Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

168/2017. (6. 27.) a Mezőkölpényi Református Egyházközség kérelmének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

168/2017. (VI. 27.) határozata

a Mezőkölpényi Református Egyházközség kérelmének elfogadásáról

 

1./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Mezőkölpényi Református Egyházközség a támogatásból még fel nem használt összeget a „Mezőkölpényi Református Kulturális Napok” kiadásaira fordíthassa és a támogatással történő végső elszámolás határidejét 2017. december 31. napjára módosíthassa.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a Támogatási szerződés módosítását kösse meg.

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

168/2017. (VI. 27.) határozat 2. melléklete:

 

Szerződés száma: …………./2017.

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

 

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Mezőkölpényi Református Egyházközség

Mezőkölpény 74, 547143 Románia

Képviseli: Imreh Jenő lelkipásztor

 (a továbbiakban: Támogatott)

 

- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

Mezőkölpény, Fő u. 74, 547143, Románia

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Imreh Jenő, lelkipásztor

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

PAROHIA REFORMATA CULPIU

BANCA COMERCIALA ROMANA

Str. GH. DOJA, NR.1-3, TG. MURES, MURES

IBAN: RO95 RNCB 0188 0349 6105 0001

SWIFT: RNCB ROBU

Adóigazgatási azonosító száma:

4838558

Telefon száma:

0040 74 33 09 093

E-mail címe:

jenci_nico@yahoo.de

 

Előzmények: A Támogató 63/2016. (IV.12.) határozatában 500.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott a Mezőkölpényi Református Egyházközség javára a mezőkölpényi és szabédi lakosok honosításának adminisztratív költségeire. A felek erre vonatkozóan 2016. április 15. napján Támogatási szerződést kötöttek.

A támogatási szerződés 5.5. pontja előírja a támogatott részére, hogy 2016. december 31. napjáig köteles szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni. Ez alapján a támogatott benyújtotta elszámolását. A Támogatott szóbeli, és írásban is megerősített tájékoztatása alapján 234.000,- Ft összeg nem került felhasználásra a tavalyi évben, így annak további felhasználását 2017. évre kéri, mert a támogatott esemény is ez évben valósul meg. Ezen összeg elszámolási határidejét 2017. június 30. napjára kérik módosítani.

A Támogatott ezen határidőt betartva 2017. június 27-én kérelmet nyújtott be, mely szerint kéri, hogy a még fel nem használt összeget a 2017. augusztus 5-6. napján megrendezendő “Mezőkölpényi Református Kulturális Napok” megszervezésére fordíthassa.

 

Fentiek alapján a Felek a 2016. április 15. napján kötött MV-52/2016. hivatali szerződés nyilvántartási számú támogatási szerződést a következők szerint módosítják.

 

A Támogatási szerződés 1./ pontja az alábbiakkal egészül ki:

“1.1. Támogató hozzájárul, hogy a Támogatott a támogatási összeg egy részéte a 2017. augusztus 5-6. napján megrendezendő “Mezőkölpényi Református Kulturális Napok” megszervezésére fordíthassa.

 

2.. Támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

“5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2016. január 01.

végső határideje: 2017. november 30.”

 

2. Támogatási szerződés 5.5. pontjának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

“A beszámoló benyújtási határideje: 2017. december 31.”

 

3. A szerződés módosítás 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

4. Felek a szerződés módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

 

Martonvásár, 2017. július „……..”.

 

 

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi és jogi ellenjegyző

 

 

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal