Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

131/2017. (5. 30.) településfejlesztési megállapodás megkötéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

131/2017. (V. 30.) határozata

településfejlesztési megállapodás megkötéséről

 

1.)         Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és elősegíti Martonvásár város kulturális örökségének megőrzését, ehhez kapcsolódóan a város, kiemelten a főtér és környéke kulturális, gazdasági és turisztikai szempontú fejlesztését, mely célok elérése érdekében a határozat melléklete szerinti településfejlesztési megállapodást köt a Revrik Szolgáltató Kft-vel (2462 Martonvásár, Széchenyi u. 52., Cg. 07-09-025233, adószáma: 24980504-2-07, képviseli: Lengyel Attila, ügyvezető).

2.)         A Képviselő-testület - az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően - felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező településfejlesztési megállapodás megkötésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017.06.26.

 

 

 

131/2017. (V. 30.) határozat 1. melléklete:

 

Ikt.szám: …………-……/2017.                                                                  Szerződés szám: ……………..……..

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

 

mely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről a  Revrik Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi u. 52.

cg.száma:Cg. 07-09-025233

adószáma: 24980504-2-07

statisztikai számjele: 24980504-5610-113-07

képviseli: Lengyel Attila, ügyvezető

a továbbiakban: Kft.

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

Preambulum:

1.     Önkormányzat céljai között, stratégiai tervében szerepel Martonvásár idegenforgalmi fejlesztése, e tárgyban Martonvásár város főterének, az Emlékezés terének a mai társadalom elvárásainak megfelelő módon és minőségben történő fejlesztése, a helyi lakosság prioritását élvező attrakciók megjelenítése a téren és környezetében.

2.     Az Önkormányzat 1. pont szerinti elképzeléseihez igazodóan Kft. megvásárolt Martonvásár főterén egy alkalmas ingatlant, melynek földszinti részén vendéglátóhelyet (nívós kézműves sörfőzdét), emeleti részén szálláshely szolgáltatást szeretne tervezetten biztosítani, működtetni, fenntartani és fejleszteni.

3.     Felek rögzítik, hogy a Kft. kizárólagos tulajdonát képezi a Martonvásár, 1071 hrsz-ú, természetben: Martonvásár, Emlékezés tere 5. szám alatti ingatlan, melyet a 2. pont szerinti cél megvalósítása érdekében 2017.01.21-i hatállyal Kft. a cégnyilvántartásban telephelyeként bejegyeztetett.

 

I. Megállapodás tárgya:

1.     Felek megállapodnak abban, hogy a Preambulum 1. pontjában rögzített célt közös célként minkét fél támogatja, ennek érdekében együttműködnek Martonvásár város fejlesztésének, idegenforgalmának fejlesztése terén.

2.     Kft. az 1. pont szerinti cél érdekében vállalja, hogy

2.1.          a Martonvásár, 1071. hrsz-ú ingatlanon létrehozza és működteti a Preambulumban meghatározott vendéglátóhelyet és szálláshely szolgáltatást,

2.2.          vállalja továbbá, hogy Önkormányzat Egészségház megvalósítására irányuló projektjének eredményes befejezését követően – 2.1. pont szerinti céljai bővítése érdekében - megvásárolja a jelenleg Védőnői Szolgálat elhelyezésére szolgáló, az Önkormányzat tulajdonában álló Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú, természetben Martonvásár, Emlékezés tere 3. szám alatti ingatlant, melyre nézve Önkormányzat Kft. részére elővásárlási jogot biztosít,

2.3.          Kft. vállalja, hogy amennyiben a 2.2. pont szerinti ingatlan birtokába kerül, elsősorban pályázati források bevonása mellett, de annak hiányában is - az ingatlan emeleti szintjein, az 1.1. pont szerinti ingatlanhoz kapcsolódóan - fejleszti szálláshely szolgáltatását, illetőleg az ingatlan földszinti részén gyermek játszóházat alakít ki és működtet, vagy más, a helyi közösség számára értékes és hasznos térként hasznosítja azt, melyre nézve egyeztet az Önkormányzattal,

2.4.          Kft. vállalja, hogy a 2.1., illetőleg 2.2. pont szerinti ingatlanok megközelítését szolgáló, kétirányú forgalom bonyolítására alkalmas utat épít ki a tervezetten 1069/1 hrsz-ú, Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon, mely út kialakításának költségeit teljes egészében viseli.

2.5.          Kft. vállalja, hogy a 2.4. pont szerinti út kialakításához szükséges, 1071 hrsz-ú ingatlant érintő földrészletet, szükség szerinti ingatlanmegosztást követően, ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adja,

2.6.          Kft. vállalja, hogy a beruházások megvalósítását megelőzően egyeztet az Önkormányzattal, benyújtja a fejlesztési elképzeléseinek megfelelő tanulmányterveket, a szükséges infrastruktúra-fejlesztések megvalósításában együttműködik az Önkormányzattal, különös tekintettel az ingatlanok utcafronti megjelenésére,

2.7.          Kft. vállalja, hogy a főtéren megvalósuló beruházásai, a bontás-építkezés szervezése során figyelembe veszi az összes vonatkozó országos és helyi jogszabályt, előírásokat, önkormányzati feltételeket, emellett törekszik arra, hogy az építkezés hatásai ne jelentsenek határérték feletti terhelést a környező városrésznek, a főteret használóknak és a közlekedőknek.

3.     Önkormányzat vállalja, hogy

3.1.          a 2. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében Kft-vel együttműködik, a fejlesztésekhez indokolt esetben szükséges településrendezési eljárásokat határidőben megindítja és az előírásoknak megfelelően lefolytatja,

3.2.          a tulajdonában álló Martonvásár, tervezetten 1069/1 hrsz-ú ingatlanon Kft. által kiépített utat jogerős használatba vételi engedély birtokában átveszi és a közforgalom számára megnyitott magánútként üzemelteti és fenntartja, a 2.1., illetőleg 2.2. pont szerinti ingatlanok gépjárművel történő közvetlen megközelíthetősége (áruforgalom bonyolítása), tervezett módon történő hasznosíthatósága érdekében is,

3.3.          a tervezetten 1069/3 hrsz-ú ingatlanon, az ingatlan érintett részének telekosztás utáni megvásárlását követően, parkolás céljára alkalmas területet alakít ki a 2.1., illetőleg 2.2. pont szerinti ingatlanok tervezett módon történő hasznosíthatósága (parkolás)érdekében is.

 

II. Megállapodás időbeli hatálya:

1.     Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírással egyidejűleg hatályosul.

2.     Felek jelen megállapodást 2019. december 31. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.

 

III. Egyéb rendelkezések:

1.     Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban meghatározott céljaik elérése érdekében folyamatosan együttműködnek. Felek a folyamatos kapcsolattartásra felhatalmazzák az alábbi személyeket:

1.1.          az Önkormányzat képviseletében: Horváth Bálint, alpolgármester

1.2.          a Kft. képviseletében: Lengyel Attila, ügyvezető

2.     Jelen megállapodás érvényes a Felek mindenkori jogutódaira is. A jelen megállapodásban foglaltak az érintett Ingatlanok mindenkori tulajdonosára, illetve a tervezett Beruházás (Beruházások) építési engedélyének mindenkori jogosultjára is kiterjednek, akik a jelen megállapodásban foglalt beruházói kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Amennyiben a megállapodás egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a megállapodás egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen feltételeket, amennyiben ezt a jogszabályok engedik, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

3.     Kft. kijelenti, hogy amennyiben jelen megállapodással érintett ingatlanok tulajdonjogát részben vagy egészben harmadik személyre átruházza, úgy a vonatkozó átruházási szerződésben rögzíti a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeket, szavatolva ezzel, hogy az esetlegesen későbbiekben beruházóként megjelenő személyek a jelen megállapodást maradéktalanul viselik és teljesítik. Beruházó kötelezi magát, hogy a jogügyletet csak akkor köti meg, ha az új tulajdonos is vállalja a jelen megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítését és erre vonatkozóan az Önkormányzat részére írásos kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz.

4.     A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosultak. A Felek nevében eljáró személyek kijelentik, hogy egymás aláírási jogosultságáról kölcsönösen meggyőződtek.

4.1.          Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás megkötését Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2017. (…) határozatával jóváhagyta.

4.2.          A Beruházó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.

5.     Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §(1) bekezdés 1. pontja szerint a Beruházó képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Beruházó átlátható szervezetnek minősül. A Beruházó tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Beruházó a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Beruházó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. A Beruházó – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést az Önkormányzat felmondja vagy – ha a jelen szerződés teljesítésére még nem került sor – a jelen szerződéstől eláll.

6.     A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos, közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton kísérelik meg rendezni.

7.     Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

8.     Jelen megállapodás 4 eredeti példányban, 4 oldal terjedelemben készült, melyből 2-2 példány illeti meg a Feleket.

 

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

Kelt: Martonvásár, 2017. ………………hó ……. nap

 

 

 

                ……………………………                             ………………………………..

                         Dr. Szabó Tibor                                                   Lengyel Attila

                           polgármester                                                         ügyvezető

                   Önkormányzat részéről                                              Kft. részéről

 

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 2017. ………………….                      ………………………………

                                                                                     Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2017. ………………..                   …………………………...