Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

137/2017. (5. 30.) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

137/2017. (V. 30.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, a Társulás Elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2017. (V. 30.) határozatának 1. melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

 

A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai a társulási megállapodásban foglaltak szerint az alábbi feladatokat látják el a Társulás keretén belül:

  • egészségügyi tevékenység
  • szociális alapellátás
  • gyermekvédelmi alapellátás
  • köznevelési feladatok
  • belső ellenőri tevékenység
  • településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége

 

 

1.      A Társulás egészségügyi tevékenysége

 

1.1. A 2016. évben a továbbra is Társulás látta el a tagönkormányzatok közigazgatási területén a háziorvosi ügyeletet, Ercsi székhellyel és az érdi feladat-ellátási hely igénybevételének lehetőségével. A szolgáltatást az Inter-Ambulance Zrt. nyújtotta. A szolgáltatás nyújtására kötött szerződés módosítása – tekintettel a jogszabályváltozásokra, valamint a szolgáltató cég korábbi átalakulására – folyamatban van. A módosítások a szolgáltatás nyújtásának lényeges pontjait nem érintik.

 

 

2.      A Társulás szociális és gyermekjóléti tevékenysége

 

2.1. A Társulás a szociális és gyermekjóléti tevékenységét a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton keresztül végzi. Az intézmény igazgatója jogszabályi kötelem alapján minden évben részletesen beszámol a szociális és gyermekjóléti tevékenységükről, a 2015. évre vonatkozó beszámolóját a 2016. május 12-ei ülésen ismertette a Társulási Tanáccsal.

 

2.2. Jogszabályváltozás következtében 2016. január 1. napjától a családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosítása átszerveződött: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat biztosítása a települési önkormányzatok feladatkörébe tartozik, emellett a járásszékhely település köteles családsegítő és gyermekjóléti központot működtetni. A gyámhatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz került. A települési szintű szolgáltatásokat - Ercsi kivételével -, valamint a járási szintű szolgáltatásokat – Ercsire vonatkozóan is - a járás minden településére vonatkozóan a Szent László Völgye Segítő Szolgálat integrált intézményi keretek között végzi.

 

2.4.            Szintén jogszabályváltozás következtében 2017. január 1. napjától gyermekjóléti alapellátás feladatkörben a gyermekek napközbeni ellátását a családi napközi helyett - szintén a Segítő Szolgálat keretein belül - családi bölcsőde hálózat formájában biztosítja a Társulás. A bölcsődei ellátás társulási formában történő működtetésével kapcsolatban a társulási megállapodás módosításra került, továbbá a szükséges engedélyek beszerzése folyamatban van. A Társulás novemberi ülésén döntött a Segítő Szolgálat épülete átalakításának finanszírozási módjáról, továbbá a bölcsődével kapcsolatos építési munkálatok is megkezdődnek.

2.5. Baracska Község Önkormányzatának kezdeményezésére a Segítő Szolgálat által biztosított szociális étkeztetés ellátás 2017. január 1. napjától Baracska Község közigazgatási területére is kiterjed.

 

3.      A Társulás köznevelési tevékenysége

 

3.1. A Társulás a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda fenntartójaként végez köznevelési tevékenységet.

3.2.  

3.3. Az óvoda vezetőjének kérésére a 2015/2016. nevelési évről szóló beszámoló ismertetése a 2016. szeptemberi ülés napirendjébe került, amelyet a Tanács megfelelőnek tartott. Emellett az óvoda 2016/201. nevelési évről szóló munkatervét is megismerte a Tanács, amelyet szintén elfogadott.

3.4.  

3.5. A Köznevelési Bizottság a 2016. évben a közoktatással kapcsolatos előterjesztéseket véleményezve segítette a Társulási Tanács munkáját.

3.6.  

3.7. A Társulás köznevelési feladatain belül támogatást nyújt a Martonvásári Járásra kiterjedő ellátási körzettel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének fenntartásához, tekintettel arra, hogy az Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa és az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdés szerinti működtetője Martonvásár Város Önkormányzata.

 

 

4.      A Társulás belső ellenőri tevékenysége

 

4.1. A belső ellenőr beszámolt a Tanácsnak a 2015. évi tevékenységéről, amelyet a Tanács elfogadott. A 2016. évben a tervezettnek megfelelően zajlottak a belső ellenőri vizsgálatok. A Tanács 2015-ben döntött arról, hogy a Szent László Völgye Segítő Szolgálatban szükséges, terven kívüli ellenőrzést végezzen a belső ellenőr, amely vizsgálat eredményének figyelembevételével készített az intézményvezető intézkedési tervet.

 

 

5.      A Társulás településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége

 

5.1. Az területfejlesztés körében a Társulás tagjai az őket együttesen érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodtak meg.

 

5.2. A Társulás a tagönkormányzatok befizetéseiből tartalékot képez, amely a területfejlesztési célok megvalósítására is fordítható.

 

 

6.      Szakmai és adminisztratív feladatok

 

6.1. A Társulás számára továbbra is az állami támogatások és az önkormányzati hozzájárulások képezték a források jelentős részét. A pótlólagos források bevonására a Társulás és intézményei esetében továbbra sem volt lehetőség, az intézmények vezetői folytatták tervszerű és fegyelmezett gazdálkodásukat.

 

6.2.  A Társulás költségvetésére vonatkozó, éves munkatervnek megfelelő módosításokról és beszámolókról szóló előterjesztések az éves munkatervnek megfelelően elfogadásra a Tanács elé kerültek.

 

6.3. A Pénzügyi Bizottság a Társulás gazdálkodásával összefüggő előterjesztéseket minden alkalommal véleményezte.

 

6.4. A Társulási Tanács által hozott határidős feladatok végrehajtása határidőre megtörtént, az egyéb határozatokban foglalt döntések azonnal végrehajtásra kerültek, vagy végrehajtásuk folyamatos.

 

A Társulás a 2016. év során 10 alkalommal ülésezett, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 

Ülések időpontjai

Főbb napirendi pontok:

2016. január 14.

-        Szent László Völgye - Bóbita Óvoda felvételi időszakának jóváhagyása

-        Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetője megbízására

 

2016. február 11.

-        Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésére

-        Tájékoztató a Társulás és a Ráckeresztúr Község Önkormányzata között fennálló vitás kérdéssel kapcsolatban

-        Egyebek

-        Javaslat pályázat benyújtására szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése érdekében

 

2016. március 3.

-        Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakmai programjának módosítására a családsegítő és gyermekvédelmi rendszer 2016. január 1. napján életbe lépő változásaival összefüggésben

 

2016. május 12.

-        Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének III. módosítása

-        Beszámoló a Társulás 2015. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása, a 2015. évi pénzmaradvány megállapítása

-        A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységének beszámolója

-        Beszámoló a Társulás 2015. évi belső ellenőri tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről

-        A központi orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt. beszámolója a 2015. évről

-        2016. évi közbeszerzési terv elfogadása

-        Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi szakmai tevékenységéről

-        A Szent László Völgye Segítő Szolgálat térítési díjainak megállapítása

-        Javaslat pályázat benyújtására a Szent László Völgye – Bóbita óvoda épületének energetikai korszerűsítésére

2016. július 14.

-        Javaslat bölcsődei ellátás társulási formában történő biztosításáról

-        Javaslat főépítész társulási formában történő foglalkoztatásáról

-        Javaslat a Társulás és a Ráckeresztúr Község Önkormányzata között fennálló vitás kérdésből eredő tartozás miatt Baracska és Gyúró községek felé fennálló társulási visszafizetési kötelezettség rendezésére

2016. szeptember 15.

-        Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének I. módosítása

-        A Szent László Völgye Segítő Szolgálat alapító okiratának és szakmai programjának módosítása

-        Az Inter-Ambulance Zrt.-vel háziorvosi ügyelet ellátására kötött szerződés módosítása

-        Egyebek

-        Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolója

2016. szeptember 26.

-        Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak érvényesítésére

-        Javaslat a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda 2016/2017. nevelési éve munkatervének elfogadása

-        Beszámoló a Szent László Völgye – Bóbita Óvoda 2015/2016. éves nevelési évéről

-        Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és az Inter-Ambulance Zrt. között létrejött szolgáltatási megbízási szerződés módosítására

2016. november 10.

-        Javaslat három csoportszobás családi bölcsőde és a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye helyiségeinek kialakítására a szükséges épület-átalakításokkal, és az üzemeltetéshez szükséges első felszerelés beszerzésére

2016. december 2.

-        Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének II. módosítására

-        A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről szóló beszámolója

-        Javaslat a Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervére

-        Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat és a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda intézményvezetőinek bérrendezésére

-        Javaslat az „Apró talpak” Családi Bölcsőde Hálózat felvételi szabályzatára

-        Javaslat az „Apró talpak” Családi Bölcsőde Hálózat térítési díjára

-        Javaslat a társulási megállapodás módosítására

-        Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi munkatervére

-        Javaslat a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda baracskai székhely intézményének nyitvatartási rendjére

2016. december 15.

-        Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének koncepciójára