Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

57/2017. (3. 7.) Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére támogatás nyújtása működésének átmeneti fenntartása céljából

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

57/2017. (III. 7.) határozata

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére

támogatás nyújtása működésének átmeneti fenntartása céljából

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 500.000,- Ft, célzott visszatérítendő támogatást nyújt a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesületnek, működésének átmeneti fenntartása céljából.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti támogatási szerződést a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülettel az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően aláírja.

3.) A Képviselő-testület felkéri az Egyesület képviselőjét, hogy amennyiben az önkormányzat által támogatott célhoz szükséges forrásokat az előterjesztésben foglaltak szerint határidőben nem vagy nem teljes egészében kapja meg, és így nem tud eleget tenni visszafizetési kötelezettségének, nyújtson be a Képviselő-testület felé támogatás-módosítási kérelmet.

 

A döntés végrehajtásáért felelős:   1.-2. pont – polgármester,

3. pont – egyesület képviselője

A döntés végrehajtásának határideje:      1. pont – azonnal, 2. pont – 2017.03.14.

                                                                       3. pont – 2017. december 31.

 

 

57/2017. (III. 7.) határozati javaslat melléklete:

 

„Szerződés száma: ……………………/2017.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., képviselő: dr. Szabó Tibor, polgármester) (a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület, (székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 2., képviseli: Bechtold Tamás elnök, adószám: 18217847-1-07) továbbiakban Egyesület

 

között az alábbiak szerint:

 

együttesen Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2473 Vál, Vajda János u. 2.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Bechtold Tamás elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

B3 TAKARÉK Szövetkezet 57800040-10050848

Adóigazgatási azonosító száma:

18217847-1-07

Telefon száma:

06 30 331 9645

E-mail címe:

polgarmester@val.hu

Bírósági nyilvántartási száma:                    

0700/Pk.60078/2008

 

1. Támogatott feladata

1.1.   Támogató a Támogatottat a működése fenntartása és ehhez kapcsolódóan a B3 Takarék Szövetkezetnél fennálló 8.000.000.- Ft összegű rulírozó hitel visszafizetése céljából támogatja.

 

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy Támogatottnak 500.000,- Ft, azaz ötszázezer Forint támogatást nyújt.

2.2.   A támogatás formája: célzott visszatérítendő támogatás.

 

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

3.3.   A támogatás ütemezése: Támogató a Támogatott részére a támogatást 2017. március 16. napjáig fizeti ki, amennyiben a Támogatottnak ezen időpontban a Támogató felé fennálló tartozása, visszafizetési kötelezettsége nincs.

        

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:    Dr. Szabó Tibor, polgármester

b) Támogatott képviseletében: Bechtold Tamás, elnök

 

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: 2017. január 1.

         végső határideje:  2017. december 31.

5.2/A A támogatás visszafizetésének időpontja: legkésőbb 2017. december 31.

5.2/B Az 5.2./A pontban meghatározott visszafizetési határidőig a támogatás összegére Támogató kamatot nem számol fel. Ezeket követően történő visszafizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számolja fel a késedelembe esett napokra.

5.3    A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel és fizeti vissza.

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

         A beszámoló benyújtási határideje: 2017. december 31.

5.6.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.7.   Támogatott az 5.4. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítéséről.

5.8. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők.

5.9.   A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb a támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártáig.

5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os egyösszegű visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.-53/A. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 99. §-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

5.12. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a Támogatottnak azonnali visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.10. pont szerinti feltételek mellett.

5.13. A visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékként a Támogatott fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítását, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt írja elő Támogatott részére.

 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1.   A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

6.2  .  Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy

a.)     megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b.)     részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c.)     kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d.)     az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.

 

7.     A szerződés megszűnése

7.1.   A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.

7.2.   Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 96. §-ában foglalt okok miatt, különösen, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:

a.)     a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;

b.)     a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;

c.)     a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocsátja rendelkezésre;

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1.   Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs.

8.2.   Támogatott aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás azonnal visszakövetelhető, visszatartható.

8.3. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk és csatolt dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

8.4. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozóan ezzel egyidejűleg máshonnan támogatásban nem részesül.

8.5. Támogatott kijelenti, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

8.6. Támogatott kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

8.7. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltak szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

8.8.   Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét teljesíti, és vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait e rendeletben, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

8.9. Támogatott az 5.13. pontban foglalt biztosítékot legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítania, és annak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

8.10. Támogatott a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal

 

            rendelkezik                                                                nem rendelkezik.

 

8.11. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.

8.12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV.29.) számú rendelete.

8.13. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba.

8.14. A szerződés 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2017. március „……”.

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi és jogi ellenjegyző