Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

143/2017. (5. 30.) a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. I.-III. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

143/2017. (V. 30.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. I.-III. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a Kft. 2017. I.-III. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolót – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi üzleti terv módosítására vonatkozó javaslatot a féléves beszámolóval egyidejűleg terjessze elő.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: általános alpolgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

143/2017. (V. 30.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. I.-III. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a Kft. 2017. I.-III. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolót – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi üzleti terv módosítására vonatkozó javaslatot a féléves beszámolóval egyidejűleg terjessze elő.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: általános alpolgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

 

 

 


143/2017. (V. 30.) határozat melléklete:

Martongazda Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

 

Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.

 

2017. 01 – 03. havi

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2017. május 22.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Vörös Péter

                                                                                                                       ügyvezető

 


 

 

BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉGRŐL

 

 RÉSZLETES PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS

 

Az elszámolási időszak: 2017. január 01 – március 31.

 

A tájékoztató tartalmaz minden olyan feladatot, amelyek szerepeltek az előzetes költségvetés tervezetben, valamint az olyan elvégzett munkákat is, melyek nem voltak tervezve, de a város fejlesztése, a működés fenntartása, illetve a lakossági közérzet javítása miatt kerültek elvégzésre a karbantartási feladatokra elkülönített összegekből, valamint egyéb az Önkormányzattól kapott pénzeszközből vagy más átcsoportosított forrásokból. A március hónapban megérkezett az FB elnök tiszteletdíjának különbözete (1 408eFt), melyet az elfogadott üzleti terv már tartalmaz. A harmadik hóig a városi intézményi bérbeadásokból származó bevételek 2017. év elejétől elmaradt arányosított összegei nem érkeztek meg. A kiadások és bevételek részletezése táblázatok a 2017. 03. 28-án elfogadott éves üzleti terv, illetve I.-III. havi tény értékeket tartalmazzák és a teljesítés dátuma szerint könyvelt tételeket tartalmazzák. A tulajdonostól átvett források a terv szerint érkeztek, a hideg tél azonban felülírta a számításainkat. A Sportközpont és a Sportcsarnok tavalyról áthúzódó és idén fizetendő rezsi számlái jelentős többlet-terhelésként (4 116 eFt) jelentkeztek. A KLIK fizetési fegyelme sajnos kevéssé teljesül, gyakran késik az utalás. A számlákat, fizetéseket és a járulékokat határidőre utaltuk, ám ehhez félhónapnyi előrefizetést kellett kérnünk a tulajdonos által biztosított éves működési keretből. Tulajdonosi elvárásra jelentősen visszafogott túlóra kalkuláció került az idei tervbe, melyet munkaidőért pihenőidő biztosításával tudtunk betartani. A kiadások többletének forrását a nyitókészlet, az előreutalt működési hozzájárulás és a számlás bevételek biztosították.

 

A felmerülő költségek konkrét költséghelyen szerepelnek, míg azon cég működéséből következő személyi és általános költségek, melyek minden tevékenységhez kapcsolódnak, az egyes költséghelyekre az időráfordítással arányosítva kerültek felosztásra. Ezek, a teljesség igénye nélkül: az irodai dolgozók, könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó, jogász, üzemorvos, továbbképzés, telephelyi (villany, gáz, víz, szippantás, riasztó, rágcsálóirtás, tűz-, és villámvédelem), üzemeltetési és fenntartási (járművek és gépjárművek, fénymásoló, nyomtató, telefon, internet, számítógépes hálózat működtetése, karbantartása, javítása, vizsgáztatása), postai, biztosítási, banki, illeték, kamarai tagsági, munkavédelmi költségek.

 

 

A költséghelyeken szereplő kiadást a főbb tételek kiemelésével mutatjuk be.

 

Városüzemeltetés

 

 A települési hulladék gazdálkodás jelentős erőforrásokat köt le. Folyamatosan nő a településen kihelyezett szemétgyűjtők száma, de így sem tudunk lépést tartani a kommunális szemét szabálytalan elhelyezőivel. A hulladék gazdálkodás személyi költsége 1 043 eFt volt, téli síkosság-mentesítésre 621 eFt, cégköltségre 465 eFt ment el. Jelentős költség Erdőhát szennyvizének szippantása, az elavult csőrendszer tisztítása.

 

 Az út, járda karbantartás területén a személyi költség 692 eFt, a cégköltség 651 eFt, az anyagköltség 478 eFt.

 

 A köztemető fenntartása kapcsán az üzemeltetésre költöttük a legtöbbet (715 eFt). Gépjárművek: tőketörlesztés 458 eFt, kamatok 59 eFt, anyag és alkatrész 198 eFt. Személyi költség 710 eFt, cégköltség 651 eFt. A lakossági igények alapján mintegy 1 002 eFt bevételt realizáltunk a sírhely megváltásból, gondozásból, temetéshez kapcsolódó szolgáltatásból és a fenntartási hozzájárulásból.

 

 A helyi közösségi közlekedés jelentős kiadása személyi jellegű (1 019 eFt). A gépjármű fenntartás költsége 799 eFt, a cégköltség 558 eFt. Emellett sikerült 210 eFt bevételt elérni a menetrendszerű tevékenység utas oldali ellentételezéséből.

 

 A közvilágítás üzemeltetése és karbantartása során a villamos áram fogyasztásra 2 090 eFt, a karbantartásra 456 eFt összértékű számlák érkeztek. A rendszerhasználati díjra nem érkezett számla.

 

 A zöldterület kezelés igen munkaerő-igényes tevékenység: 2 497 eFt személyi jellegű ráfordítás, 744 eFt cégköltség 113 eFt szállításra és 30 eFt kaszálásra fordított anyagköltség jellemzi. A tulajdonos döntése értelmében 2016. év júniusától a Martongazda Nonprofit Kft. nem végezhet külső megrendelésre zöldterület kezelést, út és járdakarbantartást, hulladékgazdálkodást és nem adhatja bérbe az önkormányzati tulajdonú ingatlanok területét ruhaárusítás céljára. A fenti tevékenységekből 2015. évben 1 882 eFt bevétel származott, így a kiesés jelentős. A közfoglalkoztatotti létszám drámai csökkenése következtében a dolgozóink nehezen bírkóznak meg az egyre növekvő területű (önkormányzati kezelésű) növényi kultúrával. Így nincs remény arra, hogy felszabaduló időben a lakosságnak végezhessünk munkát. Korábban kötött szerződés szerint vállalkozásoknak végzett zöldterület gondozás, faápolás bevételei csupán 52 eFt-tal járulnak hozzá a vállalkozási bevételhez.

 

 A városgazdálkodás soron jelentkezik a közkifolyók 19 eFt-os költsége és 744 eFt cégköltség. Folyamatos a civil szervezetek támogatása.

 

 

 

Városfejlesztés

 

 A Fejérvíz Zrt. által végzett geodéziai mérés költsége 12 eFt, a cégköltség 744 eFt.

 

 

Vagyonkezelés

 

 Az ingatlanvagyon kezelése és működtetése jelentős anyagi erőforrásokat igényel (953 eFt karbantartás és rezsi, 279 eFt cégköltség). A tárolókapacitás bérlése206 eFt. A bérbeadás (1 389 eFt) legerősebb bázisát a Tsz udvar és a gyermekorvosi lakás adja úgy, hogy a gyermekorvos lényegében csak a rezsijét fizeti.

 

 

 

Intézmény-üzemeltetés

 

 A Sportlétesítményeknél számottevő többletkiadást a hideg tél energia igénye jelentett. A Sportközpont átírásáig jelentkező, nem tervezett rezsiköltsége 830 eFt, a takarítás 315 eFt, karbantartás és rendezvénykiszolgálás 88 eFt, cégköltség 93 eFt. A Sportcsarnok áramköltsége 674 eFt, a takarítás költsége (porszívó és felmosógép beszerzéssel) 2 322 eFt, a karbantartás-ügyelet-rendezvénykiszolgálás költsége 1 121 eFt, a cégköltség 47 eFt. A KLIK szerződés szerint 3 936 eFt-ot utalt át, így az egyenleg -160 eFt.

 

 A Polgármesteri Hivatal presztízsértékű, kiemelt közintézményünk. Legnagyobb költsége a takarítás, kézbesítés, karbantartás és rendezvény kiszolgálás bérköltsége (1 515 eFt), a cégköltség 372 eFt, a takarítás dologi kiadása 69 eFt. Eddig 407 eFt a földgáz ára, a karbantartás dologi kiadás 271 eFt, a víz és csatorna 49 eFt. A szolár rendszernek köszönhetően az áramfogyasztás költsége 39 eFt. A felújítás költségeire beérkezett 300 eFt előleg.

 

 A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő jelentősebb költsége a földgáz (753 eFt), a cégköltség (372 eFt), a takarítás és karbantartás bérköltsége (407 eFt), a víz és csatornaszolgáltatás (57 eFt), és az áram (68 eFt). A rezsiköltségekből Tordas Község Önkormányzata mintegy 42 eFt-ot térített meg.

 

 A védőnői helyiségekben a cégköltség 279 eFt, a takarítás dologi kiadása és bérköltsége 80 eFt, a karbantartás dologi kiadása és bérköltsége 154 eFt, a hulladékszállítás 5 eFt.

 

 Az orvosi rendelőben a földgáz fogyasztás költsége 490 eFt, az épület karbantartási költsége 383 eFt. A cégköltség 279 eFt, a veszélyes és egyéb hulladékszállítás 25 eFt. A rezsiköltségből az orvosok 46 eFt-ot térítettek meg.

 

 A Beethoven Általános Iskola a legdrágábban fenntartható közintézmény Martonvásáron. Az áthúzódó és Járási Hivatal földgáz költség 3 238 eFt, az idei hőszolgáltatás 6 304 eFt. Az áthúzódó áramköltség 286 eFt, az idei továbbszámlázott áram, víz, csatorna és hulladékszállítási költség 939 eFt. A Járási Hivatal takarítása 473 eFt, karbantartása 75 eFt, cégköltsége 47 eFt. A karbantartók 8 eFt, a takarítók 84 eFt, az egyéb szolgáltatások (rendezvény kiszolgálás, fűtésrendszer javítás) 897 eFt kiadást jelentenek. A Járásközpont szerződés szerint megtérített a rezsiköltségből 586 eFt-ot, a KLIK átutalt 11 438 eFt-ot, így az egyenleg -5 eFt.

 

 A Művészeti Iskola áthúzódó gázköltsége 1 048 eFt, a hőszolgáltatásé 689 eFt, a karbantartás és rendezvény kiszolgálás humánköltsége 912 eFt, a cégköltség 279 eFt, a hulladékszállítás költsége 45 eFt. A felújítás ellenértékeként beérkezett 270 eFt, a KLIK szerződés szerint utalt 2 633 eFt-ot, így az egyenleg 437 eFt.

 

 A Brunszvik Teréz Óvodában szinte napi szintű a karbantartási igény, ennek és a rendezvény kiszolgálásnak várható humánköltsége 1 046 eFt, a földgáz 2 042 eFt, a cégköltség 558 eFt, a karbantartás 77 eFt. A régi szárny egyik vizesblokkját teljesen fel kellett újítani, elszámolása később lesz. A víz és csatornadíj 358 eFt, az áramköltség 287 eFt.

 

 A Brunszvik Beethoven Kulturális Központ működése jelentős költségekkel jár. A takarítás, karbantartás, kézbesítés, rendezvény szervezés és kiszolgálás humánköltsége 1 251 eFt, ez tartalmazza a hétközi, hétvégi és ünnepnapi rendezvények kiszolgálása miatti – esetleges – túlórák többletköltségét is. Az áram és földgáz költség értéke 286 eFt, ill. 914 eFt, a cégköltség 558 eFt, a jobb kihasználtság miatt takarítás és karbantartás dologi kiadása 420 eFt.

 

 Az Óvodamúzeum és Könyvtár meghatározó költsége a földgáz (470 eFt), a karbantartás (357 eFt), a takarítás (228 eFt) és a cégköltség (279 eFt), illetve az áramdíj (50 eFt) mellett.

 

 

 

 

Az első negyedévi mérleg szerint a gazdálkodás nyereséges, melyet az előre számlázott április havi KLIK szerződésben foglalt bevételnek köszönhetünk, melyre beérkező költségek április hóban kerülnek könyvelésre.

 

 

 


 

A Martongazda Nonprofit Kft gazdálkodása 2017. I.-III. hóban (értékek Ft-ban) I.

Szakfeladatok megnevezése

Önkormányzati bevételek

Kiadások

Egyenleg

2017. Inév terv

2017. mód

2017. Inévi tény

tény/               (terv+mód)

2017. Inévi terv

2017. mód

2017. Inévi tény

tény/               (terv+mód)

2017. Inévi tény (bev-kiad)

Városüzemeltetés (VÜ)

15 811 180

0

15 811 180

100%

15 811 180

0

16 084 707

102%

-273 528

 -Települési hulladék gazdálkodás

2 365 639

0

2 365 639

100%

2 365 639

0

2 525 819

107%

-160 180

 -Út, járda karbantartás

2 175 295

0

2 175 295

100%

2 175 295

0

1 820 753

84%

354 541

 -Köztemető fenntartása

1 661 135

0

1 661 135

100%

1 661 135

0

2 084 607

125%

-423 472

 -Helyi közösségi közlekedés

1 722 199

0

1 722 199

100%

1 722 199

0

2 376 228

138%

-654 029

 -Közvilágítás, karbantartás

2 753 743

0

2 753 743

100%

2 753 743

0

3 104 816

113%

-351 073

 -Zöldterület kezelés

4 055 262

0

4 055 262

100%

4 055 262

0

3 409 811

84%

645 452

 -Városgazdálkodás

1 077 907

0

1 077 907

100%

1 077 907

0

762 673

71%

315 234

Városfejlesztés (VÁF)

289 371

0

289 371

100%

289 371

0

291 124

101%

-1 753

Vagyonkezelés (VAK)

51 604

0

51 604

100%

51 604

0

1 438 150

2787%

-1 386 546

Intézményüzemeltetés (IÜ)

16 324 818

0

16 324 818

100%

16 324 818

0

36 781 246

225%

-20 456 428

 -Sportlétesítmények

929 308

0

929 308

100%

929 308

0

5 499 660

592%

-4 570 352

 -MVÖ épületeinek üzemeltetése

15 395 510

0

15 395 510

100%

15 395 510

0

31 281 586

203%

-15 886 076

1

Polgármesteri Hivatal

2 013 498

0

2 013 498

100%

2 013 498

0

2 739 397

136%

-725 900

2

Gyermekorvosi rendelő/fogorvos

1 521 633

0

1 521 633

100%

1 521 633

0

1 696 333

111%

-174 700

3

Védőnői helyiségek

932 834

0

932 834

100%

932 834

0

741 570

79%

191 264

4

Orvosi rendelő

1 225 487

0

1 225 487

100%

1 225 487

0

1 236 451

101%

-10 964

5

Járási hiv+iskola udvar

429 492

0

429 492

100%

429 492

0

12 459 638

2901%

-12 030 147

6

Malom+MG telephely

589 371

0

589 371

100%

589 371

0

3 056 618

519%

-2 467 246

7

Brunszvik Teréz Óvoda

3 630 635

0

3 630 635

100%

3 630 635

0

4 490 372

124%

-859 737

8

Brunszvik Beethoven Kult. Központ

3 547 098

0

3 547 098

100%

3 547 098

0

3 437 948

97%

109 150

9

Óvoda Múzeum és Könyvtár

1 505 461

0

1 505 461

100%

1 505 461

0

1 423 259

95%

82 203

(VÜ)+(VÁF)+(VAK)+(IÜ) összesen

32 476 972

0

32 476 972

100%

32 476 972

0

54 595 227

168%

-22 118 254

 

A Martongazda Nonprofit Kft gazdálkodása 2017. I.-III. hóban (értékek Ft-ban) II.

Szakfeladatok megnevezése

Számlás bevételek

Áthozott önk. egyenleg

Számlás kiadások

Egyenleg

2017. Inévi terv

2017. mód

2017. Inévi tény

tény/               (terv+mód)

2017. Inévi tény       (bev-kiad)

Ráford. számlás bevételből

2017. évi terv (bev-kiad)

Városüzemeltetés (VÜ)

1 135 000

0

1 301 946

115%

-273 528

1 301 946

1 028 418

 -Települési hulladék gazdálkodás

0

0

38 100

-

-160 180

38 100

-122 080

 -Út, járda karbantartás

12 500

0

0

0%

354 541

0

354 541

 -Köztemető fenntartása

750 000

0

1 002 107

134%

-423 472

1 002 107

578 636

 -Helyi közösségi közlekedés

201 250

0

209 503

104%

-654 029

209 503

-444 526

 -Közvilágítás, karbantartás

0

0

0

-

-351 073

0

-351 073

 -Zöldterület kezelés

171 250

0

52 235

31%

645 452

52 235

697 687

 -Városgazdálkodás

0

0

0

-

315 234

0

315 234

Városfejlesztés (VÁF)

0

0

0

-

-1 753

0

-1 753

Vagyonkezelés (VAK)

1 355 072

0

1 389 329

103%

-1 386 546

1 389 329

2 783

Intézményüzemeltetés (IÜ)

18 495 763

0

19 297 252

104%

-20 456 428

19 297 252

-1 159 176

 -Sportlétesítmények

6 199 852

0

3 936 075

63%

-4 570 352

3 936 075

-634 277

 -MV Önkormányzata épületeinek üzemeltetése

12 295 911

0

15 361 177

125%

-15 886 076

15 361 177

-524 900

1

Polgármesteri Hivatal

0

0

300 000

-

-725 900

300 000

-425 899

2

Gyermekorvosi rendelő/fogorvos

47 305

0

41 643

88%

-174 700

41 643

-133 056

3

Védőnői helyiségek