Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

129/2017. (5. 30.) a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Támogatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

129/2017. (V. 30.) határozata

a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Támogatási szerződés módosításáról

 

1.)       Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy az 1963/2015. (XII. 23.), az 1207/2016. (IV. 21.), az 1208/2016. (IV. 21.), az 1133/2017. (III. 20.) Korm. határozatokkal, valamint a 97/2016. (V. 3.) Korm. rendelettel összhangban, és az abban foglaltak alapján, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Önkormányzat között 2016.12.20. napján létrejött támogatási szerződésnek, a Martonvásáron megvalósuló beruházások megvalósítása érdekében, a jelen határozat mellékletét képező módosítását megköti a Nemzetgazdasági Minisztériummal.

2.)       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. melléklete szerinti támogatási szerződésmódosítást a képviselő-testület nevében megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. június 30.

129/2017. (V. 30.) határozat melléklete

 

„szerződésmódosítás iktatószáma: NGM_SZERZ/  /2017.

                                                           kötelezettségvállalás száma: ZA260021

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

 

amelyet egyrészről       

a Nemzetgazdasági Minisztérium

székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

képviseli: Varga Mihály miniszter

számlavezető, fizetési számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01220139-50000139

mint támogató (továbbiakban: Támogató)

 

másrészről                   

a Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.)

képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester

törzskönyvi azonosítószám: 727431

adószám: 15727433-2-07

számlavezető, fizetési számlaszám B3 TAKARÉK Szövetkezet, 57800040-10055551,

mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett)

 

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:

 

 

Előzmények

 

A Szerződő Felek 2016. december 20-án NGM_SZERZ/392/2016 számon támogatási szerződést kötöttek(a továbbiakban Támogatási Szerződés). A Támogatási Szerződés értelmében 800 millió forint vissza nem térítendő támogatás kifizetésére került sor, mely célja a Martonvásár város külterületén fekvő földrészletekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozat 6. pontja, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról szóló 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján a városkülterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0172/2, 0210, 0212 és 0216/4 helyrajzi számú földrészleteken közérdekű cél megvalósítása és törvényben meghatározott feladatai elősegítése érdekében végrehajtani tervezett infrastruktúra beruházás, valamint a városban jelentkező fejlesztési igények megvalósítása volt.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1133/2017 (III. 20.) Korm. határozat 2. pontja a forrás elszámolási és a visszatérítési kötelezettségének határidejét2018. június 30. napjáig meghosszabbította.

A Kedvezményezett a fentiek, valamint a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be, amelyre tekintettel a Szerződő Felek a Támogatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

 

1.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés 1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.4. A támogatott tevékenység időtartama: 2016. december 1.- 2018. május 15.”

 

2.  Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4.2. A támogatási összeg terhére kizárólag azok az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását szolgáló költségek számolhatók el, amelyek esetében az elszámoláskor benyújtott számlákon, egyéb dokumentumokon egyértelműen beazonosítható a teljesítés időpontja, mely 2016. december 1.- 2018. május 15. közötti időszakra esik és kifizetése legkésőbb 2018. május 31-ig megtörténik.”

 

3.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés 4.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.5. A támogatott tevékenység megvalósulását követően, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig a Kedvezményezett – a 4.6-4.8. pontban foglaltaknak megfelelően – szakmai és pénzügyi beszámoló jelentésben köteles bemutatni a támogatás felhasználását.

 

A Kedvezményezettnek a szakmai és pénzügyi beszámolót papír alapon – a számlaösszesítőket elektronikus úton is – az alábbi címre szükséges megküldeni:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Területfejlesztési Tervezési Főosztály

e-mail cím: teruletfejlesztes@ngm.gov.hu

1369 Budapest Pf.: 481.”

 

4.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés 4.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.6. A szakmai beszámoló jelentésben a Kedvezményezett köteles számot adni a Szerződés céljának előrehaladásáról, és a támogatott feladat megvalósítása érdekében, a támogatásból igénybe vett szolgáltatásokról, az 1. mellékletben foglalt I.- IV. projekt tekintetében projektenként,a megvalósítás időszakában félévente, minden év május 31-ig illetve november 30-ig, az alábbi szempontok szerint:

•           a támogatási szerződés 1. mellékletében foglalt projektek műszaki megvalósításának előrehaladásáról,

•           közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége esetén a közbeszerzési eljárás előrehaladásáról,

•           a támogatott tevékenységek megvalósításához szükséges hatósági és használatbavételi engedélyek meglétéről.

 

A Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt minden év december 31-ig, valamint a fenntartási időszak lejártakor szakmai beszámolót köteles benyújtani a Támogató részére, amely tartalmazza az alábbi pontokat:

•           a projektekkel kapcsolatos tapasztalatok bemutatása,

•           projektek hasznosulásának a részletes bemutatása,

•           az elvégzett karbantartási és szolgáltatási feladatok ismertetése,

•           a beruházások keretében megvalósult objektumok műszaki állapotáról készített leírás.”

 

5.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés 4.7. pont 1. bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.7. A pénzügyi beszámoló jelentés keretében, a projektek megvalósulását követően, de legkésőbb 2018. május31.-ig a Kedvezményezett a következő dokumentumokat köteles a Támogatónak megküldeni:”

 

6.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés az alábbi 7.12. és 7.13. ponttal egészül ki:

„7.12. A Kedvezményezett vállalja, hogy az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet és az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII.23.) Korm. határozat alapján adatot szolgáltat a támogatás terhére megvalósuló építési beruházásról a Központi Állami Beruházási Rendszerben (KÁBER).

 

7.13. A Kedvezményezett a 7.12. pontban foglalt adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Támogatótól az fko@ngm.gov.hu e-mail címen a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal KÁBER felhasználói hozzáférést kér a szerződés aláírását követő tíz (10) munkanapon belül.”

 

7. Szerződő Felek a Támogatási Szerződés 8.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„8.1. A Kedvezményezett a támogatási szerződés módosítása iránti kérelmét a támogatási tevékenység időtartamának a végéig, azaz 2018. május 15-ig nyújthatja be.”

 

8.A Támogatási Szerződés 2. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.

 

9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés kiegészül a 9. számú melléklettel, amely jelen módosítás 2. számú mellékletét képezi.

A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályukban fenntartják.

Jelen módosító szerződés a Szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba.

A Szerződő Felek a jelen, 4 oldalból és 9 számozott pontból álló módosító szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban – jóváhagyólag aláírják.

 

Jelen szerződésmódosítás és az alábbi melléklet a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 

1.    számú melléklet: Költségterv

2.    számú melléklet: KÁBER felhasználói hozzáféréshez szükséges adatokról szóló nyilatkozat

 

Budapest, 2017. ……………………..   Martonvásár,2017. ……………………….

 

Támogató

Varga Mihály miniszter

 

Kedvezményezett

Dr. Szabó Tibor polgármester

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Martonvásár Város Önkormányzata

P.H.

 

 

Budapest, 2017. „                     „

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:

 

___________________________________

Seres Melinda

főosztályvezető

Nemzetgazdasági Minisztérium

Fejezeti Költségvetési Főosztály

 

Budapest, 2017. „                     „

 

Jogilag ellenjegyzem:

 

__________________________________

dr. Komáromi Márta

főosztályvezető-helyettes

Nemzetgazdasági Minisztérium

Jogi és Kodifikációs Főosztály

 

 

 

 

P.H.

 

 

Martonvásár, 2017. „                „

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:

 

___________________________________

Bíró László

gazdasági igazgató

Martonvásár Város Önkormányzata

 

 

Martonvásár, 2017. „                „

 

Jogilag ellenjegyzem:

 

___________________________________

Dr. Szabó-Schmidt Katalin

jegyző

Martonvásár Város Önkormányzata

 

 

 

 

       
 

Kapják:            1.) Támogató (3 pld.: Területfejlesztési Tervezési Főosztály, Fejezeti Költségvetési  Főosztály, Jogi és Kodifikációs Főosztály)

2.) Kedvezményezett (1 pld.)”