Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

134/2017. (5. 30.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

134/2017. (V. 30.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

alapító okiratának módosításról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központalapító okiratának módosításáról szóló 106/2017. (IV. 11.) határozatát visszavonja, és jelen határozatával az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:

 

1.     Az alapító okirat 2.2. alpontja helyébe – mely a módosított okirat 1.2.2. pontja – a következő rendelkezés lép:

„1.2.2. telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Óvodatörténeti gyűjtemény

2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.

2

Brunsz

vik-Beethoven Kulturális Központ Könyvtára

2462 Martonvásár, Szent László út 2. 650/3 hrsz.

3

Ifjúsági és közösségi színtér (klubterem)

2462 Martonvásár, Szent László út 2. 650/3/C hrsz.

 

2.     Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül.

 

3.     Az alapító okirat 4. pontja helyébe – mely a módosított okirat 3.1. és 3.2. pontja – a következő rendelkezés lép:

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.2.2. székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.”

 

4.     Az alapító okirat 5. és 7. pontjai elhagyásra kerülnek.

 

5.     Az alapító okirat 8. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.1. pontja – a következő rendelkezés lép:

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §-a alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatok működési feltételeinek biztosítására létrehozott, szolgáltató feladatokat ellátó helyi önkormányzati költségvetési szerv.”

 

6.     Az alapító okirat 9. pontjában az „A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR ’08 alapján, 93.29.’08 M.ns. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység”szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatok működtetési feltételeinek biztosítása, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása, együttműködés a lakosság önszerveződő közösségeivel. Idegenforgalmi, turisztikai, könyvtári, szabadidős, közgyűjtemény fenntartásával kapcsolatos tevékenységek színterének biztosítása és ezekkel kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátása."

 

7.     Az alapító okirat 9. pontjában az „Alaptevékenység szakágazati besorolása: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység”szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

932900

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

 

8.     Az alapító okirat 9. pontjában a „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

083020

Könyvkiadás

083030

Egyéb kiadói tevékenység

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092               Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093               Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

084070               A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

086020               Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086030               Nemzetközi kulturális együttműködés

095020               Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

104060               A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

3

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

4

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

5

081045

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

6

082020

Színházak tevékenysége

7

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

8

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

10

082044

Könyvtári szolgáltatások

11

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

12

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

13

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

14

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

15

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

16

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

17

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

18

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

19

083020

Könyvkiadás

20

083030

Egyéb kiadói tevékenység

21

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

22

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

23

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

24

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

26

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

27

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

9.     Az alapító okirat 10. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.1. pontja – a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerint. A költségvetési szerv magasabb vezetőjét Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki - nyilvános pályázat útján -, legfeljebb 5 év időtartamra bízza meg, közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony létesítése mellett. A költségvetési szerv vezetője felett a munkáltatói jogkört, magasabb vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”

 

10.  Az alapító okirat 11. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.2. pontja – a következő rendelkezés lép:

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), és a Kjt. végrehajtásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók

 

11.  Az alapító okirat 12., 13., és 14.pontjai elhagyásra kerülnek.

 

12.  Az alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki:

 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. július 15.”

 

13.  Az alapító okirat a következő 2.2. ponttal egészül ki:

„2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

 

megnevezése

székhelye

1

Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár

2462 Martonvásár, Szent László út 2.

2

Martonvásár Város Önkormányzata Klubház

2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.

 

 

II.

A Képviselő-testület az alapító okiratot az I. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

III.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését követő 8 napon belül a hozott határozatot, a módosító okiratot és a – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratokat a Magyar Államkincstár számára küldje meg törzskönyvi bejegyzés céljából.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje:             I. pont – azonnal

                                                                       II. pont – azonnal

                                                                       III. pont – 2017. június 7.

 

 

134/2017. (V. 30.) Kt. határozat 1. melléklete:

 

Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján aBrunszvik-Beethoven Kulturális  Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.    A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.       A költségvetési szerv

1.1.1.     megnevezése: Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

1.1.2.     rövidített neve: BBK Központ (Mozaikszóval: BBK)

1.2.       A költségvetési szerv

1.2.1.     székhelye: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

1.2.2.     telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Óvodatörténeti gyűjtemény

2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.

2

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Könyvtára

2462 Martonvásár, Szent László út 2. 650/3 hrsz.

3

Ifjúsági és közösségi színtér (klubterem)

2462 Martonvásár, Szent László út 2. 650/3/C hrsz.

2.    A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.       A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. július 15.

2.2.       A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

 

megnevezése

székhelye

1

Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár

2462 Martonvásár, Szent László út 2.

2

Martonvásár Város Önkormányzata Klubház

2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.

3.    A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.       A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.     megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2.     székhelye:2462 Martonvásár, Budai út 13.

3.2.       A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.2.2.székhelye:2462 Martonvásár, Budai út 13.

4.    A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.       A költségvetési szerv közfeladata:az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §-a alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatok működési feltételeinek biztosítására létrehozott, szolgáltató feladatokat ellátó helyi önkormányzati költségvetési szerv.

4.2.       A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

932900

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

4.3.       A költségvetési szerv alaptevékenysége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatok működtetési feltételeinek biztosítása, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása, együttműködés a lakosság önszerveződő közösségeivel. Idegenforgalmi, turisztikai, könyvtári, szabadidős, közgyűjtemény fenntartásával kapcsolatos tevékenységek színterének biztosítása és ezekkel kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátása.

4.4.       A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

3

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

4

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

5

081045

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

6

082020

Színházak tevékenysége

7

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

8

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

10

082044

Könyvtári szolgáltatások

11

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

12

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

13

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

14

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

15

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

16

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

17

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

18

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

19

083020

Könyvkiadás

20

083030

Egyéb kiadói tevékenység

21

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

22

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

23

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

24

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

26

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

27

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

4.5.       A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Martonvásár Város Önkormányzata teljes közigazgatási területe

5.    A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.       A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerint. A költségvetési szerv magasabb vezetőjét Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki - nyilvános pályázat útján -,legfeljebb 5 év időtartamra bízza meg, közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony létesítése mellett. A költségvetési szerv vezetője felett a munkáltatói jogkört, magasabb vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2.       A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), és a Kjt. végrehajtásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók

 

 

6.    Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjátólkell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 17. napján kelt, Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 205/2014. (XII.16.) számú határozatával elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Martonvásár, 2017. május 30.

P.H.

Dr. Szabó Tibor

polgármester