Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

130/2017. (5. 30.) a Martonvásári utak fejlesztése I. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

130/2017. (V. 30.) határozata

a Martonvásári utak fejlesztése I. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

1.)       Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára a Martonvásár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „a Martonvásári utak fejlesztése I.” tárgyban indított közbeszerzési eljárást lezáró döntést az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

1.1. Ajánlatkérő az alábbi ajánlatokat érvényesnek hirdeti ki:

-        Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft, 2461 Tárnok, Fehérvár út 34.

-        ÚTÉPPARK Kft., 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

-        VITÉP 95 Kft., 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a

1.2. Ajánlatkérő az alábbi ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja:

-        VIANOVA87 Zrt., 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

-        UTÉPSZERV Kft, 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.

1.3. Ajánlatkérő az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

1.4  Ajánlatkérő az eljárás nyertesének a következő ajánlattevőt nyilvánítja:

-        Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft, 2461 Tárnok, Fehérvár út 34.

2.)       A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredményt kihirdesse és közzétegye.

3.)       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 1.4 pontja szerinti nyertes Ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó, a határozat 1. melléklete szerinti „Vállalkozási szerződés - Útépítési munkálatok Martonvásár” szerződést megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:         2. pont Jegyző

                                                                       1., 3. pont polgármester     

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. június 5.

 

 

1.melléklet a 130/2017. (V. 30.) határozathoz:

 

Vállalkozási szerződés - Útépítési munkálatok Martonvásár

 

amely létrejött

 

egyrészről

név:                                        Martonvásár Város Önkormányzata

székhely:                                2462 Martonvásár, Budai út 13.      
adószám:                                15727433-2-07                     
számlavezető:                        B2 Takarék Szövetkezet       
számlaszám:                          57800040-10055551             

Telefon:                          +36 22/460-004   

E-mail:                                   jegyzo@martonvasar.hu                  
képviseli:                               dr. Szabó Tibor polgármester                                  

cím:                                        2462 Martonvásár, Budai út 13.                                          

Telefon:                          +36 22/460-004             

E-mail:                                   polgarmester@martonvasar.hu                               

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név:                                        PUHI-TÁRNOK Út és Hídépítő Kft.

székhely:                                2461 Tárnok, Fehérvári út 34.

adószám:                                10429549-2-13

MKIK szám:                          34A00173

számlaszám:                          K&H Bank Zrt. 10403136-31300571-00000000

képviseli:                               Somogyi Lajos  ügyvezető

Képviselő elérhetősége:        +36-30-9215761

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

 

1.1            A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. április 27-énnapján megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része, a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Útépítési munkálatok Martonvásár” tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2017. június 1. napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötik a Kbt. 131. §-a alapján. 

1.2.      A szerződő felek jelen vállalkozási Szerződést a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg.

1.3.      A Megrendelő nem teszi lehetővé a Vállalkozó számára a Szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. A Megrendelő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevőként és a közös ajánlattevőként szerződő Vállalkozó(k) tekintetében is kizárja. (Kbt.35.§ (9) bekezdés)

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

2.1.      A Megrendelő az ajánlattételi felhívása és kapcsolódó Ajánlati Dokumentáció alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzésétMartonvásár területén az alábbi helyeken:

·       Martonvásár 0172/4 hrsz alatti ingatlanon kerékpárút burkolatépítési munkái

·       Martonvásár 274/1 hrsz.,Sporttelep utcai aszfaltos burkolatú parkoló burkolatfelújítási munkái

·       Martonvásár Ady Endre (hrsz.818) - Vasvári Pál utcát(hrsz. 1356)  érintő felszíni vizeket elvezető hálózat, útburkolat felújítás és járdaépítés munkái, forgalomcsillapítás kiépítése

·       Martonvásár Rákóczi Ferenc utca(hrsz. 1044)  Budai út- Dreher utca közötti szakaszának burkolat felújítás, felszíni vízelvezetés és járdaépítés munkái

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását (vállaltépítőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb kötelmeit a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza.

Vállalkozó feladata továbbá a tényleges megvalósulásának megfelelő - módosítást is tartalmazó megvalósulási tervdokumentáció elkészítése is.

2.2.      A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a közbeszerzési eljárás során neki átadott műszaki dokumentációt, az annak részeként rendelkezésre bocsátott terveket és követelményeket az ajánlattételét megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalkozás tárgyát részleteiben megismerte, ajánlatát az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására tette, illetve jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vállalkozik.

2.3.      A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően,  határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

 

3. A VÁLLALKOZÓI  DÍJ

 

3.1       A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 94.472.625.-forint, azaz nettó kilencvennégymillió-négyszázhetvenkettőezer-hatszázhuszonöt forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.2.      A Szerződéses Ára Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljes költségét fedezi, tartalmazza a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges  kivitelezési munkák közvetlen és közvetett költségét, beleérve az anyag biztosításának a teljes költségét is, a felmerülő költségek vállalkozói fedezetét, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden díjat, illetéket, biztosítást, bármiféle dokumentáció költségét, bérleti díjakat (gépek, eszközök, irodák raktárak, stb), organizációs költségeket, a felvonulási-, vagyon- és munkavédelmi költségeket, az átadás-átvételi eljárás feltételei biztosításának és lebonyolításának a költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, a vállalkozási tevékenység során keletkező hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó költségeket, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek betartásához, teljesítéséhez szükségesek. A Szerződéses Áron felül a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez közvetlenül, vagy közvetetten végzett tevékenységéért díjazásra nem jogosult.

3.3.      A Szerződéses Ár tartalmazza továbbá az ideiglenes melléklétesítmények kiépítésének, és azok üzemeltetésével összefüggő mindazon közüzemi díjak (energia) összegét is, amelyeket a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.

3.4.          A Vállalkozó többletmunkáért nem jogosult külön díjat felszámítani. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során felmerülő többletmunká(ka)t külön térítés nélkül elvégzi, annak elvégzésének ellenértékét külön nem érvényesítheti, mivel a Szerződéses Ár átalányáron  került meghatározásra. Többletmunka alatt a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalmat értik.

3.5.          A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3.6.      Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki.

 

4. TELJESÍTÉSI VÉGHATÁRIDŐ

 

4.1.      A teljesítés legkésőbbi határideje: a szerződéskötést követő 55. nap. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. A megvalósulási tervdokumentációnak része  különösen, de nem kizárólagosan a  lefektetett közművezetékek geodéziai bemérése is.

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

4.2.      A Megrendelő előteljesítést elfogad.

 

5. FINANSZÍROZÁSI  ÉS FIZETÉSI  FELTÉTELEK

5.1.      A Megrendelő előleget nem fizet.

5.2.      A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

5.3.      Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

 

a)     A Megrendelő a teljesítés igazolásánál és a kifizetéseknél  a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint az (5)-(6) bekezdése szerint jár el.

b)     A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30). Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdés rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

5.4       Fizetési ütemezés:

a)     A Megrendelő három részszámla és a végszámla kiállítására ad lehetőséget. A Megrendelő számlázási lehetőséget legalább 25%-os, legalább 50%-os, legalább 75%-os és 100%-os megvalósult készültség esetén biztosít, azaz a Vállalkozónak a megadott készültségi fok elérésekor, illetve választása szerint azt követően van számlázási lehetősége. 100%-os készültségnek a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása minősül. Vállalkozó számláit teljesítésarányosan nyújthatja be, azaz a részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

b)     Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § értelmében a Megrendelő és a Vállalkozó között, valamint a Vállalkozó és alvállalkozója között kifizetés csak 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolás benyújtása után történhet vagy amennyiben az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban.

5.5.          A Vállalkozó által benyújtott részszámlák, illetve végszámla ellenértékét a Megrendelő teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés rendelkezési szerint, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással.

5.6.          A Megrendelő,  amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés):

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak;

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelőként szerződő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozóként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

5.7.          Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 5.6pontban foglaltakat a Kbt.135.§ (5) bekezdésben meghatározottak szerint.

5.8.          A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a fizetési késedelem felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló követelésének behajtásával kapcsolatos költségek megtérítését is kérni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint. Felek a megrendelői késedelem jogkövetkezményeinek meghatározásakor tekintetbe vették, hogy megrendelő szerződő hatóság, míg vállalkozó nem tekinthető jelen Szerződéses jogviszonyában szerződő hatóságnak.

 

6.     A  VÁLLALKOZÓ  FELADATAI,  KÖTELEZETTSÉGEI

 

6.1.      A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát jelen Szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok, szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőre, hiba – és hiánymentesen elvégzi, a Létesítményt teljes körűen és hibamentesen megépíti, az építéshez szükséges anyagokat biztosítja és a Létesítményt megvalósítja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori engedélyeknek, valamint  határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát elvégzi.

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése szerint megfelelő mennyiségű anyagot, berendezést szolgáltasson a Szerződés alapján elvégzendő munka megvalósításához, valamint a munka megvalósításához szükséges személyi állomány a munkák ütemezésének megfelelően rendelkezésre álljon. Így a Vállalkozónak rendelkeznie kell az építési munkák tartalmának megfelelő szakterületeken a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekkel, akkor is, ha a Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárásban az adott felelős műszaki vezetői szakterületre vonatkozóan alkalmassági előírás nem szerepelt.

A Vállalkozó köteles a beépített anyagok és berendezések műbizonylatait, ezek teljesítmény nyilatkozatait, a kész burkolati rendszerek minősítést tanúsító jegyzőkönyveket a Megrendelő részére szolgáltatni, ezen dokumentumokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Megrendelő képviselőjének átadni.

A Megrendelő kivitelezési dokumentációt bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, mindazonáltal a Vállalkozó kötelessége minden olyan terv elkészítése, engedély, jóváhagyás, hozzájárulás beszerzése, mely a kivitelezési dokumentáció körébe nem tartozik, ugyanakkor a Létesítmény megvalósításához szükséges.

Így Vállalkozó kötelessége a

- a szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése

- megvalósulási tervek elkészítése (melyeket 2 pld. papír és 2 pld. digitális példányban kell átadni Megrendelő részére, a digitális állomány formátuma: DOC, XLS és/vagy PDF);

6.2.      A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan elektronikus építési naplót vezetni. A Vállalkozó alvállalkozóinak e-alnapló vezetési kötelezettségeiért a Megrendelő irányába a Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy az e-alnapló vezetési kötelezettséget a Vállalkozó átvállalta-e. Az elektronikus építési naplót a jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni.

6.3.      A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a saját igényének megfelelő infrastruktúrát (elektromos energiát), valamint egyéb kommunális és szociális ellátást, melyek költsége teljes mértékben a Vállalkozót terheli.

Vállalkozó az ideiglenes melléklétesítmények körében az esetlegesen szükségessé váló közüzemi szolgáltatások igénybevételére ideiglenes mérőhely kialakításával az illetékes közüzemi szolgáltatóval szerződést köt.

6.4.      A Vállalkozónak tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés területére illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A munkaterületek körülhatárolásáról, lezárásáról, a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglalt előírásokat betartani.

6.5.      A Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozó az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a vagyonvédelemről, a környezet védelme és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szintén a Vállalkozó kötelme.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról gondoskodni. A vállalkozási tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások elhárítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.

6.6.      A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottaira, alvállalkozóira vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

6.7.      A Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó, adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok, utasítások betartására.

6.8.      A Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg biztonságos, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.

A Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat saját költségén köteles a műszaki átadás-átvételig kijavítani.

6.9.      A Vállalkozó a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapján kötelezettséget vállal arra, hogynem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.10.    A Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Kbt. 136.§ (1) bekezdése b) pontja alapján a Vállalkozó köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és vállalja, hogy a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.11.    A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6.12.    A szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden olyan feladat elvégzése és annak költsége, melyet a Szerződés vagy jogszabály nem kifejezetten Megrendelő kötelezettségei közé sorol, a Vállalkozó feladatainak körébe tartozik.

6.13.                A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő teljes körű, területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a Szerződéses Ár magában foglalja.

6.14. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

A vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munka a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően kerül elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.

6.15.    A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§-ában foglaltakata Megrendelő és a Vállalkozó a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseivel összhangban alkalmazhatják. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a jogszabályban meghatározottak szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

6.16.    Az organizációval kapcsolatos összes feladat – az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása– Vállalkozó kötelezettsége és költsége (beleértve az esetleges közterület-foglalási engedélyt, útvonal engedélyt, stb.). Vállalkozó feladata továbbá a felvonulási útvonalak kialakítása, az azzal kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztosítása, valamint minden a szerződés tárgyát képező beruházáshoz kötődő engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban előírt feltételek maradéktalan teljesítése és annak költségeinek viselése. A kivitelezési folyamat során biztosítani szükséges az utcai rendeltetésszerű személy- és járműforgalom folyamatos fenntartását.Az anyagok, eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai sérülést ne szenvedjenek, az előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli a felelősség.

6.17.    Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek, a jelen Szerződés elválaszthatatlan részének tekintendők. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles a teljesítést az értékelés körébe vont szakember(ek) többlet szakmai tapasztalatára az ajánlatában tett megajánlásra tekintett elvégezni.

 

            Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata 60 hónap.

6.18.    Vállalkozó köteles a heti rendszerességű kooperációs megbeszéléseken részt venni.

 

7.     A  MEGRENDELŐ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 

7.1.      A Megrendelő köteles a  munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Köteles az elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési  naplót és abban az átadást – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza.

7.2.      A Megrendelő helyszíni képviselőjeként a Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr jár el, aki ellátja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ szerinti vonatkozó feladatokat.

7.3.           A Megrendelő vagy a nevében eljáró műszaki ellenőr a Szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 138.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

7.4.          Megrendelő köteles a jelen Szerződésnek megfelelő vállalkozói díjat a jelen Szerződésben foglaltak szerint megfizetni.

 

8. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

 

-       A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a Szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a Szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Vállalkozó az általa a jelen Szerződés teljesítése érdekében megkötött alvállalkozói szerződésekben köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

-       A Kbt. 138. (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65.§(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

-       A Vállalkozó a teljesítés során köteles a Kbt.65.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint eljárni, amennyiben a Kbt.65.§ (9) bekezdésével érintett körben a jelen Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás során az alkalmassága igazolásához kapacitást biztosító más szervezetre támaszkodott. A Megrendelő a Kbt.65.§ (9) bekezdés szerinti ellenőrzési kötelezettségének a Szerződés teljesítése során eleget tesz.

-       Amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás során élt a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel, akkor a Vállalkozó alvállalkozót a teljesítésbe a közbeszerzési eljárás során közölt vonatkozó korlátozás figyelembevételével vonhat be.

-       A Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

-       A Kbt. 138.§ (4) bekezdése alapján az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt.76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

8.7.      A Szerződés teljesítésében bármilyen formában résztvevő, illetve abban közreműködő személyekért, így különösen az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

9. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSOK

 

9.1.      Munkaterület átadás-átvétele

A munkaterület átadás-átvételi eljárást a Felek legkésőbb a szerződéskötést követő három napon belül bonyolítják le. A munkaterület átadás-átvétel tényét a Felek a Megrendelő által előzetesen készenlétbe helyezett e-naplóba rögzítik.

9.2.      Műszaki átadás-átvételi eljárás

.                       Vállalkozó a kivitelezés befejezését a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett megkezdését megelőzően legalább 8 nappal korábban, az e-naplóba történő bejegyzéssel köteles írásban készre jelenteni a Megrendelőnek. A műszaki átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata.

            A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára az alábbi dokumentumokat köteles a Megrendelő részére átadni:

·       megvalósulási tervdokumentáció: a jelen szerződés alapján ténylegesen megvalósult állapot műszaki terveit, egyéb dokumentumait, (műszaki leírás, jegyzőkönyveit, méretkimutatásait stb.) kivitelezési terv szinten, minden oldal cégszerűen aláírva.

·       kivitelezői nyilatkozatot (termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),

·       e-naplóba feltöltött felelős műszaki vezetői nyilatkozat másolatát,

 

·       teljesítmény nyilatkozatokat a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,

·       műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, minden termék szabványossági minősítő irat vagy alkalmazási engedélyét,

·       nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatait, megfelelőségi igazolásait, a felhasznált anyagok biztonsági adatlapjait,

·       az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, minőségtanúsítási jegyzőkönyveket, szakvéleményeket,

·       minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés során,

·       Jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentumot

·       jótállási jegyeket

            A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az építési munkák befejezését követően a Vállalkozó előzetes készre jelentése alapján  az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésben szereplő napra kitűzi és lefolytatja a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, mely szerint az átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében.

·       A kitűzött határnapon a munkaterület bejárása és a hibajegyzék felvétele megkezdődik. A hibajegyzék felvételére a Megrendelőnek illetve képviselőiknek mindösszesen 5 nap áll a rendelkezésére. A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére álló legfeljebb 23 nap alatt a hibákat kijavítja és erről a Műszaki ellenőrt értesíti.

·       A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Megrendelő képviselői és a Műszaki ellenőr áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát átveszi és a teljesítés igazolást a jelen szerződésben  feltételek teljesítése esetén kiállítja. A Megrendelőnek erre 2 nap áll a rendelkezésére.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével egy időben a Megrendelőnek jótállási szabályzatot (Jótállási és szavatossági nyilatkozat, mely a jótállási és szavatossági igény felmerülésével és ellátásával kapcsolatos eljárásrendet szabályozza) ad át 2 példányban.

            Amennyiben a fent rögzített legfeljebb30 nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le sikeresen, a Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés  szerinti - a végteljesítési határidőre vonatkozó- késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba merül fel.

            A műszaki átadás-átvétel feltétele az építési munkák előírt minőségű, maradéktalan teljesítése és annak a feltételnek való megfelelés, hogy az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú. A sikeres műszaki átadás-átvételről felvett jegyzőkönyvek, és a minősítési dokumentáció elkészültének időpontjában veszi át a Megrendelő mennyiségileg és minőségileg a munkákat a Vállalkozótól.

            A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.

            Ha a Létesítmény a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben, hiba- és hiánymentesen elkészült, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a munka befejezéséről, melyet Vállalkozó is aláír.

            A teljesítés igazolás kiadása feltételét képezi a vállalkozói végszámla benyújtásának.

 

10. KÁRFELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

 

10.1.    A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a Szerződés tárgyát képező munkavégzés során a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott.

10.2.    A Vállalkozó a Szerződés megkötése napjától kivitelezési tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére köteles kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását a jelen Szerződésben foglalt építési munkákra kiterjeszteni. A harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 30.000.000,- HUF/év és legalább 5.000.000,- HUF/káresemény összegű biztosítással kell a Vállalkozónak rendelkeznie.

A fedezetre szóló felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni a Vállalkozó tevékenységéből eredő, harmadik személynek okozott károkra.

10.3.    A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás megkötését, illetve jelen Szerződés tárgyára történt kiterjesztését legkésőbb a szerződéskötés napján, és annak hatályosságát a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő felszólítására igazolni. A vonatkozó kötvények Megrendelő részére történő bemutatására a szerződéskötés időpontjától számított 35 napon belül kell sor kerüljön. A biztosítás fennállását, érvényességét a Megrendelő jelen Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja.

10.4.    Az előírt felelősségbiztosítás fenti határidő előtti megszűnése, megkötésének vagy kiterjesztésének elmulasztása, valamint Megrendelő részére történő bármikori bemutatásának megtagadása, a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondási ok.

A biztosítás hiánya esetén a Megrendelő belátása szerint – az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása helyett dönthet úgy, hogy a biztosítást saját javára és a vállalkozó költségére megköti.

 

11. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

11.1.    A Vállalkozó szavatol az általa felhasznált anyagok anyaghibától és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a közbeszerzési dokumentumoknak, valamint a vonatkozóengedélyeknek és a kiviteli dokumentációnak megfelelően végzi el.

11.2.    A Vállalkozó jótállási kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani. Vállalkozó a Létesítmény vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődően36 hónap jótállást vállal.

11.3.    A jótállási és szavatossági felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő, által közölt hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott – a hibajavítás megkezdésétől számolt - ésszerű határidőn belül kijavítani. Az ésszerű határidő nem lehet kevesebb, mint a kijavításhoz szükséges időtartam. Vállalkozó köteles a hibajavítást a megrendelői bejelentést követően, a hiba jellegének megfelelő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 (nyolc) napon belül megkezdeni.

 

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentés időpontjának azt tekintik, amikor Vállalkozó írásban (e-mail-t is ideértve) értesülést szerzett a hibáról. Amennyiben Vállalkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő minden további felszólítás vagy értesítés nélkül jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

 

12. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

 

12.1.    Jóteljesítési biztosíték

A jóteljesítési biztosíték a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka, a Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja. A jóteljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia, illetve lehívhatónak kell lennie a  sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától a jótállási kötelezettség végéig. A biztosíték összege a jótállás 24. hónapjának utolsó napjáig a Szerződéses Ár (szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 5%-ának megfelelő forint összeg, amennyiben a Vállalkozó a minimális elvárás feletti többlet jótállást ajánlott meg a jelen Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárásban, akkor a jótállás 24. hónapja utolsó napját követően a jótállási idő végéig  a Szerződéses Ár (szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 2,5%-ának megfelelő forint összeg.

A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A szolgáltatott biztosíték meg kell feleljen a jelen Szerződés, valamint a közbeszerzési dokumentumok vonatkozó rendelkezéseinek.

12.2.    Késedelmi kötbér

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés  4.1. pont szerinti határidő tekintetében olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér napi összege a Szerződéses Ár (szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 0,5 %-ának megfelelő forint összeg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége a teljesítési határidő vonatkozásában a 20 késedelmes napnak megfelelő összeget eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni és teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére.

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra.

12.3. Teljesítés elmaradása miatti kötbér

Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős elmarad, a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér összege a teljesítés elmaradásának időpontjában a Szerződéses Ár (szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) teljesítésigazolással még le nem igazolt értékének 20 %-a.

Megrendelő a teljesítés elmaradása miatti kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra.

 

13. A SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁSA

 

13.1.    A Szerződést a felek közös megegyezéssel kizárólag a Kbt. 141.§-ának rendelkezéseivel összhangban, írásban módosíthatják.

 

14. KAPCSOLATTARTÁS ÉS A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI  KÖTELEZETTSÉGE

 

14.1.    Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselői

            dr Szabó Tibor Polgármester

14.2.    Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselői:

      Somogyi Lajos ügyvezető

14.3.    A felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a Szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik a feleket jelen Szerződés szerinti értesítési kötelezettségükről.

A felek különösen a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetőségük szerint saját hatáskörükben eljárni azok elhárítása érdekében.

14.4.    Vállalkozó köteles a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel együttműködni és minden, a munkálatok megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni és a feltételeket kölcsönösen betartani.

 

15. A SZERZŐDÉS  FELMONDÁSA, A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 

15.1.    A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: