Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

162/2017. (6. 27.) a kommunikációs feladatok átszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

162/2017. (VI. 27.) határozata

a kommunikációs feladatok átszervezéséről

 

1.)         Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átgondolva az önkormányzati kommunikációs feladatok ellátásának jelenlegi módját, áttekintve az önkormányzati feladatokat, lehetőségeket és eszközöket, úgy határoz, hogy 2017. július 1. napjától az alábbiak szerint átszervezi a kommunikációs feladatok ellátásának módját:

a)     A Képviselő-testület az önkormányzati kommunikációs feladatok ellátásnak alapszintjét intézményi szinten határozza meg, egyben felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőket, hogy - munkaköri leírásban meghatározott módon – jelöljék ki azon munkatársukat/munkatársaikat, akik az adott költségvetési szerv feladatellátásához kötődő napi szintű és rutin kommunikációs és informatikai feladatokkal foglalkoznak.

b)    A Képviselő-testület úgy határoz, hogy elsősorban a BBK feladatellátáshoz kapcsolódó kiemelt feladatokat, valamint a kommunikációs feladatok saját eszközökkel nem vagy nem elég hatékonyan megoldható technikai feladatainak ellátását külső szakember/cég bevonása mellett indokolt megoldani, melyre tekintettel felkéri a BBK igazgatóját, hogy a szükséges szerződés(eke)t elsősorban hosszabb távra kösse meg, legfeljebb a feladat ellátására biztosított keretösszeg erejéig.

c)     A Képviselő-testület – tekintettel a b) pontban foglaltakra is - 2017.06.30-ával, a 231/2016. (XII.13.) határozatával 2017.01.01-től a BBK-nál kifejezetten kommunikációs feladatok ellátására kialakított státuszt megszűnteti, egyben a státuszhoz kapcsolódó költségeket az intézményi költségvetésből elvonja.

d)    A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, elsősorban önkormányzati és kiemelt intézményi projektekhez, beruházásokhoz, testületi tevékenységhez és önkormányzati eseményekhez kapcsolódó kommunikációs feladatok, az intézményi kommunikáció és az informatikai feladatellátás koordinálásának, a városi marketing, PR, a sajtókapcsolatok, a protokoll, a hazai és nemzetközi kapcsolatok építésével összefüggő tevékenység ellátásának hatékonyságát és megemelt színvonalát önkormányzati kommunikációs referens alkalmazásával kívánja biztosítani, melyre tekintettel felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Városmenedzsment szervezeti egységén belül hozza létre a referensi státuszt, amelyhez kapcsolódóan a besorolás szerinti foglalkoztatáshoz szükséges költségek forrását az önkormányzat biztosítja.

2.)         A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti átszervezéshez szükséges kiegészítő forrást, kiemelten a határozat 1.) b.) pontja szerinti, a BBK feladatellátását szolgáló és az önkormányzati kommunikáció technikai igényeit kielégítő vállalkozói szerződés többlet költségét legfeljebb havi bruttó 180.000.-Ft keretösszegig, valamint a határozat 1.) d) pontja szerinti, a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban létesítendő önkormányzati kommunikációs referens besorolás szerinti foglalkoztatásához szükséges többlet forrásigényt 2017. évben éves költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja, 2018. évtől költségvetésében tervezi.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, gazdasági alpolgármester, jegyző, intézményvezetők

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos