő fél kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a

·        Martonvásár belterületi 1224 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű 1452 m2 területű ingatlan.

 

2.               A felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokat elcserélik egymással, a feljogosító képviselő testületi határozat száma............., közgyűlési határozat száma......... Ezen határozatok kivonatát jelen szerződéshez csatolják a felek.

 

3.               I. számú cserélő fél jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy II. számú cserélő fél tulajdonjogát a martonvásári 1236/3 hrsz.-ú ingatlan 1/1 -ed része tekintetében csere jogcímén az ingatlan nyilvántartásba bejegyezzék I. számú cserélő fél tulajdonjogának egyidejű törlése mellett. II. Számú cserélő fél kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a I. számú cserélő fél tulajdonjogát a martonvásári 1224 hrsz-ú ingatlan 1/1 -ed része tekintetében csere jogcímén az ingatlan nyilvántartásba bejegyezzék II. számú cserélő fél tulajdonjogának egyidejű törlése mellett.

 

4.       Szerződő felek kijelentik, hogy az ingatlanok értékét kölcsönösen azonos értékűnek állapítják meg, azzal, hogy az ingatlanok értékét a jelenlegi állapotában és tartozékaival kölcsönösen 6.400.000,-Ft-ban állapítják meg, és ennek alapján értékkiegyenlítést nem fizetnek.

 

5.               Szerződő felek kijelentik, hogy az ingatlanok per igény és tehermentesek és ezért szavatolnak.

 

6.               Szerződő felek egyezően kijelentik, hogy már birtoklás jogában a cserét lefolytatták 2009. májusában, így erről rendelkezni nem kell.

 

7.               Jelen szerződéssel kapcsolatos költséget és illetéket Martonvásár Város Önkormányzata viseli.

8.               Szerződő felek kijelentik, hogy a cserélő felek magyarországi települési illetve megyei önkormányzatok.

 

9.               Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák Péterné dr. Szeghy Edina ügyvédet (2462 Martonvásár, Malom u. 6. Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagja lajstromszáma: 345. ) , hogy jelen szerződés átvezetésével kapcsolatban a Földhivatalnál eljárjon.

 

 

Jelen szerződés 5 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült és azt a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás után aláírták. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Kelt Martonvásár, 2010. március … ..napján

 

 

…..............................................

Martonvásár Város Önkormányzata

képv.: Kiss Gábor

I. számú cserélő fél

 

 

…................................................

Fejér megyei Önkormányzat

képv:

II. számú cserélő fél

 

 

 

1.               Szerkesztettem és ellenjegyzem : Péterné dr. Szeghy Edina ügyvéd

2010. március …... napján